تحقیق تصویرسازی اشعار احمد شاملو رشته گرافیک

از مهمترین مشخصات شاملو واقع بین بودن او، درگیر شدن با شرایط موجود و از عهده برآمدن است. بدین معنا که هر وقت جلوی او را جایی گرفته­اند، جایی دیگر رفته، کاری دیگر به دست گرفته، گویی دیگر در میدانی تازه زده است. به خود اعتماد دارد، با خویش صادق است، از حرفهای پسله پنهان […]