تحقیق زندگی و آثار صائب تبریزی

میرزا محمد علی فرزند میرزا عبدالرحیم و برادرزاده خوش نویس مشهور شمس الدین ثانی معروف به شیرین قلم ، از القاب شمس الدین محمد شیرین مغربی ( متوفی ۸۰۸ ) هجری که صائب تخلص می کرده بزرگترین و معروفترین منشاء او سبک هندی است . پدرش از تاجران تبریزی اصفهان بود و پسرش محمد علی […]