مقاله بررسی کانسارهای سرب رشته زمین شناسی

كانسارهای سرب (Lead)و روي لايه اي شكل در مناطق زمین شناسی  زير شناسايي شده اند. اتحادجماهير شوروي، آسياي مركزي، در نواحي لهستان، بلغارستان، يوگسلاوي، استراليا، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، ايران، الجزيره، تونس، آمريكا و كانادا.اين كانسارها از سنگهاي كربناته بسيار ضخيم تشكيل شده اند كه سن آنها پالئوزوئيك و به طور كمتر مزوزوئيك مي باشد. ساختارها و تشكيلات اين كربنات ها ده ها و صدها كيلومتر وسعت دارد و در پلاتفرم رسوبي و قديمي اپي هر سينين واقع شده است كه روي تشكيلات ژئوسينكلينال را مي پوشاند.ماده معدني در بيشتر مواقع شبيه صفحات هماهنگ و يك ساختار عدسي شكل مي باشد كه در دو مرحله شكل گرفته است. بندرت ماده معدني داراي ساختار رگه اي و يا لوله اي مي باشد. ماده معدني داراي وسعت قابل ملاحظه اي در جهت امتداد از چند صد متر تا چند كيلومتر مي باشد، همچنين در جهت شيب نيز داراي طول 800 تا 1000 متر مي‌باشد. ضخامت آن نيز داراي رنج متغير و از 5 تا 200 متر و بطور ميانگين 10 تا 20 متر مي باشد.ماده معدني در ساختار خود داراي عناصر سرب و روي و يا فقط سرب يا روي به طور مجزا مي باشد.

نهشته هاي كواترنر:

آبرفت هاي كواترنر در برگيرنده سنگريزه ها و طبقه هاي چندمتري از كربنات هاي با سيمان شدگي ضعيف به همراه ماتريكس رسي – ماسه اي، پوشش ضخيمي را بر روي قسمت مركزي ناحيه مهدي آباد پديد‌ آورد كه بيشتر كانسار مهدي آباد بطور تقريب 150 متر از محدودة آبكده را مي پوشاند. تمامي ساختمان ناحية مهدي آباد يك سين فرم (synform) پهن با محور شمال جنوب است كه بطور تقريب با درة آبكوه منطبق است.كانه سرب و روي مهدي آباد به طور عمده در دولوميت سازند تانت و با گسترش محدودتر در پايه سازند آب كوه يافت شده است.

سازند سنگستان و آب کوه:

اين سازند توالي يكنواخت و ضخيمي است از سكانس هاي چندمتري ماسه سنگ با چينه بندي متقاطع و جنوب دانه بندي شده با يك سيمان كربناته، سيلت استون به تورق  شيل خاكستري سبز، سنگ آهك سيليتي با چينه بندي متقاطع و سنگ آهك بيوكلاسيك ، به همراه اُاليت ها،‌گراول ، گرونوئيد و غيره.اين سازند در بالاي سازند تانت با يك دگرشيبي مشخص شده است اين سري هاي كربناته شامل شيل و مارن دولوميتي، برش دولوميتي، سنگ آهك چرت دار و سنگ آهك سياه است و كمپلكس پيچيده است كه جايي به جاي ديگر فرق مي كند.

سازند تانت:

مرز ميان سازند تانت،‌در برگيرنده بيشترين تمركزهاي كاني با اهميت اقتصادي و شيل زيرين و سيلت استون سازند سنگستان ناگهاني است و به طور عمده به وسيله يك لايه چندمتري از دولوميكريت بالاميناسيون سيلتي نازك مشخص شده است كه يك طبقه بطور كامل واضح را پديده آورده است. روي آن به وسيله سه رديف كربناته مقاومت سخت و بستر سازند تانت پوشيده شده است كه مي‌توان آن را به 3 واحد سنجش كرد.واحد زيرين: 25 تا 30 متر بستر را در رخنمون در برگيرنده طبقه هاي سنگ آهك با لايه بندي ضخيم در ژرفا (درچاههاي حفاري) سنگ آهك پاراريف بطور كامل دولوميتي شده با تبلور دوباره و نقطه گذاري شده توسط بلورهاي ميلي متري كربنات آهك.واحد مياني: از 200 تا بيش از 320 متر ستبرا، شامل دولوميت متخلخل يا توده اي ثانويهواحد بالايي: از حفر تا 100 متر بستر شامل طبقه هاي سنگ آهك توده اي در بعضي از جاها قسمتي دولوميتي شده.

سرب
سرب

زمين شناسي كانسار سرب و روي مهدي‌آباد:

به طور كلي منطق توسط دو گسله بزرگ به سه بلوك بخش مي شود. بلوك هاي شمال خاوري و جنوب باختري كه روند تقريبي شمالي جنوبي و شيبي حدود 30 درجه به طرف باختر دارند. بلوك ميان يك ناوديس كه محور آن شمال جنوبي است و طبقه ها بطور تقريب افقي هستند. در ناحيه معدن يك گوسن (gossan) يافت مي شود كه بالاي آنرا سنگ هاي آهكي، شيلي و دولوميتي كرتاسه پوشانده و در آن ماسه و شيل و دولوميت هاي سيليسي شده وجود دارد.آهك ها، شيل ها، دولوميت هاي كرتاسه سنگ درون گير مادة معدني همي مورفيت (كالامين) هستند.سواي پوشش رسوبي بستر، سنگهايي كه در رخنمون آشكار شده اند و همچنين آنهايي كه به وسيله حفاري در ناحيه مهدي آباد بريده شده اند همگان وابسته به اوايل كرتاسه هستند كه از پائين به بالا شامل سه سازند در نهشته هاي كواترنر هستند.اين كانسارها در 115 كيلومتري جنوب شرقي يزد واقع است.جاده معدن از 83 كيلومتري جاده يزد – كرمان در محل مسجد ابوالفضل منشعب مي شود. پس از طي مسافت 11 كيلومتر جاده آسفالته و عبور از روستاهاي بهادران و مهدي آباد و سپس 23 كيلومتر جاده خاكي از مهدي آباد به سمت شمال شرق به كانسار مي رسيم.  كانسار در اين عرض جغرافيايي  و طول جغرافيايي  جاي گرفته است.

كانسارهاي دگرگوني:

كانسارهاي دگرگوني سرب و روي در نواحي زير شناسايي شده اند: در اتحاد جماهير شوروي و همچنين در كشورهايي از قبيل سوئد، آمريكا ، كانادا ، هندوستان و استراليا.اين كانسارها شامل شيست هاي دگرگوني پروتروزوئيك و پالئوزوئيك پائيني و همچنين سنگ آهكهاي مرمريتيزه شده است كه سپرها و چين هاي قديمي را تشكيل مي دهند، اين كانسارها شامل صفحات هم شيب هستند كه داراي وسعت چند صد متر تا چند كيلومتر در جهت امتداد و همچنين طول چند صد متر تا 1000 متر در جهت شيب مي باشد. ضخامت آنها نيز متغير و از 10 تا 100 متر مي باشد.آلتراسيون سنگهاي ديواره در اثر دگرساني باعث ايجاد كريستاليزاسيون مجدد در سنگهاي ديواره شده و كاني هاي اپيدوت – آمفي بوليت ،‌بيوتيت – گارنت،گارنت – آمفي بوليت و گرانوليت را بوجود آورده است.همچنين آلتراسيون در اثر هيدروترمال پديده هاي تورماليني شدن، دولوميتي شدن، سيليسي شدن، سريزيتي شدن و آلبيتي شدن را در سنگهاي ديواره موجب شده است. تشكيل اين كانسارها شامل 2 يا 3 فاز مختلف مي باشد كه به ترتيب عبارتنداز:

1) دگرساني اوليه

2) متامورفوژنتيك

3) مرحله بازسازي

همچنين 2 ساختار مختلف در مرحله متامورفوژنتيك تشخيص داده مي شوند كه به شرح زير مي باشد:

1) تشكيل پيروتيت – پيريت – اسفالريت – گالن در اثر دگرگوني سنگهاي كربناته:

2) تشكيل گالن – اسفالريت – پيروتيت – پيريت در اثر دگرگوني بالاي سنگهاي سيليكاته رسوبي

كانسارهاي لايه اي شكل:

كاني هاي اصلي نيز با اسفالريت، گالن و در بعضي مواقع پيريت مشخص مي گردد. كاني هاي گانگ شامل: كلسيت، دولوميت و بندرت باريت مي باشد. ماركاسيت، كالكوپيريت و بورنيت كاني هاي فرعي محسوب مي گردند. همچنين كوارتز و فلوريت كاني هاي فرعي گانگ به حساب مي آيد.در مورد پيدايش كانسارهاي لايه اي سرب و روي ترديد و اختلاف نظر وجود دارد تعدادي از دانشمندان معتقدند كه اين كانسارها داراي منشأ اپي ژنتيك مي باشد در حاليكه گروه ديگر معتقدند كه اين كانسارها در رسوبات سن ژنتيك پيدايش و تكوين شده اند.

عناوینی دیگر از مباحث مقاله بررسی کانسارهای سرب رشته زمین شناسی:

 • كانسارهاي مسيوسولفايد
 • كانسارهاي استراتاباند
 • كانسارهاي زينوترمال
 • كانسارهاي مزوترمال
 • كانسارهاي هيپوترمال
 • كانسارهاي رگه اي
 • كانسارهاي اسكارن
 • انواع كانسارهاي سرب و روي
 • ژئوشيمي و مينرالوژي روي
 • ژئوشيمي و مينرالوژي سرب
 • تيپ دره مي سي سي پي
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله بررسی کانسارهای سرب رشته زمین شناسی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 17
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *