مقاله تفاوت های اجتماعی در آموزش ابتدایی

آموزش یک ابزار قدرتمند جهت غلبه بر نابرابریاست و ابزاری جهت توسعه انسانی ،افزایش سرعت تحول اجتماعی ، دستیابی به پیشرفت اقتصادی ، اطمینان از توزیع عادلانه امکانات است فرصت های آموزشی سنگ بنای استراتژی های غلبه بر محرومیت آموزشی است . قانون آموزش رایگان و اجباری کودکان و حق کودکان در زمینه آموزش رایگان […]