مقاله اجزاء یک استارکر دستی

اشارک به وسیله ای گفته می شود که بسیار شبیه به لیفتراک عمل میکند با این تفاوت که لیفتراک دارای حمل و نقل ماشینی است اما استارکر توسط نیروی انسانی اجسام را جابه جا می کند در ماشین های لیفتراک نیروی انسانی می تواند روی آن بنشیند و توسط سیستم هیدرولیک و برق تعبیه شده […]