مقاله آناتومی چشم رشته علوم پزشکی

چشم ها (organum visus) (شکل شماره ی ۱-۱ علوم پزشکی) به صورت یک اندام نورواکتودرمی، از پروزنسفال جنینی که به اکتودرم سطحی اتصال می یابد و توسط فرانشیم رأسی عصبی و مزودرمی تحریک شده (induced) احاطه می شود، به وجود می آیند. ساختار نهایی چشم و ضمائم چشمی درون کاسه ی چشم یا چشم خانه […]