تحقیق آموزش و یادگیری مهارت نظامی

فرد نظامی، آن گاه که مجموعه ای از مهارت ها و دانش ها را می یابد و به کار می گیرد، به فرایند یادگیری سرعت خواهد بخشید. مهارت های نظامی را می توان در سه بخش پیش از آموزش نظامی، ضمن آموزش نظامی و پس از آموزش نظامی مطرح نمود که هر یک، پیش نیاز […]