مقاله روشهای تدریس و یادگیری آموزش مهندسی

هنگامی که من و لیندا سیلورمن این مقاله را در سال ۱۹۸۷ نوشتیم هدف ما این بود که دیدگاه ها و بینش هایی در مورد آموزش  و یادگیری براساس تخصص دکتر سیلورمن در روانشناسی ، آموزشی و تجربه آموزش و پرورش در فنی و مهندسی ارائه دهیم که جهت همکارانمان در مهندسی و اساتید مهندسی […]