پایان نامه طراحی لباس بر اساس موتیف سنتی آفریقا

  آفریقایی­ها هنر را بیشتر وسیله­ای برای ارتباط با نیروهای ماوراء الطبیعی می­دانند. هنر به آنان کمک می­کند که بر خطرات محیط غلبه کنند. هدف از انتخاب این موضوع این است که بر اساس رشد جمعیت و نیاز جامعه­ی امروز به پوشاک لازم بر آن دانسته شد، تا برای ایجاد تنوع، هنر سنتی آفریقا را […]

تحقیق بررسی عوامل موثر بر واردات

ابتدا در این تحقیق به بررسی پایائی و ناپایائی متغیرهای مورد استفاده در مدل تخمینی تابع واردات با استفاده از آزمون پایائی در داده‌های ترکیبی (آزمون لین و لوین چو) پرداخته شده است که مشخص گردید تمام متغیرها در سطح پایائی باشند. در گام دوم با استفاده از آزمون چاو و هاسمن به بررسی آزمون […]