ادله اثبات دعوی در آیین دادرسی کار حقوق کار تطبیقی

ادله اثبات دعوی مجموعه وسایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اصل ۱۶۶ قانون اساسی در این موارد می‌گویند: «احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه […]