کارآموزی بررسی سیستم حسابداری شرکتهای تعاونی

اگر چه سیستم حسابداری مکانیزه مشکلاتی برای حسابداران و حسابرسان بوجود آورده  اما در عوض سرعت کار و کیفیت سیستم حسابداری و حسابرسی را بهبود بخشیده و به استفاده کنندگان این امکان را می دهد که اطلاعاتی در کمترین زمان و با کیفیت بهتر دسترسی داشته باشند. در این سیستم در شرکتهای تعاونی رواج بیشتری دارد  زیرا در این نوع شرکتها از  انواع نرم افزارهای حسابداری و مالی  استفاده می شود و عملیات حسابداری خود را بر این نرم افزارها پیاده می نمایند. و مشتریان خواهان خرید این نوع نرم افزارهای مالی می باشند. و نتیجه ی نهایی این نوع نرم افزار های شرکت حسابداری و گردش نهایی اصلاحات مالی خود را به مشتریان ارائه می دهند.کارآموزی بررسی سیستم حسابداری شرکتهای تعاونی  در قالب فایل ورد میباشد.

 حسابداری شرکت آیدین سیستم خوزستان :

( با توجه به محرمانه بودن اسناد و مدارک شرکتها اسم شرکت فوق  بصورت فرضی انتخاب شده است )پس از آنکه شرکت آیدین سیستم تصمیم به داشتن سیستم حسابداری و دفاتر قانونی مثل روز نامه و دفاتر قانونی دیگر گرفت .اقدام به بستن عقد قرارداد با شرکت تعاونی حسابداری دنا بختیاری نمود و پس از شروع به انجام عملیات حسابداری نمود مراحل انجام حسابداری شرکت آیدین سیستم به شرح زیر صورت گرفت:

مرحله اول موضوع قرارداد:

انعقاد قرارداد بین شرکت تعاونی حسابداری دنا بختیاری  و آیدین سیستم خوزستان  که موارد قرارداد شامل موارد زیر می باشد.

(۱دریافت کلیه اسناد و مدارک حسابداری مربوط به سال ۸۴

(۲ تهیه صورتهای مالی شامل ترازنامه ،عملکرد ،  سود و زیان گزارش وضعیت حسابها در پایان سال مالی

۳)کنترل حساب بدهکاران و بستانکاران شرکت (حساب های متفرقه )

۴)آموزش و اجرای برنامه انبار گردانی و موجودی ها و تولید

۵) طراحی سیستم پرداخت حقوق پرسنل و خدمات و مشاوره

۶) طراحی سیستم صدور چک برای خرید ماهیانه

(۷ برآورد بودجه یا هزینه های تولید سال ۸۶

۸) به روز شدن صورت هزینه های فروش و نوشتن سند

ب: مدت قرارداد

(۱ تاریخ شروع قرارداد

(۲ تاریخ پایان قرارداد

پ : مبلغ قرارداد

(۱  مبلغ قرارداد

(۲نحوه پرداخت

حسابداری
حسابداری

مرحله دوم:

حضور در شرکت آیدین سیستم و موجودی برداری اثاثه و ملزومات اداری موجود در شرکت در بخش های مختلف نظیر اتاق مدیریت‘ انبار و بخش فروش موجود بوده ضمنا بهای تمام شده و تاریخ تحصیل هر کدام از اثاثه و ملزومات اداری مورد سوال قرار گرفت  و در لیست های  تنظیم شده انعکاس گردید.

مرحله سوم :

در این مرحله برای اثاثه برداری برچسب و شماره اموال مشخص گردید و اثاثه هر بخش از  یکدیگر تفکیک گردید.

مرحله چهارم :

با دریافت فتوکپی فاکتورهای خرید و فروش از شرکت آیدین سیستم و به نظم در آوردن این فاکتور به ترتیب تاریخ و مشخص کردن دقیق موارد ذکر شده در فاکتور ه مانند تاریخ  و شرایط خرید و فروش قطعات خریداری و فروش رفته و قیمت خرید و فروش و خریدار در  فاکتورهای فروش و فروشنده در فاکتورهای خرید .

مرحله پنجم:

تنظیم لیست به شرح قطعات که از گروه اصلی و فرعی هر کالا و دیگر موجودی اول دوره خرید طی دوره ، فروش طی دوره و موجودی پایان دوره که در آن نوع قطعات که مورد استفاده قرار می گرفت و تعداد کالای خریداری و فروش رفته و موجودی پایان دوره که با محاسبه این اقلام می توان موجودی اول دوره را به طریق زیر بدست آورد.

موجودی اول دوره=(موجودی پایان دوره + فروش رفته)- خرید طی دوره

مرحله ششم :

انبار گردانی شرکت آیدین سیستم و انعکاس قطعات موجود در انبار در لیست تنظیم شده در مرحله پنجم و همچنین تعداد هر قطعه در نوع خاص هر کالا و حداقل و حداکثر هر قطعه نیز مورد سوال قرار گرفت. و در جدول تنظیم شده چگونگی بسته بندی و تعداد هر  بسته سوال گردید.

مرحله هفتم :

تکمیل ستون دوم جدول تنظیمی در مرحله پنجم که ستون خرید از روی فاکتورهای خرید و مشخص کردن تعداد و نوع هر قطعه و قیمت هر قطعه و شرایط خرید که به صورت نقد یا نسیه و یا طی چک بوده است.

مرحله هشتم :

تکمیل ستون سوم جدول تنظیمی در مرحله پنجم که ستون فروش از روی فاکتورهای فروش و مشخص کردن تعداد و نوع هر قطعه و قیمت هر قطعه و شرایط فروش که به صورت نقد یا نسیه بوده است و یا به صورت اسناد دریافتنی .

مرحله نهم :

در این از جدول صورت گردش بدهکاران و بستانکاران مورد استفاده قرار گرفت که شرایط تکمیل این فرم از روی فاکتورهای خرید و فروش بود است که اگر فاکتورها خرید بود فروشند بستانکار و با خرید به صورت نسیه طرف بستانکار زیاد وبا پرداخت طرف بستانکار کم شود و اگر فاکتور فروش بود شرکت با فروش خریدار  را بدهکار می نماید و با فروش مجدد به صورت نسیه طرف بدهکار را زیاد و با دریافت وجه طرف بدهکار را کم می نماید.

مرحله دهم :

در این مرحله با جمع آوری اسناد و مدارک و هزینه های اتفاق افتاده توسط شرکت مانند اجاره بهای  ساختمان ، هزینه آب _  برق _  تلفن

مرحله یازدهم :

ثبت در سند های حسابداری از روی فاکتورهای فروش و خرید و هزینه های انجام به ترتیب روز و پیوست اسناد و مدارک به هر سند مربوط به خود برای بایگانی .

مرحله دوازدهم :

در این مرحله از روی سند های حسابداری در مرحله قبل دفتر روزنامه شرکت به ترتیب روز اتفاق نوشته می شود

مرحله سیزدهم :

انتقال حساب های موجود در روزنامه به دفتر کل و در هر حساب در دفتر انتقال داده شد و برای هر حساب در دفتر کل معین در نظر گرفته شود.

مرحله چهاردهم :

تهیه تراز آزمایشی از روی مانده حساب های دفتر کل در پایان دوره مالی ۸۴ برای شرکت  آیدین سیستم

مرحله پانزدهم :

اصلاح حساب های از جمله مانده حساب موجودی کالا که در تراز آزمایشی منعکس شده است و تمام موجودی کالا در پایان اسفنده ماه شمارش و در برگه شمارش بهای تمام شده  هر یک از اقلام موجود تعیین شود. موجودی کالا اول دوره با حساب خلاصه سود و زیان بسته می شود و آن مقدار باقیمانده جزء موجودی پایان دوره منظور می گردد. ملزومات در طی دوره به مصرف رسیده باید به هزینه تبدیل شود چون هزینه ملزومات  جزو حساب های مندرج در تراز آزمایشی نمی باشد با یک ثبت این حساب اصلاح می شود.

مرحله شانزدهم :

اطلاعات لازم برای تکمیل بخش تراز آزمایشی اصلاح شده از تلفیق مبالغ مندرج در بخش  تراز آزمایشی و بخش اصلاحات بدست می آید.

مرحله هفدهم:

بخش سود و زیان ، اطلاعات لازم برای تکمیل این بخش از بخش تراز آزمایشی اصلاح شده  بدست می آید بدین معنی که مبالغ حساب های که در صورت سود زیان منعکس می شونده شامل حساب های خرید و فروش و هزینه ها از بخش تراز آزمایشی اصلاح شده به ستونها مربوط در بخش سود زیان انتقال می یابند.

مرحله هجدهم :

بخش ترازنامه ‘مبالغ مربوط به کلیه حساب های دارای و بدهی و سرمایه در ستون های این بخش انتقال می یابد و جمع ستون های بدهکار و بستانکار بخش ترازنامه کاربرگ با توجه به سود زیان که بخش تراز نامه منتقل شده است.

مرحله نوزدهم :

بستن حساب های مندرج در بخش سود زیان ( در آمد ،هزینه )به استثنای حساب خلاصه سود زیان با یک ثبت به این صورت بسته می شود که کلیه اقلام در ستون بدهکار  بخش سود زیان درج شده بستانکار در مقابل حساب خلاصه سود زیان بدهکار می گردد. کلیه اقلام در ستون بستانکار بخش سود زیان درج شد بدهکار در مقابل خلاصه سود زیان بستانکار گردد. و بعد از بستن حساب های در آمد و هزینه با توجه به مانده حساب خلاصه سود و زیان با  حساب سرمایه بسته می شود.

مرحله بیستم :

و پس از آن که حساب های موقت بسته شود به منظور آزمون و توازون مانده حساب ها دائمی در دفتر کل ‘تراز اختتامیه گرفته می شود.

مرحله بیست یکم :

پس از گرفتن تراز اختتامیه نوبت به بستن حساب های دائم و انتقال این حساب ها به سال مالی ۸۵ است که به صورت زیر انجام می شود معادل جمع دارای حساب ترازنامه اختتامیه بدهکار و حساب دارای ها بستانکار می شود. و معادل جمع بدهی و سرمایه حساب تراز اختتامیه بستانکار و بدهی و سرمایه بدهکار  می شود. با انجام مراحل بیست یک گانه حسابداری شرکت آیدین سیستم در سال مالی ۸۴ به  پایان می رسد.

فهرست مطالب کارآموزی بررسی سیستم حسابداری شرکتهای تعاونی :

 • فصل اول – تاریخچه شرکت های تعاونی
 • تاریخچه شرکت های تعاونی
 • اهمیت و کاربرد حسابداری و جایگاه آن در شرکتها
 • موضوع شرکت
 • موسسین شرکت تعاونی
 • سرمایه شرکت
 • دارایی ثابت
 •  فصل دوم – تعریف حسابداری
 • تعریف حسابداری
 • سیستم حسابداری مکانیزه
 • مراحل انعقاد قرار داد و شرایط آن
 • درآمدهای شرکت
 • تهیه و تنظیم اظهار نامه مالی و مالیاتی
 • انبار گردانی
 • هزینه های شرکت تعاونی
 • مزایای سیستم حسابداری مکانیزه
 • اهداف حسابداری دنا بختیاری
 • اهمیت حسابداری در ارزیابی عملکرد مدیران شرکت تعاونی ها
 • پای عملیات حسابداری مستقل توسط شرکت تعاونی خدمات حسابداری دنا بختیاری
 • شناخت و کسب آگاهی از عملکرد مدیر و شرکت
 • ارزیابی عملکرد مالی
 • ارزیابی عملکرد عملیاتی
 • فصل سوم- حسابداری شرکت آیدین سیستم خوزستان
 • حسابداری شرکت آیدین سیستم خوزستان
 • فصل چهارم – نتیجه گیری
 • نتیجه گیری
 • ضمائم
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارآموزی بررسی سیستم حسابداری شرکتهای تعاونی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 35
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *