مقاله روشهای موجود فرآوری كانی آلونيت

آلونيت به عنوان كاني محتوي آلومينيوم از ابتداي قرن 20 در توليد زاج و سولفات آلومينيوم كاربرد داشته ولي با توسعه روش آناليز اسيدي به صورت تصاعدي كاربرد خود را از دست داده است.در سالهاي اخير آلونيت به عنوان يك آلترناتيو در كانيهاي غيربوكسيتي در توليد آلومينا مطرح بوده و توليد اسيدسولفوريك و سولفات پتاسيم […]