کار تحقیقی ابراء در قانون مدنی ایران

نویسندگان قانون مدنی ایران ماده مزبور را با انجام تغییراتی متناسب با سیستم مذکور حقوقی کشور ما از ماده ۱۲۳۴ ق.م. فرانسه اقتباس کرده اند. باید دانست که در ماده مذکور ۹ سبب برای سقوط تعهدات برشمرده شده که ۴ سبب از آنها را تلف مورد تعهد بطلان یا فسخ تعهد، تحقق شرط انحلال عقد […]