مقاله آسانسور رشته مهندسی مکانیک

باتوجه به سطح کیفیت تعیین شده برای مقررات ایمنی آسانسور تعیین شده وزارت صنایع  نتیجه بدست آمده مورد ارزشیابی و تحلیل و توجه قرار گرفته و در این مقاله سعی شده است که به کمک جدول و نمونه آماری(بررسی تحلیلی) جزئیات دقیق تری از نتایج ارزیابی هر آسانسور مورد بررسی قرار گیرد .مقاله آسانسور رشته […]