مقاله اثر افزودنی زیرکونیوم در درشت شدن دانه آستنیت

مشخص شده است که توانایی ذرات فاز دومدر افزودنی زیرکونیوم برای گیر انداختن ذرات آستنیت به سایز ذه و کسر حجم بستگی دارد. از داده های ارائه شده در جدول ۲، یک اختلف اصلی بین کربونیتریدهای Zr-Nb    آن است که اولی حداقل سایز ذره حدود nm10  دارد و مستقل از نسبت Ti/N است، در حالیکه […]