تحقیق بررسی آسیب های زانو در ورزش

 صدمه به غضروف زانو  واقع در بالای استخوان درشت نی . صدمات غضروف زانو غالباً همراه دررفتگیهای استخوان کشکک یا کشیدگیهای رباطی زانو خواهد بود . بعضی اوقات جهت تشخیص صدمات زانو که مقدم به درمان محافظه کارانه می باشند ، دچار ابهام می شویم.قسمتهای درگیر بدن :غضروف قسمت فوقانی درشت نی که به طور […]