مقاله آینده نگری تعیین شده به عنوان مولفه ای از مدیریت استراتژیک

این مقاله قرابت و خویشاوندی تئوریتیکالی اساسی بین آینده نگری و آینده و مدیریت استراتژیک را  کشف و شناسایی می کند. آینده نگری می تواند بهتر فهمیده شود و به عنوان یک نظام مدیریتی مشخص به کار گرفته شده. پیشرفت آینده نگری و بررسیهای زمان آینده به  عنوان یک نظم قاطعیت کمتری نسبت به منطق […]