تحقیق تغییرات جغرافیایی استان فارس

این پژوهش در پنج فصل انجام می پذیرد، در فصل اول به بررسی کلیات تحقیق شامل مساله تحقیق، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، روش تحقیق… پرداخته می شود. در فصل دوم بر اساس مطالعات انجام شده در سطح بین المللی و جهانی در زمینه تقسیمات کشوری به بیان مبانی نظری تحقیق توجه خواهد شد. در […]