کارآموزی بررسی سيستم حسابداری بانک مهر

هر نوع واريز نقد به حساب جاري اشخاص حقيقی يا حقوقي با تنظيم نمونه (فيش نقدي دو نسخه اي)و يا نمونه 339(فيش نقدي سه نسخه اي)انجام می پذیرد (نمونه هاي پيوست…)استفاده از فيشهاي نقدي بمنظور ثبت عمليات انتقالي مانند وصول چك بمنظور صدور حواله،چك بانكي ،چك رمزدار بين بانكي و…مجاز نبوده و اينگونه اسناد الزاماً ميبايست بصورت انتقالي عمل شوند.کارآموزی بررسی سيستم حسابداری بانک مهر در 27 صفحه فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

پرداخت از حساب بستانكاران:

چنانچه وجوهي در حسابداری مربوط به مشتريان بعلت عدم شناسائي حساب و يا عدم افتتاح حساب به حساب بستانكاران موقت واريز شده باشد كاربران راساً مجاز به پرداخت وجوه مذكور نمي باشند در اينگونه موارد لازم است ضمن شناسائي دقيق صاحب وجه ، اسناد مربوطه صادر و به امضاء رئيس شعبه(يا جانشين وي ) و رئيس صندوق (يا جانشين وي ) و يا عضو ارشد شعبه رسيده و پس از تكميل امضاء اسناد فوق قابل پرداخت خواهند بود.درخصوص پرداخت وجوه واريزي حسابداری به حساب بستانكاران بابت فزوني صندوق، ضروري است درخواست مشتري توسط رئيس شعبه بررسي و ضمن تائيد مراتب ، مدارك ارائه شده ضميمه سند صادر شده و با دستور پرداخت توسط رئيس شعبه نسبت به پرداخت آن ذينفع اقدام نمود.

پرداخت از حسابهاي راكد و مانده هاي مطالبه نشده:

چنانچه مانده حسابهاي مشتري نزد شعبه به علت عدم مراجعه به حساب مانده هاي مطالبه نشده يا راكد منتقل شده باشد ، كاربران مجاز به پرداخت وجوه مذكور نبوده و مي بايست شناسائي مشتري ، تائيد امضاء و دستور پرداخت مستقيماً توسط رئيس شعبه يا جانشين وي صورت پذيرد .

حسابداری
حسابداری

فروش مهر چك:

ابمنظور فروش مهر چك به مشتريان لازم است در ابتداي شروع به كار صندوق ، با توجه به ميزان متعارف مصرف شعبه ، مهر چكهاي مورد نياز ، ضمن درج مهر و كد شعبه و امضاء مسئولين به انضمام نام و شماره امضاء در محل مشخص شده با اخذ رسيد تحويل كاربران گردد.همزمان با مراجعه مشتري فرم تقاضاي خريد مهر چك به مشتري تحويل تا نسبت به تكميل و امضاي آن اقدام نموده و سپس وجه مهر چك از مشتري دريافت و پس از شمارش وجوه نقدي ، مهر چكهاي مورد درخواست در قبال اخذ رسيد به مشتري تحويل مي گردد . كليه مهر چكهاي تحويلي مي بايست در مقابل متصدي مربوطه در محل پيش بيني شده توسط خريدار امضاء مي گرددشماره سريال مهر چكهاي تحويلي (فروخته شده)در فرم تقاضا درج و فرم هاي مذكور به ترتيب تاريخ در كلاسور مخصوصي نگهداري خواهد شد .همزمان با عمليات فوق رفاه چكهاي فروخته شده با توجه به شماره سريال مربوطه از حسابداری انتظامي خارج و با صدور سند به حساب چكهاي صادره فروخته شده مهر چك ،منظور و در معينهاي مربوطه بشرح بند”و” ثبت مي گردد.فروش مهر چكهاي بازخريد شده از مشتريان به هيچ وجه مجاز نبوده و مهر چكهاي باز خريدي پس از پرفراژ مبلغ در ظهر آن و درج مهر”پرداخت شد” مي بايست بعنوان سند حسابداری در كلاسور اسناد شعبه نگهداري گردد.

وصول اقساط ساير شعب :

الف)در صورت مراجعه مشتري بمنظور پرداخت اقساط حسابداری ساير شعب ، ضروري است دقت كافي در مندرجات دفترچه قسط بعمل آمده بنحويكه در آن نام و كد شعب پرداخت كننده تسهيلات ،شماره تسهيلات ،نام و نام خانوادگي تسهيلات گيرنده،سررسيد و مبلغ قسط بطور خوانا در برگه قسط قيد شده باشد ، در صورت خوانا نبودن لازم است با توجه به اطلاعات مندرج در ظهر جلد دفترچه،مندرجات برگه قسط تكميل گردد .بديهي است صرفاً كاربران نسبت به دريافت اقساطي كه اطلاعات آن بطور كامل قابل شناسائي باشد اقدام خواهد نمود.(نمونه پيوست)همزمان با وصول قسط ساير شعب،لازم است جريمه تاخير متعلقه با توجه به سررسيد قسط محاسبه و همراه با مبلغ آن وصول گردد . در صورت عدم پرداخت جريمه لازم است مبلغ جريمه از اصل مبلغ قسط كسر و مراتب در سند صادره و رسيد مشتري به صراحت قيد گردد.

تحقیق بررسی سيستم حسابداری بانك مهر :

 • فهرست مطالب
 • دريافت وجوه نقد
 • پرداخت وجوه نقد
 • فروش و باز خريد مهر چك
 • عمليات حساب همراه
 • افتتاح و انسداد حساب
 • دوبار شمار اسكناس
 • بستن حساب صندوق
 • صدور و پرداخت چك بانكي
 • صدور و پرداخت چك رمزدار بين بانكها
 • عمليات مشترك حساب ها
 • شمارش وجوه نقد
 • واريز وجه به حساب جاري
 • واريز وجه به حساب پس انداز قرض الحسنه و سپرده كوتاه مدت
 • وصول اقساط تسهيلات شعبه
 • وصول اقساط تسهيلات وجوه اداره شده
 • وصول قبوض آب،برق،گاز،تلفن و حق بيمه كارفرمايان
 • ساير دريافتي ها
 • عمليات مشترك حسابها
 • پرداخت از حساب جاري
 • برگشت چك
 • برگشت قسمتي از وجه چك
 • صدور گواهينامه عدم پرداخت مجدد
 • انسداد وجه چك حسابداری بانک
 • فقدان چك مصرف نشده
 • ساير پرداختها
 • فروش مهر چك
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارآموزی بررسی سيستم حسابداری بانک مهر:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 27
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *