پایان نامه تمایل به ایجاد ارتباط و سبک های پردازش هویت

پایان نامه جامع تحت عنوان “بررسی رابطه ی میان تمایل به ایجاد ارتباط و سبک های پردازش هویت در میان دانشجویان ایرانی” برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc» «M.A» رشته زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان انگلیسی در ۶۶ صفحه به صورت جامع همراه با چکیده فارسی و پرسشنامه تنظیم شده است. متن زیر چکیده ای از آن میباشد.

پایان نامه رشته زبان انگلیسی

عنوان: 

On the Relationship between Willingness to Communicate and Identity Processing Styles of Iranian Advanced EFL Learners

چکیده فارسی:

روانشناسان و جامعه شناسان متعددی مبحث هویت را مورد مطالعه قرار داده اند. در همین راستا، متخصصان حوزه فراگیری زبان دوم نیز تحقیقاتی را در باب تاثیر هویت زبان آموزان بر فراگیری زبان دوم انجام داده اند. یکی از مهمترین مباحث مطرح شده در حوزه آموزش زبان دوم، مبحث تمایل به ایجاد ارتباط با استفاده از زبان فرا گرفته شده است و میزان این تمایل می تواند بر اساس تصویر ذهنی افرا از هویت خود تغییر کند. در نتیجه می توان گفت که میزان تمایل هر فرد به ایجاد ارتباط با استفاده از زبان دوم به هویت آن شخص بستگی دارد. بمنظور درک بیشتر این ارتباط تحقیق حاضر کوشیده است با استفاده از پرسشنامه سبک هویت (ISI-4 ) برزانسکی و پرسشنامه تمایل به ایجاد ارتباط مک اینتایر و دیگران (مک اینتایر و دیگران، ۲۰۰۱) ، نوع هویت و میزان تمایل به ایجاد ارتباط با استفاده از زبان دوم  را در میان شرکت کنندگان  پرسشنامه که شامل ۳۴۵ زبان آموز ایرانی(۱۴۰ نفر مرد و ۲۰۵ نفر زن) بودند، مشخص کنند. نتایج بدست آمده بر این نکته صحه می گذارند  که آن دسته از زبان آموزان ایرانی که از نظر آشنایی با زبان دوم در سطح پیشرفته قرار داشتند دارای سبک هویتی  اطلاعاتی بوده و به همین جهت تمایل به ایجاد ارتباط به نسبت سایر زبان آموزان که دارای سبکهای هویتی دیگری بودند در آنها قوی تر بود. علاوه بر این، تحلیل رگرسیون  چند بخشی نشان داد که ۷۷% از میزان تغییر ایجاد شده در تمایل شرکت کنندگان به ایجاد ارتباط با استفاده از زبان دوم را می توان بر اساس هویت آنها پیش بینی کرد. نهایتاً، در حالی که جنسیت شرکت کنندگان در این تحقیق بر هویت آنها تاثیر گذاشته بود نتوانسته بود بر میزان تمایل آنها به استفاده از زبان دوم برای ایجاد ارتباط تاثیری بگذارد. از طرفی دیگر، رشته تحصیلی این افراد بیشتر روی تمایل آنها به استفاده از زبان دوم برای ایجاد ارتباط تاثیر گذاشته بود تا برروی نوع هویت آنها. با استفاده از نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر می توان هویت را به انضمام تمایل به استفاده از زبان دوم برای ایجاد ارتباط در آورده و هر دو را در سیستمهای آموزشی زبان انگلیسی در ایران بکار بست تا بتوان میزان تمایل زبان آموزانی که دارای هویتهای گوناگون هستند به استفاده از زبان مقصد بمنظور مکالمه، خواندن، نوشتن، و درک این زبان را سنجید. چنین کاری می تواند نهایتاً منجر به شناسایی زبان آموزانی گردد که از نظر تمایل به استفاده از زبان دوم برای ایجاد ارتباط در سطح پایین تری قرار دارند و به تناوب آن می توان بر اساس هویت آنها به تقویت تمایل در میان آنها به استفاده از زبان دوم برای ایجاد ارتباط نیز کمک کرد.

چکیده انگلیسی:

Identity is believed to have a major impact on almost every aspect of human psychological and social growth, including language acquisition. On the other hand, in order to learn and acquire a new language the learner must demonstrate willingness to communicate in that language and such willingness can be altered based on the image that each individual has in their mind of who they really are. Hence, it can be argued that the identity of second language learners is linked to their willingness to communicate by using that language. In order to determine if such a relationship exists between identity processing styles and willingness to communicate, the present study has measured the willingness to communicate and identity processing styles of 345 advanced EFL Iranian learners (female=205, male=140), by employing, MacIntyre et al’s., willingness to communicate questionnaire (MacIntyre et al., 2001) and Berzonsky’s identity style inventory (ISI-4) were used. The yielded results underline the fact that the best identity type that can act as a predictor of willingness to communicate among Advanced Iranian EFL learners is the Informational identity processing style. Additionally, Multiple Regression indicated that identity style subscales could explain 77% of variance in willingness to communicate. Although the gender of the participants affected their identity processing type, it had no effect on their WTC. On the contrary, the major of the participants had a larger effect on their WTC in comparison with their identity. This study can encourage the integration of identity and willingness to communicate surveys into EFL educational systems in order to identify how willing learners with different identity types are to use the target language to speak, read, and write and how much willingness they show in terms of comprehending it. This will in turn lead to identifying learners with lower levels of WTC and using their identity processing style to help improve their willingness to communicate.

Introduction

The present chapter provides the readers with the introductory definitions of willingness to communicate, identity, and identity formation. Berzonsky’s identity model and McCyntire et al’s willingness to communicate questionnaire, which the current thesis is based upon, are also further elaborated. Next, mention is made of the importance of identity on the learners’ willingness to communicate under the section of statement of the problem. The objectives of the study as well as the research questions are then presented. The final section of this chapter deals with the significance of the study.

Setting the scene

Willingness to Communicate

Communication is the most prominent function of language which has been accentuated since the 1970s. Language learners are not only expected to have sufficient linguistic knowledge, but are also required to possess a good command over this knowledge in order to put it into practice for efficient communication to take place. Bearing that in mind, although communicative competence is found to be necessary in conducting efficient communication it is not sufficient; it is claimed that what is absent when a language learner is capable of initiating speech but does not speak is Willingness to communicate (WTC). According to Dornyei (2003), many competent second language learners tend to avoid communication in the second language.  On the other hand, MacIntyre (1998) states that an individual, who has a high level of WTC, can enjoy what is stored in their communicative competence in order to communicate or in other words use L2 (MacIntyre et al. 1998).

Willingness to communicate (WTC) in an L2 has been widely studied in recent years (Maclntyre, 2007; Maclntyre, Dornyei, C16ment, & Noels, 1998; Yashima, 2002). McCroskey and Richmond (1985) affirm that there is an ability which is necessary for effective communication to take place. These two researchers proposed that each individual possesses an ability through which those who are communicatively competent are able to competently express themselves and negotiate meaning. Later researches justified such a claim (McCroskey, and McCorsky, 1986; Zakahi and McCroskey, 1986; Chan and McCroskey, 1987). These two researchers labeled such a trait as Willingness to Communicate (henceforth, WTC). On the other hand, Cao (2011) refers to WTC as a relatively new individual difference (ID) variable in the field of second language acquisition (SLA). He traces the origins of WTC to early discussions in the field of L1 communication in which WTC was considered to be a personality-based, trait-like predisposition (McCroskey and Richmond, 1991). He believes that in essence, the notion entails an intention to initiate a communicative behavior, and this behavioral intention is often predictive of actual behavior (MacIntyre, 1994). MacIntyre et al. defined WTC in L2 as “a readiness to enter into discourse at a particular time with a specific person or persons, using an L2” (MacIntyre et al., 1998, p. 547).

According to Dornyei (2003) competence in the L2 may not be enough for [ادامه در فایل مقاله اصلی]

ویدیو فایل اصلی پایان نامه

موضوعات مورد بررسی قرار گرفته:

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER ONE: Introduction. 2

۱٫۱ Introduction. 3

۱٫۲٫ Setting the scene. 3

۱٫۲٫۱٫ Willingness to Communicate. 3

۱٫۲٫۲ Identity. 5

۱٫۲٫۲٫۱ Identity Processing style. 6

۱٫۳٫ Identity and willingness to communicate among L2 learners. 7

۱٫۴٫ Statement of the Problem.. 9

۱٫۵٫ Objectives of the study. 10

۱٫۵٫۱٫ Research Questions 11

۱٫۶٫Significance of the Study. 11

CHAPTER TWO: LITERATURE REVIEW.. 12

۲٫۱٫ Introduction. 13

۲٫۲٫ Willingness to communicate and Second Language Acquisition. 13

۲٫۲٫۱٫MacIntyre et al’s WTC model 17

۲٫۳٫ Identity formation. 18

۲٫۳٫۱٫ Marcia’s identity-status paradigm.. 18

۲٫۳٫۲٫ Berzonsky’s identity processing model 19

۲٫۳٫۲٫۱٫ Informational Processing Orientation. 20

۲٫۳٫۲٫۲٫ Normative Processing Orientation. 20

۲٫۳٫۲٫۳٫ Diffuse-Avoidant Processing Orientation. 20

۲٫۴٫ The present study. 21

CHAPTER THREE: METHOD. 22

۳٫۱٫ Introduction. 23

۳٫۲ Participants 23

۳٫۳٫ Instruments 23

۳٫۳٫۱ Willingness to communicate questionnaire. 24

۳٫۳٫۲ Persian translated version of the revised identity style Inventory (ISI-4) 24

۳٫۴ Data Collection Procedure. 24

۳٫۵ Data Analysis 25

CHAPTER FOUR: RESULTS AND DISCUSSION. 26

۴٫۱ Introduction. 27

۴٫۲ Descriptive statistics. 27

۴٫۲٫۱٫ Correlation and Regression Analysis. 28

۴٫۳ Inferential statistics. 29

۴٫۳٫۱ Regression. 29

۴٫۳٫۲ T-tests 30

۴٫۳٫۲٫۱ T-tests for males and females. 30

۴٫۳٫۲٫۲ T-tests for major 33

۴٫۴٫ Discussion. 34

CHAPTER FIVE: SUMMARY AND CONCLUSIONS. 36

۵٫۱٫ Introduction. 37

۵٫۲٫ Summary. 37

۵٫۳ Conclusion. 38

۵٫۴٫ Implications 39

۵٫۵ Limitations of the Study. 39

۵٫۶٫ Suggestions for further research. 40

References. 41

 

TABLE OF CONTENTS

Table 3.1 Reliability statistics for WTC.. 25

Table 3.2 Reliability statistics for Identity Processing Styles. 25

Table 4.1: Descriptive statistics for the identity style and WTC.. 27

Table 4.2 Correlational analysis for the total of Identity and WTC.. 28

Table 4.3 Correlations for Identity subcategories and WTC subcategories. 29

Table 4.4 Model summary of the regression. 30

Table 4.5 Anova analysis. 30

Table 4.6 Coefficients. 30

Table 4.7 Group statistics for males and females on the total identity and its subcategories and the total WTC and its subcategories. 32

Table 4.8 Independent samples test for males and females on the total identity and its subcategories and the total WTC and its subcategories. 32

Table 4.9: Group statistics for major 33

Table 4.10 Independent samples test for major on the total identity and its subcategories and the total WTC and its subcategories. 33

Appendix A: Persian version of identity style Inventory (ISI-4) 49

Appendix B: Persian version of Willingness to communicate inside the classroom MacIntyre et al. (2001) 51

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه تمایل به ایجاد ارتباط و سبک های پردازش هویت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 66
قالب: فایل ورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *