مقاله آیین دادرسی کیفری رشته حقوق

آیین دادرسی کیفری رشته ای از حقوق عمومی میباشد و سازمان و روشی از کشف جرم و تعقیب جرم و اجزای جرم را مورد برسی قرارمی دهد یعنی در واقع رابطه ای ایجاد می کند بین جرم و مجازات جرم لازمه زمان انجام جرم تا اجرای مجازات جرم مورد نظر تشریفاتی را دارا میباشد این تشریفات […]