مقاله بهینه مالیات بازتوزیعی و آموزش تعادل عمومی

این مقاله بهینه خطی و غیر خطی مالیات بر درآمد و یارانه های آموزشی  در دو نوع  از مدل ها با درون زا بودن  تشکیل سرمایه انسانی،عرضه نیروی کار درون زا، و نرخ دستمزد درون زا را بررسی می کند. با فرض ثابت بودن کشش پذیری سرمایه انسانی، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی تحت سیاست […]