مقاله تولید آهن اسفنجی به روش میدرکس

دمای گاز احیا کننده تولیدی در راکتورتولید گاز حدود ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد می باشد .بدیهی است هر چه دمای گاز بیشتر باشد ،سرعت احیای اکسیدهای آهن و در نتیجه سرعت تولید آهن اسفنجی به روش میدرکس بیشتر می گردد. دمای گاز احیا کننده با توجه به قابلیت به هم چسبیدن و خوشه گندله ها انتخاب […]