گزارش کار ترانس جريان خشک(سطوح ولتاژ 36-12كيلو وات)

اصولاً كاربرد ترانس ها برای جدا کردن مدارهای حفاظتی و اندازه گيری از قسمت فشار قوي و تبديل مقادير جريان به ميزان مورد نياز دستگاههاي اندازه گيري و حفاظتي استفاده مي شود .گزارش کار ترانس جريان خشک سطوح ولتاژ 36-12 كيلو وات قابل استفاده برای تکمیل گزارش کارآموزی و پایان نامه یا مقاله میباشد.

مدار ترانس راه اندازي موتور سه فاز سنكرون از يك نقطه :

در مدار قدرت ابتدا سر راه هر يك از فازها يك فيوز قرار مي دهيم كه مقدار جريان انتخابي فيوز 2 تا 5/2 برابر جريان نامي موتور سه فاز مورد نظر خواهد بود سپس از خروجي فيوزها وارد تيغه هاي قدرت كنتاكتور كه شماره ها 1و 2و 3 مي باشد  مي شود و كنتاكتور به عنوان يك كليد مغناطيسي كه قابليت فرمان پذيري را دارد عمل مي كند سپس از سر ديگر كنتاكتهاي قدرت كنتاكتور C1 يا به عبارت ديگر از خروجي تيغه هاي قدرت كنتاكتور C1 كه شماره هاي 4و 5 و6 مي باشد خارج شده و وارد بي متال مي گردد . لازم به ذكر است كه جريان انتخابي براي تنظيم بي متالي در صورتي كه در سر راه جريان فاز موتور قرار بگيرد يا 58/0 جريان نامي موتور تنظيم مي شود اين موضوع براي راه اندازي موتورهاي آسنكرون در حالت ستاره مثلث بوسيله كنتاكتورها بيشتر محسوس خواهد بود . سپس از خروجي بي متال وارد سرهاي U, V, W موتور سه فاز مي گردد در اينجا نيز موتور سه فاز فوق مي بايست با توجه به پلاك موتور به حالت ستاره مثلث مستقيم در داخل جعبه كلمب اتصال يابد مدار فرمان شكل مقابل نيز به صورت تك فاز مي باشد و از يكي از فاز ها جهت تغذيه مدار فرمان استفاده مي كنند . در مدار فرمان فوق ابتدا فاز R وارد فيوز مي شود كه از آنجائيكه بوبين كنتاكتور ها جريان زيادي مصرف نمي كنند اكثراً مقدار جريان اين فيوز 4A در نظر گرفته مي شود پس از خروجي فيوز وارد بي متال شده و از خروجي بي متال وارد شاستي استپ b2 مي گردد و از خروجي آن وارد شاسي استارت b1 مي شود و از انجا به سر ورودي بوبين كنتاكتور متصل مي شود . در مدار فرمان فوق بازدن شاستي b1 كنتاكتور C1 عمل كرده و تيغه نگهدارنده C1 خود را مي بندد و پس از رها كردن شاستي C1 عمل كرده و تيغه نگهدارنده C1 خود را مي بندد و پس از رها كردن شاستي b1 جريان بوبين كنتاكتور C1 از طريق تيغه نگهدارنده خودش تامين مي شود و به صورت دائم به حالت جذب باقي مي ماند جهت خاموش كردن كنتاكتور و در نتيجه موتور سه فاز فوق مي بايست از شاستي استپ b2 استفاده نمود با فشار دادن اين شستي جريان برق كنتاكتور C1 براي چند لحظه قطه شده و كنتاكتور فوق خاموش مي شود و تيغه نگهدارنده C1 با آن مجدداً به حالت باز در مي آيد و با رها كردن شستي b2 كنتاكتور فوق به حال خاموش باقي مي ماند شايان ذكر است در رسم مدارهاي فرمان و قدرت نمايش كنتاكتهاي كنتاكتور هميشه حالت كنتاكتها در وضعيت خاموش آن كشيده مي شود .

استفاده از اين دستگاه يك مزاياي خاص براي كنتورهاي اكتيو و راكتيو كه اين مزايا عبارتند از :

 • آزمايش كنتورهاي سه فاز اكتيو و راكتيو و انواع كنتورهاي تكفاز (ديجيتال ، الكترومكانيكي و مكانيكي )
 • آزمايش CT .
 • عيب يابي مدارهاي تغذيه كننده كنتورهاي ديماندي .
 • آزمايش كنتورهاي نصب شده به صورت ستاره يا مثلث .
 • آزمايش سريع كنتورها در كوتاه ترين زمان ممكن بدون نياز به قطع توان مصرفي مشترك و بدون نياز به انتقال كنتور به آزمايشگاه .
 • آزمايش كنتور با وجود نوسان بار
 • به حداقل رساندن خطاي كاربر در حين مراحل آزمايش
 • آزمايش ديماندمتر
 • چاپ جداول تست به كمك نرم افزار
 • امكان دسترسي به نتايج آزمايش كنتورها در نرم افزار هاي فعلي شركت هاي توزيع .
 • حذف جداول بازرسي تابلو مشتركين با استفاده از نرم افزار طراحي شده .

در شركت نوروز پيمان در بعضي از مواقع ولي به صورت خيلي اندك اتفاق افتاد كه براي راه اندازي الكتروموتورهاي سه فاز كاري انجام شود ولي چند موردي كه تابلو هاي برق را نصب كرديم را در زير به نحوه نصب و راه اندازي را نوشت و شكل مدار فرمان و مدار قدرت را در زير آورده ام .

بخش هایی از گزارش کار ترانس
بخش هایی از گزارش کار ترانس

راه اندازي دو الكترو موتور سه فاز به صورت يكي پس از ديگري :

در صنعت مواردي پيش مي آيد كه لازم است موتور دوم حتماً بعد از راه اندازي موتور اول قابليت روشن شدن داشته باشد براي برآوردن منظور فوق مي توان از مدار فرمان شكل بعد از استفاده نمود البته در مدار فرمان فوق راه اندازي دو الكترو موتور سه فاز به صورت يكي پس از ديگري ترسيم گرديده است ولي براي تعداد بيشتر موتور ها نيز مي توان همانند مدار فرمان فوق به صورت مشابه اعمال فوق راتكرار نمود .در مدار شكل فوق بازدن شستي b1 موتور اول با جذب شدن كنتاكتور c1وارد مدار مي شود و كنتاكت نگهدارنده c1 خود را مي بندد و كنتاكت c1 بار دوم خود را نيز كه با كنتاكت c2 سري شده است مي بندد .در اين زمان است كه با فشار دادن شاستي b3 مي توان موتور دوم را با جذب شدن كنتاكتور c2 راه اندازي نمود . پس از وصل شدن كنتاكتور c1 كنتاكتور c2 وارد مدار مي شود همچنين اگر در يك زمان هر دو شاستي استارت b1,b3 را با هم فشار دهيم باز هم اول كنتاكتور c1 جذب شده و سپس كنتاكتور c2 وارد مدار مي شود در مدار فوق اگر كنتاكتور c1 بنا به دلايلي از قبيل خرابي و يا قطع شدگي وارد مدار شود كنتاكتور c2 يه هيچ وجه با فشار دادن شاستي b3 واردمدار نخواهد شد كه كه اين موضوع يكي ديگر از مزاياي مدار يكي پس از ديگري رسم شده مي باشد . همچنين مدارهاي قدرت موتورهاي فوق نيز مانند حالتهاي توضيح داده شده در قبل مي باشد .

راه اندازي دو الكترو موتور سه فازه آسنكرون به صورت يكي به جاي ديگري :

در برخي از موارد لازم است كه چند الكترو موتور به گونه اي كار كنند كه با روشن شدن الكترو موتور دوم الكترو موتور قبل يا اول از مدار خارج گردد براي انجام چنين كاري از مدار يكي به جاي ديگري استفاده مي شود . براي تعداد بيشتري از الكتروموتورها نيز مي توان استفاده نمود فقط در مدار فرمان آن مي بايست طراحي را تكرار نمود .در مدار فرمان ترسيم شده ي مربوط يكي به جاي ديگري با فشار دادن شاستي b1 كنتاكتور c1 جذب كرده و تيغه ي نگهدارنده ي c1 خود را مي بندد بدين ترتيب الكتروموتور اول وارد مدار مي شود با فشار دادن شاستي b3 كنتاكتور c2 وارد مدار شده و تيغه ي نگهدارنده ي باز c2 خود را بسته و تيغه ي بسته c2 خود را كه سر راه كنتاكتور c1 قرار گرفته بود باز مي كند بدين ترتيب الكتروموتور دوم وارد مدار شده و الكتروموتور اول از مدار خارج مي گردد . در مدار قدرت نيز دو الكترو موتور كاملاً مجزا به صورت منفرد به شبكه متصل مي شوند و داراي فيوزها و بي متالهاي مربوط به خود مي باشند .در مواقعي كه فيوز ترانس ها و يا فيوز خط مي سوزد بايد بوسيله چوب پرش فيوزها را از درون كت اوت در آورده و فيوز مربوط به آن سر خط و يا ترانس بستگي به آمپري كه خط مي كشد را دارد را نصب مي كنيم و يا براي جمپر سوختگي كليد خروجي و فشار متوسط و يا سيم بريدگي فشار متوسط و ضعيف از گرو عملياتي برق بخش سوسن كه زير نظر شركت نوروز پيمان اداره مي شود براي رفع اين عيبها استفاده مي شود و بعد از اتمام كار بوسيله كاركنان گروه عملياتي گزارش به اتاق راديو داده مي شود و نوع كاركرد و عملكرد در گزارش نوشته مي شود كه يك برگ از گزارش كاري كه در موقع كارآموزي نوشته ام را ضميمه كرده ام .

براي تعمير و سرويس ترانس هاي كاهنده توزيع در شبكه سازي شهرها و روستاها كه بعد از چندين سال متوالي بايد سرويس شوند يك سري عمليات بر روي ترانس بايد انجام شود كه ليست اين كارها توسط سازمان به گروه داده مي شود و طبق آن فهرست ترانس سرويس خواهد شد كه شرح عمليات آن از قبيل :

شستشوي بدنه 2- شستشوي بوشينگها 3- تعويض مقره بوشينگ متوسط 4- تعويض مقره بوشينگ ضعيف 5- تعويض واشر بوشينگ ضعيف 6- تعويض واشر بوشينگ ترانس ها  7- تعويض و اضافه كردن سيليگاژن 8- تعمير و تعويض كابلشوها 9- فرم دادن كابل ترانس ها 10- آچار كشي كلني 11- تعويض و اصلاح بس بار 12- تنظيم جرقه گير 13- تعويض و باز كليد تيپ 14- تعمير و اصلاح گراند 15- اضافه كردن روغن 16- زوج كردن كابل ترانس

گزارش كار مدار كنتور تك فاز همراه با مصرف كننده :

ابتدا بر روي تابلو كنتور تك فاز ، فيوز ، جعبه تقسيم ، كليد تك پل و مصرف كننده و يعني سر پيچ را متصل مي كنيم . قبل از سيم كشي كمي كنتور و كار آن را شرح  ميدهيم كنتور مقدار برق مصرفي را نشان مي دهد و كنتور تك فاز داراي 6 پيچ مي باشد كه شماره 1و2 به هم ممتصل مي باشد يعني شماره 2 مسدود است و شماره 1 ورودي فاز و شماره 3 خروجي ان مي باشد . شماره 4 نيز ورودي نول و شماره 6 خروجي نول مي باشد.مرحله سيم كشي ابتدا فاز را از كابل اصلي گرفته و به شماره 1 ميدهيم و از شماره 3 خروجي گرفته و به فيوز اصلي مي دهيم از فيوز اصلي نيز به داخل جعبه تقسيم مي بريم سپس نول را نيز به ورودي شماره 4 داده و از خروجي شماره 6 گرفته و به جعبه تقسيم مي بريم .و چون هر زمان كه بخواهيم بدانيم كه برق در مدار مي باشد يا نه از يك لامپ استفاده كرده به طوري سيم كشي مي شود كه يك فاز از خروجي فيوز گرفته و وارد لامپ  مي كنيم و يك نول نيز هم وارد لامپ كرده و لامپ به صورت مداوم در مدار قرار مي گيرد و هنگامي كه فيوز قطع گردد لامپ نيز خاموش مي شود .

گزارش كار يك الكتروموتور چپ گرد و راست گرد ساده :

ابتدا بر روي تابلو چهار عدد فيوز ميناتوري – دو عدد كنتاكتور – يك عدد بي متال و يك تخته كام را بر روي تابلو نصب مي كنيم سپس از سه عدد فيوز سه فاز به 5و3 و1 كنتاكتور اول داده و دوباره از پلاتين 1 كنتاكتور اول به 5 كنتاكتور دوم و از 3 كنتاكتور دوم از 5 كنتاكتور اول به 1 كنتاكتور دوم مي دهيم سپس از 1و 4 و 2 كنتاكتور دوم  مي دهيم از سه فاز بي متال سه سيم به W,V,U تخته كلم مي دهيم . سيم ارت تخته كلم را نيز به ارت اصلي متصل مي كنيم سپس نوبت به مدار فرمان مي رسد كه ابتدا از R فازي به فيوز چهارم داده و از فيوز به 95 بي متال داده و از 96 بي متال به ورودي استپ اول داده و از خروجي آن به ورودي استارد دوم داده و از همان ورودي يك سيم به ورودي استارت سوم و به دو تا سيزده كنتاكتور اول و دوم مي دهيم از خروجي استارت دوم به 14 كنتاكتور اول داده و از آن به 21 كنتاكتور دوم و از 22 آن به A1 كنتاكتور اول مي دهيم و از خروجي استارت 3 نيز به 14  كنتاكتور دوم و از آن به 21 كنتاكتور دوم و از 22 آن گرفته و به كنتاكتور اول مي دهيم و از نولهاي اصلي به 2 تا A2 دو كنتاكتور مي دهيم . وقتي كه S2 را فشار دهيم برق به K1 رسيده وتيغه هاي 14و 13 بسته شده و تيغه 22 و 21 K1 باز ميشود بنابراين موتور بصورت راستگرد شروع به حركت ميكند وقتي S3 را فشاردهيم تغيه هاي14و13 K2 بسته شده و22و21 وK2 باز ميشوند و موتور چپگرد است.

فهرست مطالب گزارش کار ترانس جريان خشک(سطوح ولتاژ 36-12كيلو وات) :

 • ترانس هاي جريان خشك براي سطوح ولتاژ 36-12 كيلو وات
 • استانداردها
 • اجزاء اصلي
 • ترانس فورماتورهاي جريان بيروني براي نصب در نيروگاه هاي انتقال و توزيع
 • سيم پيچ ها و هسته هاي ترانس فورماتور
 • نحوه نصب
 • نحوه نگهداري
 • دستگاه تست كنتورهاي تك فاز و سه فاز ديماندي (اكتيو – راكتيو)
 • مدار راه اندازي موتور سه فاز سنكرون از يك نقطه
 • راه اندازي دو الكترو موتور سه فاز به صورت يكي پس از ديگري
 • راه اندازي دو الكترو موتور سه فازه آسنكرون به صورت يكي به جاي ديگري
 • گزارش كار مدار كنتور تك فاز همراه با مصرف كننده
 • گزارش كار مدار كنتور سه فاز سه سيم
 • گزارش كار مدار كنتور سه فاز چهار سيمه همراه با 3 مصرف كننده
 • گزارش مدار كنتور تك فاز دو تعرفه اي
 • گزارش كار كنتور سه فاز سيم همراه با دو تعرفه
 • گزارش كار مدار كنتور سه فاز چهار سيم دو تعرفه اي
 • گزارش كار يك الكتروموتور چپ گرد و راست گرد ساده
 • گزارش كار مدار كولر آبي
 • گزارش كار مدار لامپ مهتابي
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش گزارش کار ترانس جريان خشک(سطوح ولتاژ 36-12كيلو وات):
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 25
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *