مقاله روشهای برنامه‌ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات‌ مدیریت‌

برنامه ریزی نباید کوششی برای احیای گذشته یا آماده شدن برای آینده پیش بینی شده ای باشد . آینده هر سازان بیش از گذشته به آنچه که سازمان بین اکنون و آینده انجام دهد بستگی دارد . بنابراین برنامه ریزی باید طرح آینده دلخواه و پیدا کردن راه های پدید آوردن آن را در برگیرد […]

مقاله مدیریت مرز سازمان

تحقیق مدیریت برنامه اخیر، نیاز به درک برنامه های پیچیده را به عنوان بخشی از مفهوم پویایی و عدم اطمینان این برنامه ها، بیان می‌دارد و بخصوص بر شروع برنامه در هنگام ظهور سازمان برنامه موقتی تمرکز می کند. این مطالعه بر مرز ارتباط دهنده سازمان مادر – برنامه در مدت مراحل برنامه های اولیه […]

پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری

پایان نامه حاضر از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد که سعی پژوهشگر بر این است تا یک مساله و پرسش واقعی که در عمل وجود دارد طی یک فرایند تحقیق پاسخ دهد، زیرا تحقیقات علمی بر حسب گردآوری اطلاعات به دو […]

تحقیق بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان

مدیریت عملکرد فرآیندی است که در یک چهار چوب کلی و فراگیر کلیهء امکانات‌ سازمان را ترکیب نموده و به کار می‌گیرد.بنابراین اول بایستی امکاناتی وجود داشته‌ باشد تا بتوان آن را به کار گرفت.یکی از عناصر و مؤلفه‌های مدیریت عملکرد تعیین‌ قابلیت‌های سازمانی است.هر سازمانی دارای دو دسته قابلیت می‌باشد:یک دسته‌ قابلیت‌های بالفعل است […]

تحقیق مدیریت مالی شرکت قند اصفهان رشته حسابداری

تجزیه و تحلیل عمودی شرکت قند اصفهان که براساس ترازنامه نشان داده شده است. نسبت هر یک از اقلام به جمع کل داراییها و جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی را برای سال های ۸۰ تا ۸۳ را می توان مورد بررسی قرار داد. در سال ۸۰ میزان جمع دارایی های جاری که به […]

مقاله مدیریت شهری رشته مدیریت شهری

فرهنگسراها در شهرداری‎های شهر فعال شوند و راهبرد فرهنگی داشته باشند و از ظرفیت‎های فرهنگی و دینی خودمان در قالب فعالیت فرهنگی نهایت استفاده را بکنیم. ایجاد موزه‎ دفاع مقدس یک کار کلاً فرهنگی در حوزه ادبیات مقاومت است. که سالهاست ساختمان آن نیمه تمام است پرداختن صرفاً به مسائل هنری کافی نیست این‎که تصاویر و […]

پروژه سیستم های اطلاعاتی مدیریت

مدیریت سیستم شرکت بازرگانی داری سه سطح دسترسی مختلف است سطح دسترسی مشتری ، این پروژه به بررسی مدل مفهومی سیستم انبار کارخانه صنایع غذایی و مدل مفهومی سیستم شرکت بازرگانی صنایع غذایی سطح دسترسی کارمند فروش، سطح دسترسی مدیر شرکتدر سطح دسترسی مشتری ، همه افراد خصوصا مشتریان شرکت می توانند لیست محصولات قابل عرضه و فروش […]

مقاله نهادگرایی در نظریه سازمان و انتخاب محیطی (اکولوژی جمعیت)

در این مقله به دو موضوع نهاد گرایی در نظریه سازمان و انتخاب محیطی یا تغییر تطبیقی می پردازیم در پاسخ به بسیاری از سوال ها که نهاد ها چیستند؟ چگونه مشروعیت می یابند؟ چگونه تغییر می کنند؟ در مورد نهاد گرایی باید گفت به دو بحث نهاد گرایی قدیم و جدید تقسیم می شود. […]

پایان نامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین

این تحقیق با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین کارکنان کارخانه قند مرودشت،  انجام شده است. جامعه این پژوهش کلیه کارکنان کارخانه قند شهر مرودشت بود که تعداد انها ۸۳ نفر گزارش شده است و نمونه مورد مطالعه ۷۰ نفر از این کارکنان بودند به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار استفاده شده […]

مقاله آینده نگری تعیین شده به عنوان مولفه ای از مدیریت استراتژیک

این مقاله قرابت و خویشاوندی تئوریتیکالی اساسی بین آینده نگری و آینده و مدیریت استراتژیک را  کشف و شناسایی می کند. آینده نگری می تواند بهتر فهمیده شود و به عنوان یک نظام مدیریتی مشخص به کار گرفته شده. پیشرفت آینده نگری و بررسیهای زمان آینده به  عنوان یک نظم قاطعیت کمتری نسبت به منطق […]