مقاله ارزیابی کیفیت دوره MBA واحد بین الملل دانشگاه

در مطالعه جاری عوامل اثرگذار مرتبط به هم بر کیفیت دوره MBA در واحد بین الملل دانشگاه شیراز مورد بررسی قرار گرفته است. برای طراحی یک سلسله مراتب  از این عوامل جهت ارزیابی، مدلی ریاضی پیشنهاد شده که امکان اندازه گیری کیفیت عملکرد در نواحی و راستاهای پیش بینی شده را پدید می آورد.طراحی یک پرسشنامه خاص برای تکوین عبارات کمی عوامل جهت بهره برداری در مدل برای ارزیابی کیفیت دوره MBA در واحد بین الملل دانشگاه شیراز، بخش دیگری از این مطالعه است.مقاله ارزیابی کیفیت دوره MBA واحد بین الملل دانشگاه  شیراز در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

مقاله ارزیابی کیفیت دوره MBA واحد بین الملل دانشگاه را در فیلم زیر مشاهده نمایید:

مقدمه :

آموزش محرکی قوی در ایجاد تحول اجتماعی است که به طور بالقوه موجب ایجاد موقعیت های برابر  برای افراد جامعه می شود و آنان را برای تحرک شغلی و استفاده هرچه بیشتر از استعدادهایشان آماده می سازد که این امر در نهایت به ایجاد حوزه های  وسیعی از اندیشه ها و مهارتهای ضروری  برای ایجاد جامعه ای نو و توسعه یافته منجر می شود. (حقیقی و اکبری، ۲۰۰۴، کارنامه، ۱۲۶)وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در عرصه کنونی را می توان یکی از متولیان اصلی تربیت و تامین نیروی انسانی کارآمد مورد نیاز کشور دانست. شاید نقش این نهاد نسبت به وزارت آموزش و پرورش متولی دیگر در راستای تامین مستقیم این هدف اهمیت  و سهم بیشتری داشته باشد.با توجه به نیازهای جامعه و صنعت، آموزش عالی کشور چندسالی است که در چند دانشگاه کشور منجمله دانشگاه شیراز به عنوان یکی از معتبرترین دانشگاه های کشور مبادرت به ایجاد واحد بین الملل نموده است. که این واحد در دانشگاه شیراز در مقطع تحصیلات تکمیلی در چندین رشته منجمله رشته MBA در گرایشهای مدیریت استراتژیک، مالی و تولید و عملیات صنعتی اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.نگاهی به روند تحولات جاری نظام آموزش عالی حاکی از آن است که آموزش عالی باید ضمن توجه به بحران افزایش کمی و تنگناهای مالی به حفظ، بهبود و ارتقای کیفیت نیز بپردازد. با توجه به مشکلات موجود و نیازهای در حال تغییر بازار کار و شرایط متغیر محیط کسب و کار کشور و منطقه و جهان و با توجه به اینکه در دهه گذشته دانشگاه های چه از نظر تعداد واحد و چه از نظر تعداد رشته با گسترش کمی بی رویه مواجه بوده است و در ده سال گذشته سیر نزولی در کیفیت آموزش عالی داشته ایم. (رحمانی، فتحی واجارگاه، ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی) ضرورت انجام ارزیابی همه جانبه دوره تحصیلی MBA در دانشگاه شیراز بیش از پیش احساس می شود.

بیان مساله:

چنانچه توسعه ملی را بتوان متاثر از عوامل و فرایندهای متعددی دانست که هر یک به نوعی و با کیفیت و کمیت خاص برآن اثرات افزاینده و یا کاهنده دارند توسعه منابع انسانی قطعا یکی از مهمترین عوامل از میان گستره وسیع آن خواهد بود. منابع انسانی سرمایه اصلی هر ملت در راه نیل به خودیابی و شکوفایی اقتصادی و در نهایت توسعه یافتگی خواهند بود. با این توضیح سازمانهای انسان پرور  و بالاخص دانشگاه ها از جاگیاه ویژه ای در برنامه ریزیهای  کلان، بررسی ها ، و مطالعات گسترده که نتایج آن در برگیرنده راهکارهای ارتفاء دهنده باشند برخوردار می شوند . در حال حاضر رشته تحصیلی MBA در بسیاری از دانشگاه های جهان تدریس می گردد و فارغ التحصیلان این رشته می بایستی مهارت کنترل و رهبری و غلبه بر شرایط متغیر محیطی را داشته باشند.با توجه به تغییرات شرایط محیط کسب و کار در عرصه جهانی و منطقه ای و نیاز روزافزون به جهانی شدن اقتصاد کشور تسلیم آموزش عالی کشور منجمله دانشگاه شیراز می بایستی قادر به تربیت دانش آموختگانی در رشته MBA و در سه گرایش ذکر شده که واجد مهارتهای مذکور باشند به عبارت دیگر واحد بین الملل دانشگاه شیراز کارآئی و اثربخشی یک سیستم آموزشی تحصیلات تکمیلی را در تربیت نیروی مورد نیاز در حوزه کسب و کار فعلی را داشته باشد. با توجه به موارد مذکور ارزیابی کیفیت دوره MBA واحد بین الملل دانشگاه شیراز می بایستی مورد توجه قرار گیرد و از نتایج آن جهت باز طراحی ابعاد مختلف دوره استفاده گردد.

عوامل تاثیر گذار بر کیفیت دوره عبارتند از:

۱- استاد

۲- دانشجو

۳- نظام آموزشی

هریک از عوامل به نوبه خود، از عوامل و عناصر عدیده دیگری در بطن خود تشکیل یافته اند. وقوف بر ارتباطات علت و معلولی و در دسترس داشتن شاخص هایی برای اندازه گیری مولفه های اثرگذار، امکان جهت گیریهایی برای اصلاح و بهبود دوره را به دست اندرکاران خواهد داد.

اهمیت و ضرورت موضوع:

همانطور که در بند قبلی گفته شد با توجه به تغییرات شدید محیطی رقابت شدید در حوزه کسب و کار منطقه ای و جهانی رسالت دانشگاهها، تربیت دانش آموختگانی خلاق و مسلط می باشد  که مهارت شناخت تهدیدها و فر صتها و اتخاذ استراتژیهای موثر جهت غلبه بر اوضاع را داشته باشند، می باشد.

MBA
MBA

 اهداف تحقیق:

الف) هدف کلی:

هدف اصلی این پژوهش تعیین عوامل و عناصر تاثیرگذار بر کیفیت دوره کارشناسی ارشد MBA در واحد بین الملل دانشگاه شیراز می باشد تا با مدد شناخت این عناصر امکان ارتقاء کیفیت دوره فراهم گردد.

ب) اهداف اختصاصی

۱-  تشخیص همبستگی بین کیفیت دانشجو و کیفیت دوره MBA

۲- تشخیص همبستگی بین کیفیت نظام آموزشی دانشگاه و کیفیت دوره MBA

۳- تشخیص همبستگی بین کیفیت اساتید و کیفیت دوره MBA

مفاهیم واژگان:

۱- دانشجو، منظور کلیه ی دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته MBA واحد بین الملل دانشگاه شیراز  می باشد.

۲- نظام آموزشی دانشگاه عبارت از روشهای غالبی است که توسط اکثریت قریب به اتفاق پرسنل دانشگاه و اعضاء هیت علمی دانشگاه پذیرفته و حمایت می گردد.

۳- کیفیت عملکرد اساتید ، منظور کلیه عواملی است که بر روی عملکرد آموزشی اساتید اثر می گذارد.

 متغیرهای تحقیق:

برای بررسی سه گروه اصلی متغیر مورد نظر قرار گرفته اند

الف) متغیرهای مربوط به دانشجو

ب) موارد مربوط به نظام آموزشی

ج) متغیرهای مربوط به استاد

هریک از عوامل فوق الذکر خود از متغیرهای فرعی تشکیل یافته اند که به هنگام جمع بندی تاثیر آنها بر هم مورد عنایت قرار خواهند گرفت.

فهرست مطالب مقاله ارزیابی کیفیت دوره MBA واحد بین الملل دانشگاه:

فصل اول :

کلیات ۳۱-۱:مقدمه ۳۱-۲: بیان مساله ۵عوامل تاثیر گذار بر کیفیت دوره عبارتند از: ۵۱-۳: اهمیت و ضرورت موضوع ۵۱-۴: اهداف تحقیق ۶۱-۵: مفاهیم واژگان ۶۱-۶: متغیرهای تحقیق ۶۱-۷: سوالات تحقیق ۷

فصل دوم:

ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق ۸۲-۱: مقدمه ۸۲-۲: کیفیت در آموزش عالی ۸۲-۱-۳: سنجش آموزش عالی ۹۲-۱-۴: ارزیابی ۱۰ارزیابی فرآیند ۱۰ارزیابی برون داد ۱۱۲-۲: پیشینه عملی ۱۱۲-۳: جمع بندی و نتیجه گیری ۱۴مدل ارزیابی سیپ ۱۴ارزیابی برون داد ۱۵مدل اعتبار سنجی ۱۵

فصل سوم:

روش شناسی تحقیق ۱۵۳-۱ مقدمه ۱۵۳-۲- روش تحقیق ۱۶۳-۳- جامعه آماری تحقیق ۱۶۳-۴- نمونه آماری تحقیق ۱۶۳-۴-۱: حجم نمونه آماری ۱۶۳-۴-۲: روش نمونه گیری ۱۶۳-۵: چارچوب نظری و مدل تحقیق شامل ابعاد، مولفه ها و شاخصهای سنجش ۱۶۳-۵-۲: فرضیه ها ۱۷۳-۶- ابزار تحقیق ۱۸۳-۷ روش اجرا و جمع آوری اطلاعات ۱۸کیفیت دانشجویان ۱۸کیفیت نظام آموزشی ۱۸۳-۸- روش تحلیل نتایج ۱۹

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق ۲۰۴-۱:آزمون فرضیه ها ۲۰فرضیه ۱: ۲۰فرضیه ۲ ۲۱فرضیه ۳: ۲۱فرضیه ۴: ۲۱فرضیه ۵: ۲۱فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۲پیشنهادات ۲۲منابع و مآخذ ۲۳

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله ارزیابی کیفیت دوره MBA واحد بین الملل دانشگاه:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 26
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *