تحقیق بررسی عوامل موثر بر واردات

ابتدا در این تحقیق به بررسی پایائی و ناپایائی متغیرهای مورد استفاده در مدل تخمینی تابع واردات با استفاده از آزمون پایائی در داده‌های ترکیبی (آزمون لین و لوین چو) پرداخته شده است که مشخص گردید تمام متغیرها در سطح پایائی باشند. در گام دوم با استفاده از آزمون چاو و هاسمن به بررسی آزمون […]