آنتولوژی ژولش جهت تصمیم گیری گروهی GDM

مشارکت دادن خیلی از افراد در روند تصمیم گیری ضامن موفقیت نیست. عملا همیشه افرادی وجود دارند که فشار را اعمال می کنند تا بدین طریق دیگران را مجبور به این کنند که به آسانی تحت تاثیر قرار بگیرند. این موقعیت ها مدلهای تصمیم گیری گروهی کلاسیک از بین می روند در نتیجه هنوز لازم […]