پایان نامه اثر کمپوست بر خسارت قارچ

افزایش جمعیت دنیا (روزانه ۲۵۰ هزار نفر)، نیاز روز افزون به غذا، و ناکافی بودن منابع غذایی از سالها قبل، بخشی از مردم جهان را با پدیده شوم گرسنگی و سوء تغذیه مواجه نموده است(سیادت و همکاران، ۱۳۸۲). توسعه اقتصادی جامعه نوین بستگی به تولید گیاهان زراعی دارد، زیرا تولیدات گیاهی به طور مستقیم و […]