پروژه تغذيه چاه های آب رشته مهندسی عمران

نيروگاه حرارتي شهيد مفتح همدان ،به منظور تامين آب مورد نياز خود اقدام به حفر چاه هاي عميق ونيمه عميق در محدوده نيروگاه وروستاهاي اطراف نموده وطي سالهاي گذشته به علّت خشکسالي ومصرف زياد آب، براي جبران افت سطح آب زيرزميني اقدام به احداث پروژه تغذيه مصنوعي نموده است.موقعيت پروژه: پروژه ي تغذيه مصنوعي چاههاي آب نيروگاه شهيد مفتح همدان در استان همدان در 50کيلومتري شهرستان همدان قرار گرفته است.پروژه تغذيه چاه های آب رشته مهندسی عمران در 46 صفحه فایل ورد آماده ویرایش و پرینت میباشد.

مشخصات اقليمي :

از نظر بارندگي طبق آمار هواشناسي متوسط بارندگي منطقه 384mm است که از اين مقدار 43.58%  نزولات در زمستان،29.51% در پائيز ،24.81% در بهارو2.04% در تابستان رخ مي دهد. حداقل بارندگي در شهريور ماه 1.29mm وحداکثر در اسفند ماه 71.72mm  مي باشد. ميانگين تبخير سالانه از سطح آزاد آب  1875.2mm برآورد شده است.تنها رودخانه مهم واقع در مجاورت پروژه “رود خانه قره چاي “مي باشد.مساحت حوضه آبريز اين رودخانه 3036Km2مي باشد  .در جدول زير ميانگين آبدهي دراز مدت رودخانه قره چاي آورده شده است .

نحوه ي اجراي کار تغذيه مصنوعي:

روندکار بدين صورت است که جلوي سيلاب رودخانه، بند احداث گرديده و سيلاب پس از هدايت به درون کانالي حدود دو کيلومتر ،وارد مخازن  موقت ميشود ،کدهاي ارتفاعي مخازن به صورتي است که آبگيري  مخازن به ترتيب توسط سرريز ها انجام يافته و در صورت پر شدن مخازن، سيلاب مازاد توسط کانال اضطراري مجدداً وارد رود خانه ميشود.  قبل از آن که آب را به زمين  تزريق کنيم ، لازم است براي جلوگيري از انسداد منافذ خاک مواد معلق آن را در مخازن  تهنشين کرد و ي آنکه از داروهاي شيميايي ضد انعقاد ي روشهاي کنترل بيولوژيکي استفاده نمود. پس از رسوب گيري (حداقل 72ساعت پس از آبگيري مخازن) حوضچه ها آبگيري شده و آب توسط چاه هاي تغذيه به سفره آبدار تزريق  مي گردد.

عمليات انجام شده در پروژه:

 1. احداث بند انحرفي به طول 50مترو ارتفاع 5/2 متر
 2. احداث کانال انتقال به طول 1988 متر
 3. احداث مخازن ذخيره موقت S1,S2,S3
 4. احداث حوضچه هاي تغذيه مصنوعي A1,A2,A3
 5. احداث چاه هاي تغذيه مصنوعي به تعداد 20حلقه و به عمق 65 متر
 6. احداث جاده سرويس کانال انتقال به طول 1988 متر
 7. احداث سرريزداضطراري به تعداد 2سازه
 8. احداث خروجي لوله اي به تعداد 3سازه

احداث اجزاء پروژه:

کانال وبند انحرافي :

قبل از احداث بند بايستي رودخانه مهار گردد اين کار با ايجاد کانال و  بند انحرافي(با بدنه خاکي) صورت مي پذيرد.

 ابنيه بند(Dam):

پي کني بند در کد هاي مورد نظر توسط بيل مکانيکي انجام مي گردد بند با بدنه سنگي (ملات ماسه سيمان وبدنه سنگ مالون)  داراي دو دستک در طرفين مي باشد وهمچنين حوضچه آرامش ،رسوبگير و قسمت اوجي  مي باشد . سرريز بند از جنس سنگ وملات به ارتفاع 5/2 متر وعرض 50متر که نسبت ماسه وسيمان به سنگ 1به 4 مي باشد . حوضچه آرامش با مصالح سنگ وملات ماسه سيمان به طول 14متر وعرض 50متر به منظور کاهش سرعت آب ورسوب گذاري اوليه وجلوگيري از ورود اشيائي که سيلاب با خود حمل مي کند، و مجراي تخليه رسوب   Sluiceway  با عرض دومتر داراي دو ديواره و دو دريچه تخليه درجلوي حوضچه آرامش احداث مي گردد. به  جهت اجراي بدنه بايستي از شابلونهاي مدل شده  استفاده گردد وبه دليل طول 50متري بند در فواصل 15متري درز انقطاع به منظورجلوگيري از ايجاد ترک در اثر  نشست هاي احتمالي سازه وکاهش سطح افقي   با اجراي دقيق واتراستاپ اجرا مي گردد در جلوي بند فيلتر(ماسه درشت تا متوسط با دانه بندي مناسب) –سرعت گير (ساخت شده از لاشه چيني )و ريپ رپ اجرامي گردد.

 کانال انتقال:

جهت هدايت آب از بند  به مخازن ، کانالهائي احداث  مي گردد که بعضاً از نوع بتني مي باشند . ازجمله  مشکلات احداث کانال، قرار داشتن خط لوله گاز وجاده هاي روستائي و نهرهاي کشاورزي  بر سرمسير کانال است که مي توان  لوله گاز به حدود يک ونيم متر پائين تر از  کف کانال انتقال داده وبراي نهرهاي کشاورزي از لوله هاي 20اينچ که از روي کانال عبور داده شده Opipeوبراي جاده هاي روستائي ، کالورت(پل با لوله هاي سيماني )احداث گرديده است.  کانال پروژه مورد بررسي با مقطع مطابق شکل اجرا شده است( مطابق تصاوير زير)

چاه
چاه

حفر کانال:

در کانالها با مقاطع ذوذنقه اي به علت تفاوت زياد در قاعده فوقاني وتحتاني(که ارتباط مستقيم با پروفيل  طولي دارد)وشيب زني طرفين ، مانور ماشين آلات خاکبرداري پائين آمده وبايستي کار را در چند مرحله انجام داد: اين عمليات توسط  بيل مکانيکي و  بلدوزر قابل  اجرا مي باشد که به عرض قاعده پائيني و ارتفاع خط پروژه صورت مي گيرد و خاک حاصله در طرفين کانال دپو مي گردد( لازم به ذکر است که هردستگاه بيل مکانيکي چرخ زنجيري قادر به حفاري روزانه    850-950m3مي باشد).  سبک سازي اوليه وثانويه که داراي حجم کمتري نسبت به حالت باکسي مي باشد با اين تفاوت که اولاً قدرت مانور ماشين آلات پائين آمده وثانياً نياز به جابجائي خاکهاي حاصله در مرحله باکسي را دارد .جهت تميز کاري ويکنواختي در بدنه کانال صورت مي پذيرد که بدين منظور از باگتهاي مخصوص تريم که داراي ناخونک نبوده وعرض بيشتري نسبت به باگتهاي خاکبرداري دارند استفاده ميگردد(بيل مکانيکي قادر به  شيب زني روزانه 1600-1800m2مي باشند.).

مخازن(Reservoir):

در پروژه هاي تغذيه مصنوعي جهت ذخيره سازي آب از مخازن که بسته به توجيه اقتصادي منابع ومصالح موجود از مخازن با مقاطع بتني ويا خاکي احداث مي گردد که در اين پروژه مخازن با مقاطع خاکي داراي ابعاد کلي وسطح نهائي مخازن ذخيره حدود 110000m2  وعمق متوسط آب يک مترمي باشد. جهت خاکريزي بايد از مصالح با نفوذ پذيري  پائين وخاصيت خميري متوسط تا زياد استفاده نمود تا خود را با تغيير شکلهاي مختلف بدون ايجاد هر گونه ترک وفق دهند. ونبايستي داراي مقاومت برشي زياد با شند. مناسب ترين مصالح خاکهائي هستند که مقدار رس آنها بيشتر از 25تا30در صد باشد همچنين از ماسه ولاي رس دار نيز مي توان استفاده نمود.

در اين پروژه  از دو نوع مصالح  خاک رسي وماسه اي استفاده گرديده است که خاک رس ناشي از خاکبرداري خود نيروگاه بوده  ودر فاصله 1500متري از مرکز ثقل کارگاه  قبلاًدپو گرديده وداراي فاصله حمل کمي بوده و از لحاظ اقتصادي مطلوب مي باشد، و مصالح ماسه اي که از کف مخازن برداشت شده که اولاً داراي فاصله حمل کمي بوده و ثالثاً موجب افزايش حجم آبگيري مخازن نيز مي شود( البته لازم به ذکر است که محل حفاري آنها در حدود مرکز مخازن مي باشد که مسئله ي شبکه جريان  نيز رعايت گردد .)جهت اجراي خاکريزي ابتدا مسير  خاکريزي مخزن ميخ کوبي وبرداشت ميشود سپس به ضخامت  حدود 30cm  دکاپاژ(برداشت خاک نباتي و هوازده ) ميشود  وخاک حاصله در بيرون مخزن دپو مي گردد (اين خاک پس از اجراي پروژه در پشت بدنه  مخزن خوابانده مي شود ) سپس مسير توسط گريدر ريپر زني ميکس ورگلاژ مي گردد وبا غلطک صاف کوبيده مي شود و آماده انجام آزمايش دانسيته  ميگردد نوع آزمايش (   (AASHTO  T-90 (سه لايه و25ضربه روي مصالح عبوري از الک نمره 4) مي باشد تست زني در فواصل 50متري درسمت چپ مسير(L) يادر وسط (C) ،در سمت راست مسير(R) باتوجه به نظر تکنسين آزمايشگاه انجام   مي گردد .تراکم  مورد نظر در بستر اين پروژه 85%وبراي لايه هاي خاکريزي  95% ميباشد (فواصل تست زني در بستر 100متر مي باشد).پس از جواب تست آزمايشگاه ونظر ناظر مقيم پروژه اقدام به  بارريزي مصالح فوق الذکر روي باند توسط ماشين آلات راهسازي ،  ميگردد فواصل تخليه کمپرسي ها باتوجه به عرض باند خاکريزي وضخامت لايه (مطابق مشخصات  پروژه 15±2cm) وظرفيت بارگيري وسيله و وزن مخصوص مصالح (در حالت متراکم و دپو ) ،صورت مي پذيرد لازم به توضيح است که ضخامت لايه بيشتر از حد گفته شده  توسط ماشين آلات ،به تراکم مورد نظر نرسيده وحتي ضخامتهاي بالاتر باعث ايجاد لايه اي  بدون تراکم (مانند خاک دستي در جا ريخته شده)  در قسمت زيرين لايه کوبيده شده ،ميشود که نقطه ضعف بسيار مهمي در مشخصات فني پروژه مي گردد ماشين آلات تراکم غلطکهاي پاچه بزي و صاف مي باشد .

 سرريزها:

سرريزها بين دو مخزن( با مصالح سنگي وملات ماسه سيمان) جهت انتقال آب از مخزني به مخزن ديگر احداث ميگردند. سرريزها داراي پي ،آبنما ،سرعت گير آب وقسمت ريپ رپ (در قسمت تخليه به مخزن )مي باشند.(ريپ رپRip Rap : خشکه چيني سنگها با سايز هاي بزرگ که در بدنه  سدهاي خاکي وسرريزها به منظور جلوگيري از تماس آب با خاکريز وشسته شدن ويا خوردگي  بدنه  ، ريپ رپ گفته مي شود.) سرعت گير وقسمت ريپ رپ در تصاوير زير نشان داده شده است.

چکيده:

چاههاي تزريقي به عنوان روشهاي تغذيه اساساً در مناطق شهري و مراکز صنعتي مورد استفاده قرار ميگيرند. صرف نظر از نوع روش، بايد آبي که به زمين تغذيه ميشود عاري از مواد رسوبي باشد. استفاده از ترکيبي از روشهاي متعدد( پخش آب و غرقاب کردن زمين در کرت هاي وسيع وچاه هاي تغذيه) براي هدفهاي تغذيه معقولتر است.پروژه تغذيه مصنوعي چاههاي آب نيروگاه شهيد مفتح همدان  با پخش آب (water spreading) از طريق غرقاب کردن زمين در کرت هاي وسيع (basin) وچاه هاي تغذيه  (recharge well) ،مي تواند بخشي از آب خارج شده از زير زمين راجبران نمايد.آب داخل مخازن به تدريج در خاک نفوذکرده و وارد لايه آبدار زيرزميني مي گردد سرعت نفوذ بستگي به اختلاف سطح آب روي زمين و سطح ايستايي  وخصوصيات فيزيکي خاک دارد. اما از آنجا که بتدريج منافذ خاک گرفته مي شود سرعت نفوذ نسبت به زمان کاهش مي يابد وممکن است به حدي برسد که آب به مدت طولاني در سطح زمين باقي مانده وتبخير گردد.در اين روش آب وارد چاه شده وبا ايجاد مخروط تغذيه به اطراف آن نفوذ مي کند .بايد توجه داشت که ميزان تغذيه چاه برابر پمپاژ آن نيست زيرا هدايت هيدروليکي در هنگام تغذيه به دليل مسدود شدن منافذ کمتر از هدايت هيدروليکي در هنگام پمپاژ است.پروژه هاي تغذيه مصنوعي داراي عمليات متنوع عمراني (ابنيه _زهکشي_ حفاري چاه وعمليات خاکي و خاکريزي و… )مي باشد که مستلزم طراحي مهندسي  وتجربه در اجرا مي باشد  واستفاده از منابع ومصالح موجود ،موجب اقتصادي شدن اين پروژه ها ميگردد در پايان متذکر ميشود که عمر پروژه مذکور بين 15تا20 سال تخمين زده شده است.

فهرست مطالب پروژه تغذيه چاه های آب رشته مهندسی عمران:

 • مقدمه
 • تعريف و ريشه لغوي
 • به دنبال رگه هاي حيات
 • هدفهاي تغذيه مصنوعي
 • شرايط کلي استفاده از تغذيه مصنوعي
 • شرايط هيدرولوژيکي و منبع تغذيه
 • متدهاي تغذيه مصنوعي
 • متد کانالي
 • اثربخشي
 • تغذيه عمقي
 • گودالي
 • چاهي
 • سدزيرزميني
 • تغذيه سطحي
 • پيتينگ
 • کنتورفارو ، خطي ، نواري
 • گردشي و بستری
 • تورکينست
 • استخري ، حوضچه اي
 • درياچه اي
 • راهها و روش هاي تغذيه مصنوعي
 • وجود اراضي مناسب تغذيه
 • منبع آب سطحي
 • منبع آب زيرزميني
 • اراضي مناسب
 • جانمائي تغذيه
 • وجود دشت نيازمند به تغذيه
 • وجود آب مازاد و قابل تغذيه
 • راهها و روش هاي تغذيه مصنوعي
 • روش هاي تغذيه:طبیعی,مصنوعی,زهکشی
 • خسارتهاي مورد انتظار و راه حل
 • ووردي هاي سيستم
 • خروجي هاي سيستم
 • معادله سيستم
 • بالا آمدگي سطح آب زيرزميني
 • پايين افتادن سطح آب زيرزميني
 • سيستم آبخوان
 • چاه نيمه عميق
 • چاه عميق
 • سفره هاي آب زيرزميني
 • تشريح کلي پروژه
 • نحوه ي اجراي کار تغذيه مصنوعي
 • احداث اجزاء پروژه
 • حفر کانال
 • مشکلات اجراي پروژه
 • نواقص در طراحي پروژه
 • منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پروژه تغذيه چاه های آب رشته مهندسی عمران:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 46
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *