کارتحقیقی گستره ی آزادی های فردی و اجتماعی

یکی از مسائل و ساعت کاربردی در نظام های سیاسی و اجتماعی که زمینه ساز ، بالندگی، پیشرفت و شادابی خوابع می باشد آزادی است ، درباب آزادی هر چند از زوایای گوناگون به ان نگریسته شده و همچنان می توان نگریست، اما لحن از دامنه ی آزادی ها اجتماعی و فردی و نسبت آن با با حکومت بسیار حیاتی و کاربردی به نظر می رسد . از این رو در این نوشتار همین مساله و پرسش در جامعه ی دینی به کارش گرفته شده است.بدین منظور نخست جامعه ی دینی را بر ساخته ی کنش و تعادمل منظم و هرف میز و کش گیری می داند که دین نقش تعیین کننده در رعایت آنها،یعنی اندیشه و انگیزه ی عاملین داشت که این درایش و ساختار سردنی رفتار ها و نهاد ها نمودار می گردد. سپس سه مسولیت و کار ویژه ی دولت بازگرمی گردد که در این باب کار ویژه ی نظارت، کنترل و به ویژه پرورش مسولانه ی استعداد ها لازم متناسب و سوابق با مبانی، اصول، ارزش ها و اهداف اسلام و حکومت اسلامی دانسته می شود. با روش سازی سه مفهوم کار ویژه های دولت جامعه ی دینی ، اسلامی و آزادی، دارد پرسش و مساله ی اساسی این جستار یعنی دامنه ی دینی اسلامی می گردد .کارتحقیقی گستره ی آزادی های فردی و اجتماعی در قالب فایل ورد آماده ویرایش و پرینت میباشد.

کارتحقیقی گستره ی آزادی های فردی و اجتماعی را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

مقدمه:

انسان موجودی است پیچیده و چند ساختی این مختصات همگام مناسبان و تعاملات اجتماعی سیار فربه تر تیز می گردد ،نیازها، خواست ها وآرزوهای این موجود جلوه برجستگی و فرورفتگی یکسان و یکباره ندارند و به تناول فرد می آیند  و برجسته می شوند، اما در میان آنها در خواست و نیازی وجود دارد که همواره آگاهانه و نا آگاهانه خود جوش یا عامرانه ، فردی و جمعی برحستگی داشته ودنبال می گردد، وآن توسعه شخصی انسانی وگستراندن شعاع وجودی آدمی می باشد البته این واقعیت نا گفته نماند که همین  حواست شرک و گوهر ین ، درپهنا و درازای نتاریخ شیری تعاسیر و توجهات مختلف بر تایید است و مصادیق متنوع به عنوان باز نمود آن پی گیری و معرفی گردیده است.طبعاً محقق چنین خواست و نیاز حیاتی ، سازو کار و عناصری را می طلبد که همچون خود آن فردی و ارزش منه بوده باشد ، علاوه بر ان در شرایط و اوضاع مختلف ، کار آمدی نیز داشته باشد . آزادی از شمار آن مولفه ها و ساز و کارها می باشد، به دلیل این که در طول تاریخ اجتماعی بشر در مقام گفتار ، رفتار و کردار فردی و اجتماعی پیوسته کلیه شده و قربانی گرفته و به گونه ی اسر مقدسی در آمده است، تا جایی که تفکیک و جدایی بین آزادی و توسعه ی انسانی از میان برداشته شده و این دو را برابر نشین هم داشته اند یعنی ، توسعه همان آزادی است از این رو، در این نوشتار موضوع آزادی را به صورت همه جانبه، بلکه دنسبت و دامنه ی آزادی های فردی و اجتماعی (( به ویژه اجتماعی )) را با حکومت آن هم در جامعه ی دینی به تحلیل می گیریم.برای این مهم مباحث و مسائلی همچون جامعه ی دینی ، وظایف و کار ویژه ی دولت ، معنای آزادی و دامنه ی آزادی های فردی و اجتماعی و نسبت آن با دولت و به دتعبیر درست تر محدود گرهای آزادی و دامنه ی حضور و دخالت دولت در این باب به تحلیل گرفته می شود.

جامعه ی دینی:

نگر جای فردانی در ارائه ی تصویر از جامعهی دینی وجود دارد که این جا مقام بازگویی و باز جوانی همه ی آنها نمی باشد، اما به جهت تناسب با این جستار نا گریز از ترسیم آن به حداقل ممکن می باشیم.جامعه در واقع بر آمده و بر ساخته ی مجموعه ی انسان های عامل و کنش گری می باشد که در فرآیند تعامل و کنش متقابل منظم (( خود جوش یا عامرانه)) و پیوسته، خواست ها، نیازها و آرزوهای اختصاصیو شرک خویش را دنبال و فراهم می آورند . در این چشم انداز تمامی جوامع مشرکانه و تمایزی بین جامعه ی دینیاز غیر دینی وجودندارد، تفاوت ها از نقش عوامل و اموری  که در ایجاد عاملیت و کفش گری آدیمیان دخالت دارند پدیدار می گردد.عاملیت واکنش گری محصول ….. و شرایط فکری، اعتقادی، معرفتی، انگیزشی انسان ها می باشد، بنا بر این درجامعه ی دینی، آن هم از گونه ی اسلامی اش، طبعاً انگیزه اندیشه ، معرفت ، باور،ایمان،……. دینی و در مجوع عالم (آدم بینی و شنتیدینی در تولید عاملیت واکنش گرشدن انسان ها و در ترسیم و تنظیم معاملات ومناسبات به ویزه در ساحات ارزشی تعیین جهت و خط مشی،معنا داری و قانون گذاری جامعه مهمم و نقش معنای دارد.بنابراین درجامعه ای کعه دبن صرفاً بخشی از رفتارو فرهنگ جامعه باشد اما در ترسیم و تولید مناسبات و مغاملات به گونه ای که گفته شد نقش مغال و تعیین کننده نداشته باشد قانونگذاری ونیز رفتارها، قوانین و اعمالی که مخالف اصول دینی باشد، هویت نگردیده و به آن اجازه ی عمل و ظهور داده نشود نمی توانآنجامعه رادینی خواند مانند برخی از کشورهای مسلمان.البته از این نکته نباید عقلت نمود که انکاره ی یاد شده از جامعه ی دینی برابر با نفی دیگر عوامل، شرایط و عناصر «علم،تکنولوژی، هر فلسفه، اخلاق و حقوق به ویژه در فرایند برنامه ریزی و مدیریت سامان دهی جامعه،سوده دلفی تواند باشد،از آن جایی که دولت هم محصولو برایند عاملیت وکنش گری است و هم خود به عنوان یکی از مهم ترین و اثر گذاری ترین آن به شمار می رود، قهراًدراین جستار توجه به دامنه ی فعالیت و کار ویژه ی آن در جامعه بسیار ضروری می باشد.

 دولت:

همان طور که می دانیم،درباب دولت و حکومت «پرسش همواره مهم بوده است یکی مشروعیت ودیگری کارویژه وحوزه ی اختیرات آن ، به خصوص در حوزه ی عمومی البته این در مبحث به گونه ای در هم تنیده و به طور متقابل بر یکدیگر دارش دارند. گرچه نظر به شرایط فرهنگی و نیازهای اجتماعی نارنجی هر یک در مواقعی برجسته تر می شود. آن چه برای جستار حاضر شیرین خدمات را می تواند برساند، همانا به حوزه ی پرسش دوم ، یعنی دامنه ی اختیارات و کار ویژه آن در جامعه مربوط می شود.از مجموع مباحث و دیدگاه های جامعه شناختی ،سیاسی، اقتصادی و فلسفی که در مورد دولت ، خصوصاً ار زاویه ی وظایف ، مسولیت و اختیارت و آن انجام گرفته است به سر دیدگاه دست می بازیم .

آزادی
آزادی

دولت در ساحات گوناگون همچون کارگر و کارمند می ساند، که باید در حوزه ی فرهنگ اقتصاد ، سیاست ، حد سات ، دانش ، عملیات فرهنگی ، اقتصادی ، خدماتی ، صنعتی، مالی و پولی،عملی –فنی و….. را به طور مستقیم انجام می دهد» از این انگکاره تعبیر به صورتی گری و عمله گری دولت در عرصه های مختلف نیز شده است . طبعا برایند این نگره محدودیت هر چه بیشتر آزادی های فردی و اجتماعی است . و خاستگاه چنین دولتی غالباً جوامع سنتی بسته نظام های : نوتالیر و تمامیت خواه و کشورهای توسعه نایافته می باشد.

فهرست مطالب کارتحقیقی گستره ی آزادی های فردی و اجتماعی :

فصل اول:

چکیده : ۵مقدمه: ۶ ۷بنداول: جامعه ی دینی ۷بند دوم:  دولت ۸

فصل دوم:

۱۲گفتار اول: آزادی ۱۲بند اول:  آزادی به مشابه یک و صنعت: ۱۲بند دوم:  آزادی به مشابه یک ارزش: ۱۳بند سوم: آزادی به مشابه یک حق: ۱۴بند چهارم: آزادی به مشابه یک روش: ۱۵بند پنجم: دامنه و حد آزادی اجتماعی و فردی ۱۵

فصل سوم:

۱۶گفتار اول: اصل عدم ضروافراد ۱۶بند اول: اصل مسولیت همگانی ۱۷بند دوم: مصلحت عمومی ۱۸بندسوم:اخلاق تکامل زا ۲۰بند چهارم:حقوق ۲۴نتیجه گیری: ۲۶منابع و ماخذ ۲۸

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارتحقیقی گستره ی آزادی های فردی و اجتماعی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 26
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *