پایان نامه آموزش کوتاه مدت و اثر بخشی آن بر مدیران

روشهای تحقیق مختلفی وجود دارد که استفاده از هریک از روشها ی تحقیق بسته به ماهیت کار و متغیر های مورد بررسی، توصیه میشود. با توجه به اینکه در این تحقیق بدنبال بررسی رابطه آموزش های کوتاه مدت و اثربخشی آن بر مدیران و کارکنان می باشیم، از این رو تحقیق حاضر از نوع توصیفی […]

مقاله تفاوت های اجتماعی در آموزش ابتدایی

آموزش یک ابزار قدرتمند جهت غلبه بر نابرابریاست و ابزاری جهت توسعه انسانی ،افزایش سرعت تحول اجتماعی ، دستیابی به پیشرفت اقتصادی ، اطمینان از توزیع عادلانه امکانات است فرصت های آموزشی سنگ بنای استراتژی های غلبه بر محرومیت آموزشی است . قانون آموزش رایگان و اجباری کودکان و حق کودکان در زمینه آموزش رایگان […]

مقاله آموزش علوم و رشد شناختی

توسعه سریع تکنولوژی و علم در دوران مدرن مستلزم تغییر و نوآوری در زمینه آمورش و پرورش و تغییر و  نوآوری در زمینه های دیگرست. آموزش و پرورش نقشی اساسی و اصلی در توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می کند. بعبارت دیگر آموزش و پرورش است که کمک می کند تا علم و فناوری به […]

مقاله فرآیند ارزیابی آموزش

ارزیابی ، روند بررسی اندازه گیری سیستم آموزشی است. کودک می خواهد به اهدافش مانند دانش درک مهارت ونگرش از طریق یادگیری در کلاس دست یابد . تغییرات رفتاری در کودک از طریق یادگیری در مدرسه رخ داده است.ارزیابی یک فرآیند جهانی جهت ارزیابی کل تغییرات رشد فیزیکی و توسعه رفتاری و دستاوردهای علمی است. […]

تحقیق سنجش کیفیت آموزش در گروه مدیریت دانشگاه

در دنیای رقابتی امروز مؤسسات آموزش‌عالی برای حیات‌ خود ناگزیر به ارائه مناسب‌تر کیفیت خدمات می‌باشند؛هر چقدر بحث خصوصی‌سازی در کشور ما بیشتر مورد توجه قرار گیرد بودجه‌های موسسات آموزش‌عالی مستقل از بودجه دولتی‌ شده، مسئله کیفیت خدمات خود را بیشتر نشان می‌دهد.اندازه‌گیری کیفیت خدمات در آموزش‌عالی با اندازه‌گیری‌ کیفیت کالاهای ساخته شده در صنعت […]

مقاله شیوه نوشتن پژوهش حقوقی

موضوع این درس روش تحقیق است که در آن می‏خواهید با روش انجام یک پژوهش حقوقی از مرحله انتخاب کردن موضوع تا آخرین گام آشنا شوید.روش انجام یک پژوهش حقوقی از جمله، مقاله نوشتن، پایان نامه، کار تحقیقی، کتاب و غیره است که تأکید این درس بر روی پایان‏نامه می‏باشد.در ابتدا باید اقدام به ساختن […]

پایان نامه بررسی مولفه های فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دینسون

پایان نامه حاضر با هدف بررسی مولفه های فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران مدارس متوسطه بودند و نمونه پژوهش به حجم ۱۲۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه فرهنگ سازمانی دینسون بود که پایایی آنها به ترتیب ۰٫۸۸، محاسبه گردید. آزمون های آماری […]