تحقیق بررسی خاطرات دکتر مهدی فضلی نژاد

ثبت خاطرات شفاهی بعنوان منابع کتابخانه ای کمک ارزنده ای به تاریخ معاصر می کنند. در واقع نقطه قوت  این خاطرات  زمانی نمایان میشود که اسناد کتبی در بایگانی ها ی محرمانه  اجازه انتشار نداشته باشند .اسناد شفاهی این امکان به محققین می دهند تا بررسی ارزنده ای پیرامون وقایع تاریخی داشته باشند.هر چند خاطرات […]