مقاله احزاب سیاسی جمهوری اسلامی ایران

حزب تشکیلاتی هدفمند است و هدف آن نیزکسب قدرت سیاسی و به دست آوردن اهرمهای قدرت سیاسی جامعه است. اما قدرت از طرق قانونی است که هدف آن تلاش در جهت بدست آوردن قوای سه گانه کشور و اعمال نفوذ در سیاست ها و برنامه های جامعه می باشد. از طریق راه های قانونی  و […]