کارآموزی بانک صادرات رشته حسابداری

بانک صادرات از ابتدای تأسیس؛ نوآوری در محصولات و خدمات بانکی خود و احترام به مشتری و مراجعه کنندگان را جز اصلی لاینفک در وجهه همت خود گمارده و با جامه عمل پوشاندن به شعارهای خود یعنی «بانک صادرات ایران در خدمت مردم» و «حق با مشتری است» (customer is the king) توانست طی مدت زمان کمی حجم زیادی از نقدینگی کشور را جذب و مهم.از آن مردم را با نظام بانکی آشتی دهد.کارآموزی بانک صادرات رشته حسابداری در ۵ صفحه فایل ورد میباشد

:تکمیل لیست اضافات و کسورات

همان گونه که از نام لیست فهمیده می شود لیست فوق شامل دو قسمت کلی،اضافات یعنی کلیه چیزهایی که می بایستی به کارکنان پرداخت شود و کسورات که شامل پیزهایی که می بایستی کسر گردد می باشد.قسمت اول لیست (اضافات)شامل ردیف،نام و نام خانوادگی،شماره پرونده،ایام کارکرد،اضافه کاری که خود شامل اضافه کار اولیه و نهایی می باشد،نوبت کاری،جمعه کاری،ستون کسر بیمه و مالیات،با کسر مالیات،با کسر بیمه و بدون کسر بیمه و مالیات وستون مربوط به کشیک می باشد.قسمت دوم لیست(کسورات)شامل متفرقه یک و دو،هزینه تلفن و غیره می باشد.درقسمت اول ستون اضافه کار،نوبت کارو جمعه کار که توسط مدیران قسمت ها پر شده به حقوق و دستمزد ارسال و حقوق و دستمزد به ترتیب اول ستون کارکرد را تکمیل وبعد از آناگر احکام معوقه یا هر نوع پرداختی اعم از اضافه کار تشویقی یا سنواتی که مربوط به افراد باشد در ستونهای خاص خود درج می نماید.به طور مثالاگر اضافه کاری خارج از لیست برای کسی در نظر گرفته شود پس از محاسبه در ستون با کسر مالیات زده می شود واگر حکمی کربوط به افزایش رتبه یا سرپرستی باشد پس از محاسبه در ستون با کسر بیمه و مالیات درج می گردد واگر مأموریت باشد در ستون بدون بیمه و مالیات درج می گردد.پس ازتکمیل فرم یالیست اضافات و کسورات و تأیید کارشناس رسیدگی به اسناد لیست مزبور تفکیک شده اصل لیست به خدمات ماشینی و نسخه دوم جهت بایگانی جلد گرفته شده و نزد حقوق و دستمزد می ماند.در اینجا هر یک از ستون های لیست اضافات و کسورات را به ترتیب شرح
می دهیم:

شماره پرونده-ستون مربوط به شماره پرونده به این شکل می باشد که هر فرد در ابتدای استخدام بعد از صدور حکم اولیه توسط معاونت نیروی انسانی یا کارگزینی با هماهنگی قسمت خدمات ماشینی(کامپیوتر)جهت فرد مورد نظر یک شماره پنج رقمی اختصاص می یابد که بعد از آن فرد در کامپیوتر با همان شماره پرونده شناخته خواهد شد.

تذکر:شماره پرونده هایی که با شماره های یک،پنج و نه شروع می شود مربوط به کارمندان می باشد و شماره شماره پرونده هایی که با دو،سه،چهار،هفت و هشت شروع میشود مربوط به کارگران می باشد و اگر کارگری پس از درس خواندن و گرفتن مدرک تبدیل به کارمند شود شماره وی تغییر نمی یابد ولی جهت تشخیص بین کارمند و کارگر ستاره ای جلوی شماره پرونده درج تا با کارگران اشتباه نشودایام کارکرد-در این ستون تعداد روزهای ایام کارکرد کلیه کارکنان اعم از کارمند و کارگر درج می شود به این شرط که جهت کارمندان در صورتی که کارکرد ماهیانه کامل داشته باشند ۳۰روز برای تمامی ماهها به طور یکسان درج می گردد ولی برای کارگران شش ماه اول سال ۳۱ روز در صورتی که کارکرد کامل داشته باشند پنج ماه دوم ۳۰ روز و اسفند ماه ۲۹ روز کارکرد درج می گردد و در صورتی که سال کبیسه باشد اسفند ماه نیز ۳۰روز درج خواهد شد.(علت اینامر آن است که حقوق کارمند ماهیانه پرداخت می شود ولی حقوق کارگر به صورت روزانه(دستمزد روزانه)پرداخت می شود.

تذکر:ستون ایام کارکرد توسط مدیران قسمت تنظیم می گردد و تکمیل آن به عهدۀ حقوق و دستمزد می باشد به این شرط که از قسمت حضور و غیاب برای فردی غیبت نوشته شود حقوق و دستمزد مقدار غیبت را از کارکرد فرد کسر خواهد نمود.اضافه کاری-این ستون همان گونه که قبلأ توضیح داده شده شامل اضافه کار اولیه و نهایی می باشد.توضیح اینکه در ستون اولیه سرپرست مستقل جهت کارکنان تحت نظر خود اضافه کاری به عنوان پیشنهاد درج می نماید در صورتی که مدیر امور با اضافه کار پیشنهادی موافق باشد همان را در ستوننهایی درج می نماید و در صورتی که مخالف باشد در ستون نهایی نظر خود را می نویسد بنابراین ملاک برای حقوق و دستمزد جهت پرداخت اضافه کار همان ستون نهایی می باشد.

بخش هایی از کارآموزی بانک صادرات
بخش هایی از کارآموزی بانک صادرات

نوبت کار:

همان گونه که از نام این ستون پیداست در این ستون مدیران قسمت بابت کارکنان تحت نظر خود در صورتی که به صورت شیف مشغول کار باشند(سه نوبت صبح،عصر،شب)به تعداد روزهای نوبت کار به کارکنان نوبت کار پرداخت می نمایند.لازم به ذکر است که نوبت کار نیز می بایستی از فرمول ایام کارکرد تبعیت نماید(جهت کارمند و کارگر)پرداخت بابت نوبت کار کارمند طبق فرمول ایام کارکرد هر ماه ۳۰روز و نوبت کار برای کارگر طبق فرمول ایام کارکرد شش ماه اول ۳۱ روز و پنج ماه دوم ۳۰ روز و ماه آخر ۲۹ روز.جمعه کاری-در این ستون که مختص به کارگر می باشد تعداد روز های جمعه کار توسط مدیر درج می گردد بنابراین پرداخت جمعه کار به کارمند قانونی نمی باشد و در صورتی که کارمندی در روزهای تعطیل به طور کامل مشغول به کار باشد جهت جبران می توان به جای جمعه کار کشیک پرداخت کرد.چهار ستون بعد با عنوان های با کسر بیمه و مالیات،بدون بیمه و مالیات،با کسر بیمه و با کسر مالیات.یکی دیگر از کارهای واحد حقوق و دستمزد محاسبه احکام جاری یا معوقه سنواتی می باشد یعنی ممکن است حکمی مربوط به سالهای۷۵ به این طرف به این واحد ارسال تا پس از محاسبه در حقوق پرداخت گردد.یک حکم شامل آیتم های مختلفی می باشد مانند حقوق ثابت،سرپرستی،سختی کار،حق جذب،عائله مندی،محل خدمت،هزینه ایاب و ذهاب،هزینه غذا و … با توجه به نوع محاسبه،پرداخت آن نیز متفاوت می باشد یعنی اینکه مثلأ اگر عنوان حکم بات حقوق و یا سرپرستی یا رتبه یا سختی کار باشد چون آیتم های فوق مشمول بیمه و مالیات می شود بنابراین پس از محاسبه مبلغ مذکور را می بایستی در ستون با کسر بیمهو مالیات ایجاد تا با مابقی آیتم های حقوقی،هم بیمه و هم مالیات کسرگردد.حال اگر حکمی ارسالی مربوط به عائله مندی کارمند باشد پس از محاسبه پون آیتم فوق برای کارمند نه شامل بیمه و نه مالیات می شود بنا براین در ستون بدون بیمه و مالیات درج خواهد شد.مثال دیگر اینکه اگر همین حکم برای یکی از آزادگان باشد چون بر اساس قانون آزادگان از مالیات معاف می باشند بنا براین حکم  محاسبه شده تنها در ستون با کسر بیمه درج می شود.حال اگر یکی از پرسنل کاری خارج از وقت اداری برای شرکت انجام دهد که جهت جبران حق الزحمۀ وی تحت عنوان اضافه کار با این امور ارسال شود پس از محاسبه،اضافه کار فوق تنها مشمول کسر مالیات می باشد بنابراین در ستون با کسر مالیات ایجاد خواهد شد.کشیک-در این ستون مدیران ذقسمتها جهت کارکنانی که به صورت کشیک ایستاده باشند و با مجوز مدیرعامل برای هر فرد تعداد روزهای کشیک هر ماه درج خواهد شد.قسمت کسورات شامل چند ستون تلفن،متفرقه۱ومتفرقه۲می باشد.درصورتی که بدهی بابت مکالمه تلفن به این اموراعلام شوددرستون تلفن مبلغ بدهی درج تاازحقوق نامبرده کسرشود.دردوستون دیگرکه شامل متفرقه ۱و۲می باشددرصورتی که برای فردبدهی غیرازعنوان های ذکرشده درحقوق،ایجادشود دراین ستون هاکسرخواهد شد مانند هزینه تعویض دفترچه درمان

حق بیمه سهم کارکنان:

به موجب قانون تأمین اجتماعی کار فرمایان مکلف می باشند که حق بیمه سهم هر یک از کارکنان را از مجموع حقوق و دستمزد ماهانه وی کسر و همراه حق بیمه سهم خود حد اکثر تا پایان ماه بعد به حساب بانکی سازمان تأمین اجتماعی واریز نموده و فیش بانکی مربوطه را همراه اظهارنامه حق بیمه و لیست حقوق و دستمزد کارکنان به شعبه سازمان تأمین اجتماعی محل فعالیت مؤسسه تسلیم و رسید دریافت نمایند.حدود حداکثر حقوق و دستمزد ماهانه مشمول کسر حق بیمه توسط تأمین اجتماعی تعیین می شود.نرخ حق بیمه سهم کارکنان معادل ۷%  جمع حقوق و دستمزد ماهانه است.به موجب قانون تأمین اجتماعی حق اولاد از کسر حق بیمه معاف می باشد.

بانک صادرات
بانک صادرات

پاداش بانک:

یکی دیگر از موارد درآمد کارکنان که در اغلب مؤسسات برای تشویق و افزایش کارآیی کارکنان علاوه بر حقوق و دستمزد و سایر مزایای ذکر شده،محاسبه و پرداخت می شود،پاداش می باشد.میزان پاداش بر اساس افزایش تولید،کاهش ضایعات،میزان سود مؤسسه طی دوره مالی و سایر موارد محاسبه می شود.در قراردادی که مطابق آئین نامه وزارت کار و امور اجتماعی بین کارکنان و کارفرما در مورد پاداش منعقد می گردد،مبنای محاسبه پاداش قید می گردد.در برخی از مؤسسات محاسبه پاداش در پایان سال مالی براساس در صدی از سود مؤسسه می باشد.در این صورت هر یک از موارد زیر می تواند مبنای محاسبه واقع گردد:

الف-سود قبل از کسر مالیات بر درآمد و پاداش.

ب-سود قبل از کسر مالیات بر درآمد و پس از کسر پاراش.

ج-سود پس از کسر مالیات بر درآمد و پس از کسر پاداش.

د-سود پس از کسر مالیات بر درآمد و پاراش.

درآمد کارکنان:

میزان دستمزد روزانه یا نرخ ساعتی حقوق و دستمزد بر اساس توافق کارکنان و کارفرما مشخص می شود که مربوط به ساعات کار عادی و قانونی است که این توافق نبایستی کمتر از حداقل دستمزد که همه ساله توسط شورای عالی کا تعیین می شود،باشد.انجام کار بیش از ساعات قانونی،اضافه کار نام دارد که شرایط و نرخ آن را قانئن کار تعیین می کند.به موجب قانون کار ساعات کار کارگران در مؤسسات مختلف به جزء مواردی که در قانون مذکور استثناء کرده است،از ۸ ساعت در روز و۲۴ ساعت در هفته نباید تجاوز کند.انجام کار اضافه بر ساعات کار عادی با توافق کارگر و کارفرما و با رعایت شرایطی که قانون کار قید نموده صورت می گیرد.به موجب قانون کار برای هر ساعت کار اضافی انجام شده ۴۰% اضغافه بر مزد ساعات کار عادی محاسبه  وبه کارکنان پرداخت می شود.

فهرست بخشی از مطالب کارآموزی بانک صادرات رشته حسابداری:

 • منابع
 • آشنایی با مکان کارآموزی
 • سرمایه اولیه بانک
 • شروع کار اولین شعبه
 • سپرده های قرض الحسنه
 • جاری
 • پس انداز
 • سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
 • کوتاه مدت
 • بلند مدت
 • مصارف (امور تسهیلات اعطائی )
 • آئین نامه های اجرائی تسهیلات اعطائی
 • دستور العملهای اجرائی تسهیلات اعطائی
 • آئین نامه های داخلی تسهیلات اعطائی
 • قراردادها
 • خدمات بانکی
 • بروات
 • حوالجات
 •  حواله شهری
 • واریز پول به حساب افرادکه محدوده همان شهر انجام می پذیرد(مخابره ای)
 • حواله تلگرافی (فاکس )
 • با استفاده از تشخیص رمز
 • حواله های کتبی
 • که از طریق پست صورت  می گیرد
 • مطالب متفرقه
 • چکهای انتقالی
 • مالیات حقوق و دستمزد
 • بررسی سیستم حقوق و دستمزد در بانک صادرات
 • مدارک حقوق و دستمزد
 • آموزش و بهسازی نیروی انسانی مرتبط با سیستم حسابداری تعهدی
 • ضمانت نامه ها
 • چک های در گردش(چک انتقالی به عهده شعب )
 • ایران چک (چک های مشترک بین بانک ها) (چک انتقالی عهده بانک ها )
 • امور متفرقه
 • نحوه محاسبه اضافه کار
 • نتیجه گیری و پیشتهادات
 • ارائه راهکارهایی برای بهبود کار در امور بانک صادرات
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش کارآموزی بانک صادرات رشته حسابداری:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
140,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 65
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *