تحقیق مولوی و سایه ی هما در غزلیاتش

برای درک مفهوم « سایه » درغزلیات مولوی؛باید داستان جنگ اسفندیارورستم درشاهنامه رابررسی کرد؛این جنگ، جنگ« ا هورامزدا» با « سیمرغ » است؛این اهورامزداست که ، « جهاد دینی » را به ایران میآورد؛وسیمرغ ، که فرهنگ اصیل ایرانست، برضد ، جهاد دینی است. بهره ای ازاندیشه فرهنگ سیمرغی ، درمنشور کوروش کبیر، بازتابیده شده […]

تحقیق زندگی و آثار مولوی

مولوی پیش از هر چیز روزنه ای به سوی جهان بر دیدگان آدمی می گشاید که در این چشم انداز تصویری بس خردمندانه، موزون از هستی در اختیار انسان قرار می گیرد. در این نگاه، جهان با همه عظمت، تکثر و تنوعش نظامی یگانه و پویاست که به منظور به بار نشاندن اهدافی معین، مسیر […]