پایان نامه استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری

پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و برای  اجرای آن از روش توصیفی ، از نوع پیمایشی ، استفاده شده است زیرا به بررسی ویژگی های یک جامعه می پردازد .  در مطالعات توصیفی هدف ، توصیف نظری موقعیتی ویژه به صورت  واقعی و عینی می باشد . هدف محقق از انجام این پژوهش توصیف […]

مقاله آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن دانش آموزان کم توان ذهنی

در پژوهش حاضر ویژگیهای روان سنجی تکالیف باور کاذب بر روی کودکان مورد بررسی قرار گرفت.اعتبار ابزارها با استفاده از دو شیوه بین نمره گذار۷۱و باز آزمایی‌ بررسی شد.علی رغم آنکه کودکان ن ش به لحاظ محدودیتهای ارتباطی جزء کودکان‌ سخت آزمون هستند،ولی میزان توافق دو آزمونگر در ارزیابی کودکان ناشنوای مطالعه‌ مقدماتی‌۸۱حاکی از بالا […]

پایان نامه رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان

هدف از این پایان نامه شناخت عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ویژگی های شخصیتی و به ویژه علل خانوادگی تاثیرگذاربر بزهکاری فرزندان می باشد که در این تحقیق به مسئله طلاق والدین به عنوان عاملی مهم در بزهکاری فرزندان پرداخته شده است. مسئله ای که علی رغم بهبود وضع زندگی از لحاظ رشد و تحولات در […]

پایان نامه تحلیل محتوای درس دین و زندگی پایه اول دبیرستان

تعلیم و تربیت راهنمای جنبه های مختلف رشد شخصیت فرد، یعنی جنبه بدنی، عقلانی، عاطفی، اجتماعی، دینی، هنری و اخلاقی است. عده ای دیگر تعلیم و تربیت را رشد قوه قضاوت صحیح، یعنی قضاوتی که مبتنی بر دلیل و مدرک باشد تعریف کرده اند و جان دیویی تعلیم و تربیت را تجدید نظر در تجربیات […]

تحقیق بررسی عوامل موثر بر گرایش جوانان به قاچاق

این تحقیق یک بررسی روی عوام موثر بر قاچاق کالا در شهرستان بندرعباس می باشد که هدف آن به دست آوردن اطلاعات مفید و شناسایی نقاط کور در مبارزه با قاچاقچیان می باشد جهت انجام این کار پرسشنامه ای تهیه شده که پس از جمع آوری داده ها و وآنالیز اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه  […]

پایان نامه بررسی رابطه سبک یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش آموزان

هدف از مطالعه­ی حاضر «بررسی رابطه­ی سبک­های یادگیری با عملکرد تحصیلی و انگیزه پیشرفت دانش­آموزان مقطع متوسطه شهر نورآباد» در نظر گرفته شد. روش انجام تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و ابزار جمع­آوری پرسشنامه بود که بین دانش­آموزان توزیع و سپس جمع­آوری گردید. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر […]

پایان نامه مدیریت اخلاق کار و سازمان

با توجه به مطالعات صورت گرفته در باره موضوع مورد مطالعه نتایج زیر را می توان ماحصل این تحقیق دانست. با توجه به یافته ها می توان گفت:فرضیه اول تحقیق عبارت بود از اینکه بین مدیریت اخلاق و ذوابط سازمان رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل ها نشان می دهد بین این دو متغیر رابطه […]

پایان نامه رابطه اخلاق اسلامی کار و عدالت سازمانی با رضایت شغلی

بین عدالت سازمانی و اخلاق اسلامی کار با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین  بعد عدالت رویه ای در تبیین رضایت شغلی نقش معناداری داشته است. این بدین معناست که با رعایت عدالت رویه ای از ابعاد عدالت سازمانی و نیز افزایش اخلاق اسلامی کار، رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش می­یابد. درواقع، توسعه […]

پایان نامه تعیین تاثیر روش تدریس حل مسئله بر خلاقیت

این پایان نامه با عنوان تاثیر روشهای تدریس اکتشافی هدایت شده و حل مسئله بر خلاقیت دانش آموزان دختر اول دبیرستان در مدارس ناحیه یک اراک در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. نمراتی بدست آمد که شامل نمرات روانی،، انعطاف پذیری، اصا لت وبسط بود. تمام موارد ذکر شده مورد تحلیل آماری قرار […]

پایان نامه بررسی ابعاد شخصیت افراد نرمال و بزه کار

هرجا اجتماعی از افراد گردهم  آمده باشند و برای  رفع  آسان  و راحت نیازهایشان  به  امنیت ، آسایش  و رفاه و هرنوع نیاز دیگری ، هنجار  ساخته اند باشند و همه را  موظف به  تبعیت  از آن هنجار ها فراخوانده اند. مجموعه ای از هنجارها، البته  به  تبع  تاریخی ، جغرافیایی و طبع و طبیعت انسان […]