کارآموزی آموزش و پرورش

سیستم آموزش و پرورش به گونه ای است که با مراکز فرهنگی و آموزشی در ارتباط است و از آنجا که یکی از سازمانهایی است که نیروی شاغل در آن بسیار زیاد است لذا سیستم حسابداری، آن نیز بسیار پیچیده است و کارهای حسابداری آنها نیز حساسیت خاص خود را دارد لذا آشنایی؛ آن سیستم […]

کار آموزی آموزش و پرورش رشته علوم تربیتی

یک دانشجوی مدیریت آموزشی با حضور در مدارس علاوه بر آشنا شدن با محیط مدرسه با یک سری از قوانین و آئین‌نامه‌های آموزشی نیز آشنا می‌شود. در اصل نوعی تلفیق بین تئوری و عملی است یعنی اینکه دانشجوی که ۶تا۷ترم دروس نظری مدیریت را خوانده است و با وارد شدنن به محیط مدرسه می‌تواند تا […]

کار آموزی حسابداری آموزش و پرورش رشته حسابداری

در فرآیند آموزش و پرورش حسابداری، سیاستگذاری و انتخاب رویه های حسابداری، بررسی تاریخچه حسابداری از اهمیت زیادی برخوردار است. این تاریخچه باعث می شود تا بتوان « زمان حال را درک کرد، به شیوه بهتری، پیش بینی نمود و آینده را مهار کرد» تاریخچه حسابداری را می توان از طریق مرتبط ساختن بخش های […]