مقاله آموزش علوم و رشد شناختی

توسعه سریع تکنولوژی و علم در دوران مدرن مستلزم تغییر و نوآوری در زمینه آمورش و پرورش و تغییر و  نوآوری در زمینه های دیگرست. آموزش و پرورش نقشی اساسی و اصلی در توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می کند. بعبارت دیگر آموزش و پرورش است که کمک می کند تا علم و فناوری به […]

مقاله آموزش علوم و رشد شناختی

پیشرفت و بالا بودن افرادی که بصورت مستقلانه فکر می کنند کسانی که از نظر دیدگاه به یک نقطه بحرانی رسیده اند و از این توانایی جهت تصمیم گیری مستقل که مولد و خلاق است بهره می برند با آموزش و پرورش بطور مستقیم در ارتباطست . امروز مطالعات انجام شده در زمینه مغز و […]