تحقیق درباره ملوک قدیم شبانکاره

ملوک شبانکاره سلسله ای محلی بودند که از اوایل قرن ششم تا اواسط قرن هشتم هجری قمری، نزدیک به دو قرن و نیم بر بخشهایی از فارس و کرمان حکومت راندند. به دلیل ضعف منابع اطلاعات مااز چگونگی شکل گیری این سلسله و اولین حاکمان آن بسیار اندک است. اما با به حکومت رسیدن قطب […]