تحقیق بررسی ادبیات بعد از اسلام

از میان ملتهای مختلف قدیم جهان که ملتی مانند ایران دارای سابقه ادبی وآثار زیبا و گویا به زبانهای مختلف بومی و با لهجه های شیرین وجود دارد.اندک ملتی مانند ایران دارای سابقه کاووش در مسایل ادبی و علمی و آثار مختلف جامعه هنری و فرهنگی وجود دارد که از قدیمی ترین آثار تا جدیدترین […]