کارآموزی عمران رشته مهندسی عمران

همانگونه كه در مقدمه گفتيم انسان احتياج به سرپناه دارد از دوران باستان و قرون گذشته تا به حال اين امر هميشگي بوده است.اما مسئله سقف و پشت بام و كف طبقه اول اغلب در اولويت بوده و بايد از استحكام و سبكي لازم برخوردار باشد .به نظر من اگر درباره انواع سقف و چگونگي اجراي آنها بخواهيم حرفي بزنيم چنان گسترده است كه خود اين امر لازم به تحقيقات و آزمايشات فراواني دارد اما خوشبختانه ما در ايام كارآموزي كاملا با چگونگي اجراي سقف بتني و كماكم طاق آشنا شده ايم.در چند سال گذشته خيلي كمتر به اجراي سقف توجه شده ، اميدوارم كه اين كاستي ها به پايان برسد و اجراي سقف پيش ساخته و بتني هر چه بييشتر تكامل بيابد. به اميد آن روز.و به علت اينكه ما در این کارآموزی براي روش پيشگيري در مهندسی عمران از زلزله در شهرداري داشته ايم مطالبي نيز از آن تحقيق را در اينجا بيان كرده ايم و اميدوارم مورد مطالعه قرار بگيرد.

نحوه خراب‌شدن سقفها:

مهمترين نحوه‌ي خرابي سقفهاي مسطح گلي با تير چوبي را به شرح زير مي‌توان دسته بندي كرد:

الف) خرابي ناشي از جداشدن تيرهاي چوبي از روي ديوارهاي باربر به علت كمبود طول تكيه‌گاه تيرها:در اين نحوه از خرابي قسمت اعظم ديوارها پابرجا باقي مي‌ماند. تحت اثر زلزله ساختمان به صورت يك داربست (frame) حركت جانبي مي‌نمايد. در اثر اين حركت اتصال بين تيرهاي سقف و قسمت فوقاني ديوار گسسته شده سپس ديوارهاي خشتي در قسمتهاي زير سر تيرهاي چوبي در اثر تمركز خستگي‌هاي فشار موضعي كه ناشي از طول تكيه‌گاه تيرها مي‌باشد خرد مي‌شوند پس از چند مرتبه حركت رفت‌و برگشتي سقف سطح باربر زير تيرها كاملاً خرد مي‌شود و سپس يك انتهاي تيرهاي چوبي سقف پايين افتاده و سقف خراب مي‌گردد.

ب) سقوط سقف در اثر خرابي كلي يا جزئي ديوارهاي حمال:در اين نحوه از خرابي ديوارهاي باربر يا ديوارهاي بالاي درگاه‌ها كه تيرهاي سقف را تحمل مي‌كنند به ترتيبي كه قبلاً در مورد نحوه خرابي ديوارهاي حمال از تير چوبي و گل درست شده اند يكپارچه و صلب نمي‌باشد. زيرا تيرهاي چوبي فقط بوسيله مصالح گلي كه ضعيف و ترد هستند به يكديگر متصل شده اند. لذا اگر ديوار باربر زير هر كدام از تيرهاي چوبي خراب شود پيوستگي سقف گلي نمي‌تواند نيروي وارد به‌آن تير را به تيرهاي كناري منتقل نمايد و لذا آن تير معمولاً به پايين فرو مي‌افتد و آن قسمت از سقف متلاشي مي‌گردد. هنگامي كه قسمت بزرگي از سقف سقوط مي‌كند مصالح گلي روي تيرهاي سقف ترك خورده و از هم جدا مي‌شوند و باعث متلاشي‌شدن كامل سقف مي‌گردند. از نقطه‌نظر نجات افرادي‌كه در زير سقف گير كرده‌اند متلاشي‌شدن كامل سقف به علت تسهيل عمليات نجات ممكن است سودمند باشد لكن خرابي اين نوع سقفهاي سنگين و ضخيم باعث خفگي افراديكه در زير سقف مانده‌اند مي‌گردد. غالباً كليه حفره‌ها و فضاهايي كه براي پناه‌گرفتن يا عبور هوا ممكن است بكار رود بوسيله خرده‌هاي گل خشك بسته مي‌شوند. و باعث خفگي و مرگ سريع كساني كه زير آوار مانده‌اند مي‌شود. بدين‌دليل هنگام وقوع زلزله خرابي اين نوع سقفها در مقام مقايسه با خرابي سقفهاي از نوع يكپارچه و صلب به نسبت بيشتر است.

عمران
عمران

نحوه اثر زلزله بر ديوارهاي باربر بشرح زير است:

 • ديوارهاي باربر كه با سنگ‌هاي گرد گوشه نامنظم ساخته شده باشند، معمولاً در اثر زلزله كاملاً درهم مي‌شكنند و بصورت توده‌اي سنگي درمي‌آيند. دليل عمده اين خرابي، كيفيت بدو غيرقابل قبول ملات، نبودن قفل و بست، عدم اتصال سنگهاي نماي خارجي و سنگهاي داخل ديوار و پرنبودن كامل فضاهاي خالي بين سنگها با ملات است.
 • خرابي ناشي از برش كه با تركهاي مورب ضربدري تشخيص داده مي‌شوند، اين تركها بر اثر كشش و فشار مورب در داخل عضو ساختمان ايجاد مي‌شوند. اينگونه تركها از گوشه‌ها يا از وسط جرزها شروع مي‌شوند و توسعه مي‌يابند. ممكن است اين قبيل شكستگي‌ها باعث فروريختگي تمام و يا قسمتي از ساختمان گردند.
 • هنگامي‌كه نيروي زلزله عمود بر سطح ديوار است ممكن است در اثر خمش خراب شود در اين حالت تركهاي ناشي از تنش كششي به صورت قائم در وسط، دو انتها و در گوشه‌هاي ديوار پديد مي‌آيد و هرچه طول و دهانه بازشوها بيشتر باشد امكان بروز اين نوع خسارت بيشتر است. از آنجا كه نيروي زلزله در دو امتداد ساختمان بطور همزمان اثر مي‌كند. تنش خمشي و تنش برشي با يكديگر جمع شده و شكستگي ديوار معمولاً ناشي از تركيب دو حالت مي‌باشد. بنابراين خرابي ديوارها و جرزها نتيجه تركيب دو عمل خمش و برش است.
 • در ساختمان با پوشش شيرواني، پيشاني مثلثي‌شكل ديوارهاي كناري چنانچه بدون مهار و كلاف‌بندي و از مصالح بنائي و غيرمسلح و خشتي و گلي باشند، در برابر نيروي زلزله بسيار ناپايدارند. عمل تيرها كه در موقع زلزله مانند چكش بر پيشاني ديوار ضربه مي‌زنند باعث در هم‌شكستن بيشتر اين قسمت از ديوار مي‌گردد.
 • فاصله بين بازشوي فوقاني در يك ديوار از نقاط حساس ديوار به شمار مي‌رود. ايجاد ترك در اين ناحيه ممكن‌است قبل از ايجاد ترك در جرز بين دوبازشوي هم تراز بروز كند، در عمران براي جلوگيري از بروز اين خسارت و توزيع صحيح نيروي برشي در كليه جرزها يا بايد از كلاف بين‌ارمه بين دو بازشوي فوقاني و تحتاني وجود داشته باشد و يا اينكه كف صلب بين دو بازشو قرار داشته باشد.
 • خرابي ناشي از پيچش در ساختمان در کارآموزی عمران : در ساختمانهاي غير قرينه به علت پيچش ساختمان و توليد نيروهاي برشي ناشي از پيچش در انحناي ساختمان، ممكن است شكافهاي عميقي در تمام ديوارها ايجاد گردد. اين قبيل آسيب‌ها بيشتر در زواياي ساختمان و در محل اتصال ديوارها به يكديگر بروز مي‌كند.براي اينكه در ساختمان پيچش ايجاد نگردد، همانطور كه قبلاً ديديم بايد مركز منحني اجزاي بابر ساختمان بر مركز ثقل ساختمان منطبق شود.سقفهاي مسطح سنگين يا پوشش تير چوبي و لايه‌هاي ضخيم گل كه بيشتر در روستاها متداولند نيروهاي جانبي زيادي را به بالاي ديوارها وارد مي‌سازند و عموماً در زلزله‌هاي شديد موجب خرابي كامل ساختمان مي‌گردندسقفهاي خيلي سبك نيز به علت ناپايداري و جداشدن از ديوارهاي محل تكيه‌گاه خود و نداشتن مهار لازم به سهولت فرو مي‌ريزند.

  نصب تكيه‌گاههاي موقت:

  براي قالب‌بندي سقف تيرچه و بلوك در مهندسی عمران، از يك روش يكنواخت و مشخص استفاده مي‌شود كه براساس آن در وقت و هزينه قالب‌بندي به مقدار زيادي صرفه‌جويي شده، مشكلات اجرايي كاهش يافته و كار با سرعت بيشتري اجرا مي‌شود. بطوركلي، قالب سازه‌اي است كه براي نگهداري بتن تازه و خميري اجرا مي‌شود تا پساز بتن‌ريزي، سخت شدن و مقاوم شدن بتن به حد كافي، ساختمان بتني به فرم قالب و بصورت يكپارچه‌اي درآيد. تحمل نيروهاي ناشي از وزن خود قالب، بتن، آرماتور و همچنين نيروهاي ديناميكي حاصل از عبور و مرور عمليات بتن‌ريزي و غيره، به عهده سازه قالب است.بطوريكه در قسمتهاي گذشته ديديم، در مورد سقف تيرچه و بلوك، قسمت اعظم ازه قالب را خود تيرچه‌ها و بلوكها تشكيل مي‌دهند؛ به عبارت ديگر، تيرچه‌ها نقش پشت‌بندهاي چوبي قالب كف، و بلوكهاي نقش تخته‌هاي قالب‌بندي كف را ايفا مي‌كنند. قالب‌بندي سقف فقط ه نصب چهار تراشهايي به ابعاد مقطع، دست كم 5×10 سانتيمتر و شمع‌هايي (تكيه‌گاههاي موقت) به قطر دست‌كم 10 سانتيمتر خلاصه مي‌شود.بطوركلي، چهار تراشها و شمعها بايد طوري نصب شوند كه بتوانند در مقابل نيروهاي وارده مقاومت نمايند. آنها را بايد طبق اصول و قواعد مربوط به خود، به يكديگر متصل كرد. در عمل، شمعها بايد بطور محكم و ثابت نصب شده و توسط كوه در جاي خود محكم شوند و بادبندهاي مناسب براي جذب نيروهاي افقي پيش‌بيني و اجرا گردند.

   مباحث هایی دیگر از کارآموزی عمران رشته مهندسی عمران:

 • نحوه خراب‌شدن ديوارها در کارآموزی عمران
 • اثر زلزله بر:
 • 1-ساختمانهاي با سقف مسطح و تيرچوبي
 • 2- ساختمانهاي با سقف گنبدي
 • 3- ساختمانهاي با سقف استوانه‌اي
 • ساختمانهايي با سقف گنبدي
 • اثر زلزله بر ساختمانهاي سنتي خشتي آجري و سنگي غيرمهندسي‌ساز
 • شناخت زلزله و چگونگي اثر آن بر ساختمانها
 • روش حمل و انبار كردن مصالح تشكيل‌دهنده سقف
 •   جزئيات اجراي سقفهاي تيرچه و بلوك
 •  محدوديتها و ويژگيهاي فني سقف تيرچه و بلوك و اجزاي آن در عمران
 • اجراي سقف ساختمانهاي بتني
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارآموزی عمران رشته مهندسی عمران:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 50
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *