مقاله آموزش مجازی کشور در حال توسعه

دانشگاه های کشورهای در حال توسعه به طور روز افزون در حال اتخاذ و استفاده از آموزش مجازی برای فرآیند آموزشی به عنوان وسیله ای برای جهش در دنیایی که محرک آن دانش است می باشند. با این حال، با وجود استقبالی که از آموزش مجازی شده است، نتوانسته انتظارات، درباره ی ارائه و کیفیت […]