کارآموزی بررسی سيستم حسابداری شركتهای تعاونی

اگر چه سيستم حسابداري مكانيزه مشكلاتي براي حسابداران و حسابرسان بوجود آورده  اما در عوض سرعت كار و كيفيت سيستم حسابداري و حسابرسي را بهبود بخشيده و به استفاده كنندگان اين امكان را مي دهد كه اطلاعاتي در كمترين زمان و با كيفيت بهتر دسترسي داشته باشند. در اين سيستم در شركتهاي تعاوني رواج بيشتري دارد  زيرا در اين نوع شركتها از  انواع نرم افزارهاي حسابداری و مالي  استفاده مي شود و عمليات حسابداری خود را بر اين نرم افزارها پياده مي نمايند. و مشتريان خواهان خريد اين نوع نرم افزارهاي مالي مي باشند. و نتيجه ي نهايي اين نوع نرم افزار هاي شركت حسابداری و گردش نهايي اصلاحات مالي خود را به مشتريان ارائه مي دهند.کارآموزی بررسی سيستم حسابداری شركتهای تعاونی  در قالب فایل ورد میباشد.

 حسابداري شركت آيدين سيستم خوزستان :

( با توجه به محرمانه بودن اسناد و مدارك شركتها اسم شركت فوق  بصورت فرضي انتخاب شده است )پس از آنكه شركت آيدين سيستم تصميم به داشتن سيستم حسابداري و دفاتر قانوني مثل روز نامه و دفاتر قانوني ديگر گرفت .اقدام به بستن عقد قرارداد با شركت تعاوني حسابداري دنا بختياري نمود و پس از شروع به انجام عمليات حسابداري نمود مراحل انجام حسابداري شركت آيدين سيستم به شرح زير صورت گرفت:

مرحله اول موضوع قرارداد:

انعقاد قرارداد بين شركت تعاوني حسابداری دنا بختياري  و آيدين سيستم خوزستان  كه موارد قرارداد شامل موارد زير مي باشد.

(1دريافت كليه اسناد و مدارك حسابداری مربوط به سال 84

(2 تهيه صورتهاي مالي شامل ترازنامه ،عملكرد ،  سود و زيان گزارش وضعيت حسابها در پايان سال مالي

3)كنترل حساب بدهكاران و بستانكاران شركت (حساب هاي متفرقه )

4)آموزش و اجراي برنامه انبار گرداني و موجودي ها و توليد

5) طراحي سيستم پرداخت حقوق پرسنل و خدمات و مشاوره

6) طراحي سيستم صدور چك براي خريد ماهيانه

(7 برآورد بودجه يا هزينه هاي توليد سال 86

8) به روز شدن صورت هزينه هاي فروش و نوشتن سند

ب: مدت قرارداد

(1 تاريخ شروع قرارداد

(2 تاريخ پايان قرارداد

پ : مبلغ قرارداد

(1  مبلغ قرارداد

(2نحوه پرداخت

حسابداری
حسابداری

مرحله دوم:

حضور در شركت آيدين سيستم و موجودي برداري اثاثه و ملزومات اداري موجود در شركت در بخش هاي مختلف نظير اتاق مديريت‘ انبار و بخش فروش موجود بوده ضمنا بهاي تمام شده و تاريخ تحصيل هر كدام از اثاثه و ملزومات اداري مورد سوال قرار گرفت  و در ليست هاي  تنظيم شده انعكاس گرديد.

مرحله سوم :

در اين مرحله براي اثاثه برداري برچسب و شماره اموال مشخص گرديد و اثاثه هر بخش از  يكديگر تفكيك گرديد.

مرحله چهارم :

با دريافت فتوكپي فاكتورهاي خريد و فروش از شركت آيدين سيستم و به نظم در آوردن اين فاكتور به ترتيب تاريخ و مشخص كردن دقيق موارد ذكر شده در فاكتور ه مانند تاريخ  و شرايط خريد و فروش قطعات خريداري و فروش رفته و قيمت خريد و فروش و خريدار در  فاكتورهاي فروش و فروشنده در فاكتورهاي خريد .

مرحله پنجم:

تنظيم ليست به شرح قطعات كه از گروه اصلي و فرعي هر كالا و ديگر موجودي اول دوره خريد طي دوره ، فروش طي دوره و موجودي پايان دوره كه در آن نوع قطعات كه مورد استفاده قرار مي گرفت و تعداد كالاي خريداري و فروش رفته و موجودي پايان دوره كه با محاسبه اين اقلام مي توان موجودي اول دوره را به طريق زير بدست آورد.

موجودي اول دوره=(موجودي پايان دوره + فروش رفته)- خريد طي دوره

مرحله ششم :

انبار گرداني شركت آيدين سيستم و انعكاس قطعات موجود در انبار در ليست تنظيم شده در مرحله پنجم و همچنين تعداد هر قطعه در نوع خاص هر كالا و حداقل و حداكثر هر قطعه نيز مورد سوال قرار گرفت. و در جدول تنظيم شده چگونگي بسته بندي و تعداد هر  بسته سوال گرديد.

مرحله هفتم :

تكميل ستون دوم جدول تنظيمي در مرحله پنجم كه ستون خريد از روي فاكتورهاي خريد و مشخص كردن تعداد و نوع هر قطعه و قيمت هر قطعه و شرايط خريد كه به صورت نقد يا نسيه و يا طي چك بوده است.

مرحله هشتم :

تكميل ستون سوم جدول تنظيمي در مرحله پنجم كه ستون فروش از روي فاكتورهاي فروش و مشخص كردن تعداد و نوع هر قطعه و قيمت هر قطعه و شرايط فروش كه به صورت نقد يا نسيه بوده است و يا به صورت اسناد دريافتني .

مرحله نهم :

در اين از جدول صورت گردش بدهكاران و بستانكاران مورد استفاده قرار گرفت كه شرايط تكميل اين فرم از روي فاكتورهاي خريد و فروش بود است كه اگر فاكتورها خريد بود فروشند بستانكار و با خريد به صورت نسيه طرف بستانكار زياد وبا پرداخت طرف بستانكار كم شود و اگر فاكتور فروش بود شركت با فروش خريدار  را بدهكار مي نمايد و با فروش مجدد به صورت نسيه طرف بدهكار را زياد و با دريافت وجه طرف بدهكار را كم مي نمايد.

مرحله دهم :

در اين مرحله با جمع آوري اسناد و مدارك و هزينه هاي اتفاق افتاده توسط شركت مانند اجاره بهاي  ساختمان ، هزينه آب _  برق _  تلفن

مرحله يازدهم :

ثبت در سند هاي حسابداری از روي فاكتورهاي فروش و خريد و هزينه هاي انجام به ترتيب روز و پيوست اسناد و مدارك به هر سند مربوط به خود براي بايگاني .

مرحله دوازدهم :

در اين مرحله از روي سند هاي حسابداری در مرحله قبل دفتر روزنامه شركت به ترتيب روز اتفاق نوشته مي شود

مرحله سيزدهم :

انتقال حساب هاي موجود در روزنامه به دفتر كل و در هر حساب در دفتر انتقال داده شد و براي هر حساب در دفتر كل معين در نظر گرفته شود.

مرحله چهاردهم :

تهيه تراز آزمايشي از روي مانده حساب هاي دفتر كل در پايان دوره مالي 84 براي شركت  آيدين سيستم

مرحله پانزدهم :

اصلاح حساب هاي از جمله مانده حساب موجودي كالا كه در تراز آزمايشي منعكس شده است و تمام موجودي كالا در پايان اسفنده ماه شمارش و در برگه شمارش بهاي تمام شده  هر يك از اقلام موجود تعيين شود. موجودي كالا اول دوره با حساب خلاصه سود و زيان بسته مي شود و آن مقدار باقيمانده جزء موجودي پايان دوره منظور مي گردد. ملزومات در طي دوره به مصرف رسيده بايد به هزينه تبديل شود چون هزينه ملزومات  جزو حساب هاي مندرج در تراز آزمايشي نمي باشد با يك ثبت اين حساب اصلاح مي شود.

مرحله شانزدهم :

اطلاعات لازم براي تكميل بخش تراز آزمايشي اصلاح شده از تلفيق مبالغ مندرج در بخش  تراز آزمايشي و بخش اصلاحات بدست مي آيد.

مرحله هفدهم:

بخش سود و زيان ، اطلاعات لازم براي تكميل اين بخش از بخش تراز آزمايشي اصلاح شده  بدست مي آيد بدين معني كه مبالغ حساب هاي كه در صورت سود زيان منعكس مي شونده شامل حساب هاي خريد و فروش و هزينه ها از بخش تراز آزمايشي اصلاح شده به ستونها مربوط در بخش سود زيان انتقال مي يابند.

مرحله هجدهم :

بخش ترازنامه ‘مبالغ مربوط به كليه حساب هاي داراي و بدهي و سرمايه در ستون هاي اين بخش انتقال مي يابد و جمع ستون هاي بدهكار و بستانكار بخش ترازنامه كاربرگ با توجه به سود زيان كه بخش تراز نامه منتقل شده است.

مرحله نوزدهم :

بستن حساب هاي مندرج در بخش سود زيان ( در آمد ،هزينه )به استثناي حساب خلاصه سود زيان با يك ثبت به اين صورت بسته مي شود كه كليه اقلام در ستون بدهكار  بخش سود زيان درج شده بستانكار در مقابل حساب خلاصه سود زيان بدهكار مي گردد. كليه اقلام در ستون بستانكار بخش سود زيان درج شد بدهكار در مقابل خلاصه سود زيان بستانكار گردد. و بعد از بستن حساب هاي در آمد و هزينه با توجه به مانده حساب خلاصه سود و زيان با  حساب سرمايه بسته مي شود.

مرحله بيستم :

و پس از آن كه حساب هاي موقت بسته شود به منظور آزمون و توازون مانده حساب ها دائمي در دفتر كل ‘تراز اختتاميه گرفته مي شود.

مرحله بيست يكم :

پس از گرفتن تراز اختتاميه نوبت به بستن حساب هاي دائم و انتقال اين حساب ها به سال مالي 85 است كه به صورت زير انجام مي شود معادل جمع داراي حساب ترازنامه اختتاميه بدهكار و حساب داراي ها بستانكار مي شود. و معادل جمع بدهي و سرمايه حساب تراز اختتاميه بستانكار و بدهي و سرمايه بدهكار  مي شود. با انجام مراحل بيست يك گانه حسابداری شركت آيدين سيستم در سال مالي 84 به  پايان مي رسد.

فهرست مطالب کارآموزی بررسی سيستم حسابداری شركتهای تعاونی :

 • فصل اول – تاريخچه شركت هاي تعاوني
 • تاريخچه شركت هاي تعاوني
 • اهميت و كاربرد حسابداری و جايگاه آن در شركتها
 • موضوع شركت
 • موسسين شركت تعاوني
 • سرمايه شركت
 • دارایی ثابت
 •  فصل دوم – تعريف حسابداری
 • تعريف حسابداري
 • سيستم حسابداري مكانيزه
 • مراحل انعقاد قرار داد و شرايط آن
 • درآمدهاي شركت
 • تهيه و تنظيم اظهار نامه مالي و مالياتي
 • انبار گرداني
 • هزينه هاي شركت تعاوني
 • مزاياي سيستم حسابداري مكانيزه
 • اهداف حسابداري دنا بختياري
 • اهميت حسابداري در ارزيابي عملكرد مديران شركت تعاوني ها
 • پاي عمليات حسابداري مستقل توسط شركت تعاوني خدمات حسابداري دنا بختياري
 • شناخت و كسب آگاهي از عملكرد مدير و شركت
 • ارزيابي عملكرد مالي
 • ارزيابي عملكرد عملياتي
 • فصل سوم- حسابداري شركت آيدين سيستم خوزستان
 • حسابداري شركت آيدين سيستم خوزستان
 • فصل چهارم – نتيجه گيري
 • نتيجه گيري
 • ضمائم
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارآموزی بررسی سيستم حسابداری شركتهای تعاونی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 35
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *