پروژه تغذیه چاه های آب رشته مهندسی عمران

نیروگاه حرارتی شهید مفتح همدان ،به منظور تامین آب مورد نیاز خود اقدام به حفر چاه های عمیق ونیمه عمیق در محدوده نیروگاه وروستاهای اطراف نموده وطی سالهای گذشته به علّت خشکسالی ومصرف زیاد آب، برای جبران افت سطح آب زیرزمینی اقدام به احداث پروژه تغذیه مصنوعی نموده است.موقعیت پروژه: پروژه ی تغذیه مصنوعی چاههای آب نیروگاه شهید مفتح همدان در استان همدان در ۵۰کیلومتری شهرستان همدان قرار گرفته است.پروژه تغذیه چاه های آب رشته مهندسی عمران در ۴۶ صفحه فایل ورد آماده ویرایش و پرینت میباشد.

مشخصات اقلیمی :

از نظر بارندگی طبق آمار هواشناسی متوسط بارندگی منطقه ۳۸۴mm است که از این مقدار ۴۳٫۵۸%  نزولات در زمستان،۲۹٫۵۱% در پائیز ،۲۴٫۸۱% در بهارو۲٫۰۴% در تابستان رخ می دهد. حداقل بارندگی در شهریور ماه ۱٫۲۹mm وحداکثر در اسفند ماه ۷۱٫۷۲mm  می باشد. میانگین تبخیر سالانه از سطح آزاد آب  ۱۸۷۵٫۲mm برآورد شده است.تنها رودخانه مهم واقع در مجاورت پروژه “رود خانه قره چای “می باشد.مساحت حوضه آبریز این رودخانه ۳۰۳۶Km2می باشد  .در جدول زیر میانگین آبدهی دراز مدت رودخانه قره چای آورده شده است .

نحوه ی اجرای کار تغذیه مصنوعی:

روندکار بدین صورت است که جلوی سیلاب رودخانه، بند احداث گردیده و سیلاب پس از هدایت به درون کانالی حدود دو کیلومتر ،وارد مخازن  موقت میشود ،کدهای ارتفاعی مخازن به صورتی است که آبگیری  مخازن به ترتیب توسط سرریز ها انجام یافته و در صورت پر شدن مخازن، سیلاب مازاد توسط کانال اضطراری مجدداً وارد رود خانه میشود.  قبل از آن که آب را به زمین  تزریق کنیم ، لازم است برای جلوگیری از انسداد منافذ خاک مواد معلق آن را در مخازن  تهنشین کرد و ی آنکه از داروهای شیمیایی ضد انعقاد ی روشهای کنترل بیولوژیکی استفاده نمود. پس از رسوب گیری (حداقل ۷۲ساعت پس از آبگیری مخازن) حوضچه ها آبگیری شده و آب توسط چاه های تغذیه به سفره آبدار تزریق  می گردد.

عملیات انجام شده در پروژه:

 1. احداث بند انحرفی به طول ۵۰مترو ارتفاع ۵/۲ متر
 2. احداث کانال انتقال به طول ۱۹۸۸ متر
 3. احداث مخازن ذخیره موقت S1,S2,S3
 4. احداث حوضچه های تغذیه مصنوعی A1,A2,A3
 5. احداث چاه های تغذیه مصنوعی به تعداد ۲۰حلقه و به عمق ۶۵ متر
 6. احداث جاده سرویس کانال انتقال به طول ۱۹۸۸ متر
 7. احداث سرریزداضطراری به تعداد ۲سازه
 8. احداث خروجی لوله ای به تعداد ۳سازه

احداث اجزاء پروژه:

کانال وبند انحرافی :

قبل از احداث بند بایستی رودخانه مهار گردد این کار با ایجاد کانال و  بند انحرافی(با بدنه خاکی) صورت می پذیرد.

 ابنیه بند(Dam):

پی کنی بند در کد های مورد نظر توسط بیل مکانیکی انجام می گردد بند با بدنه سنگی (ملات ماسه سیمان وبدنه سنگ مالون)  دارای دو دستک در طرفین می باشد وهمچنین حوضچه آرامش ،رسوبگیر و قسمت اوجی  می باشد . سرریز بند از جنس سنگ وملات به ارتفاع ۵/۲ متر وعرض ۵۰متر که نسبت ماسه وسیمان به سنگ ۱به ۴ می باشد . حوضچه آرامش با مصالح سنگ وملات ماسه سیمان به طول ۱۴متر وعرض ۵۰متر به منظور کاهش سرعت آب ورسوب گذاری اولیه وجلوگیری از ورود اشیائی که سیلاب با خود حمل می کند، و مجرای تخلیه رسوب   Sluiceway  با عرض دومتر دارای دو دیواره و دو دریچه تخلیه درجلوی حوضچه آرامش احداث می گردد. به  جهت اجرای بدنه بایستی از شابلونهای مدل شده  استفاده گردد وبه دلیل طول ۵۰متری بند در فواصل ۱۵متری درز انقطاع به منظورجلوگیری از ایجاد ترک در اثر  نشست های احتمالی سازه وکاهش سطح افقی   با اجرای دقیق واتراستاپ اجرا می گردد در جلوی بند فیلتر(ماسه درشت تا متوسط با دانه بندی مناسب) –سرعت گیر (ساخت شده از لاشه چینی )و ریپ رپ اجرامی گردد.

 کانال انتقال:

جهت هدایت آب از بند  به مخازن ، کانالهائی احداث  می گردد که بعضاً از نوع بتنی می باشند . ازجمله  مشکلات احداث کانال، قرار داشتن خط لوله گاز وجاده های روستائی و نهرهای کشاورزی  بر سرمسیر کانال است که می توان  لوله گاز به حدود یک ونیم متر پائین تر از  کف کانال انتقال داده وبرای نهرهای کشاورزی از لوله های ۲۰اینچ که از روی کانال عبور داده شده Opipeوبرای جاده های روستائی ، کالورت(پل با لوله های سیمانی )احداث گردیده است.  کانال پروژه مورد بررسی با مقطع مطابق شکل اجرا شده است( مطابق تصاویر زیر)

چاه
چاه

حفر کانال:

در کانالها با مقاطع ذوذنقه ای به علت تفاوت زیاد در قاعده فوقانی وتحتانی(که ارتباط مستقیم با پروفیل  طولی دارد)وشیب زنی طرفین ، مانور ماشین آلات خاکبرداری پائین آمده وبایستی کار را در چند مرحله انجام داد: این عملیات توسط  بیل مکانیکی و  بلدوزر قابل  اجرا می باشد که به عرض قاعده پائینی و ارتفاع خط پروژه صورت می گیرد و خاک حاصله در طرفین کانال دپو می گردد( لازم به ذکر است که هردستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری قادر به حفاری روزانه    ۸۵۰-۹۵۰m3می باشد).  سبک سازی اولیه وثانویه که دارای حجم کمتری نسبت به حالت باکسی می باشد با این تفاوت که اولاً قدرت مانور ماشین آلات پائین آمده وثانیاً نیاز به جابجائی خاکهای حاصله در مرحله باکسی را دارد .جهت تمیز کاری ویکنواختی در بدنه کانال صورت می پذیرد که بدین منظور از باگتهای مخصوص تریم که دارای ناخونک نبوده وعرض بیشتری نسبت به باگتهای خاکبرداری دارند استفاده میگردد(بیل مکانیکی قادر به  شیب زنی روزانه ۱۶۰۰-۱۸۰۰m2می باشند.).

مخازن(Reservoir):

در پروژه های تغذیه مصنوعی جهت ذخیره سازی آب از مخازن که بسته به توجیه اقتصادی منابع ومصالح موجود از مخازن با مقاطع بتنی ویا خاکی احداث می گردد که در این پروژه مخازن با مقاطع خاکی دارای ابعاد کلی وسطح نهائی مخازن ذخیره حدود ۱۱۰۰۰۰m2  وعمق متوسط آب یک مترمی باشد. جهت خاکریزی باید از مصالح با نفوذ پذیری  پائین وخاصیت خمیری متوسط تا زیاد استفاده نمود تا خود را با تغییر شکلهای مختلف بدون ایجاد هر گونه ترک وفق دهند. ونبایستی دارای مقاومت برشی زیاد با شند. مناسب ترین مصالح خاکهائی هستند که مقدار رس آنها بیشتر از ۲۵تا۳۰در صد باشد همچنین از ماسه ولای رس دار نیز می توان استفاده نمود.

در این پروژه  از دو نوع مصالح  خاک رسی وماسه ای استفاده گردیده است که خاک رس ناشی از خاکبرداری خود نیروگاه بوده  ودر فاصله ۱۵۰۰متری از مرکز ثقل کارگاه  قبلاًدپو گردیده ودارای فاصله حمل کمی بوده و از لحاظ اقتصادی مطلوب می باشد، و مصالح ماسه ای که از کف مخازن برداشت شده که اولاً دارای فاصله حمل کمی بوده و ثالثاً موجب افزایش حجم آبگیری مخازن نیز می شود( البته لازم به ذکر است که محل حفاری آنها در حدود مرکز مخازن می باشد که مسئله ی شبکه جریان  نیز رعایت گردد .)جهت اجرای خاکریزی ابتدا مسیر  خاکریزی مخزن میخ کوبی وبرداشت میشود سپس به ضخامت  حدود ۳۰cm  دکاپاژ(برداشت خاک نباتی و هوازده ) میشود  وخاک حاصله در بیرون مخزن دپو می گردد (این خاک پس از اجرای پروژه در پشت بدنه  مخزن خوابانده می شود ) سپس مسیر توسط گریدر ریپر زنی میکس ورگلاژ می گردد وبا غلطک صاف کوبیده می شود و آماده انجام آزمایش دانسیته  میگردد نوع آزمایش (   (AASHTO  T-90 (سه لایه و۲۵ضربه روی مصالح عبوری از الک نمره ۴) می باشد تست زنی در فواصل ۵۰متری درسمت چپ مسیر(L) یادر وسط (C) ،در سمت راست مسیر(R) باتوجه به نظر تکنسین آزمایشگاه انجام   می گردد .تراکم  مورد نظر در بستر این پروژه ۸۵%وبرای لایه های خاکریزی  ۹۵% میباشد (فواصل تست زنی در بستر ۱۰۰متر می باشد).پس از جواب تست آزمایشگاه ونظر ناظر مقیم پروژه اقدام به  بارریزی مصالح فوق الذکر روی باند توسط ماشین آلات راهسازی ،  میگردد فواصل تخلیه کمپرسی ها باتوجه به عرض باند خاکریزی وضخامت لایه (مطابق مشخصات  پروژه ۱۵±۲cm) وظرفیت بارگیری وسیله و وزن مخصوص مصالح (در حالت متراکم و دپو ) ،صورت می پذیرد لازم به توضیح است که ضخامت لایه بیشتر از حد گفته شده  توسط ماشین آلات ،به تراکم مورد نظر نرسیده وحتی ضخامتهای بالاتر باعث ایجاد لایه ای  بدون تراکم (مانند خاک دستی در جا ریخته شده)  در قسمت زیرین لایه کوبیده شده ،میشود که نقطه ضعف بسیار مهمی در مشخصات فنی پروژه می گردد ماشین آلات تراکم غلطکهای پاچه بزی و صاف می باشد .

 سرریزها:

سرریزها بین دو مخزن( با مصالح سنگی وملات ماسه سیمان) جهت انتقال آب از مخزنی به مخزن دیگر احداث میگردند. سرریزها دارای پی ،آبنما ،سرعت گیر آب وقسمت ریپ رپ (در قسمت تخلیه به مخزن )می باشند.(ریپ رپRip Rap : خشکه چینی سنگها با سایز های بزرگ که در بدنه  سدهای خاکی وسرریزها به منظور جلوگیری از تماس آب با خاکریز وشسته شدن ویا خوردگی  بدنه  ، ریپ رپ گفته می شود.) سرعت گیر وقسمت ریپ رپ در تصاویر زیر نشان داده شده است.

چکیده:

چاههای تزریقی به عنوان روشهای تغذیه اساساً در مناطق شهری و مراکز صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند. صرف نظر از نوع روش، باید آبی که به زمین تغذیه میشود عاری از مواد رسوبی باشد. استفاده از ترکیبی از روشهای متعدد( پخش آب و غرقاب کردن زمین در کرت های وسیع وچاه های تغذیه) برای هدفهای تغذیه معقولتر است.پروژه تغذیه مصنوعی چاههای آب نیروگاه شهید مفتح همدان  با پخش آب (water spreading) از طریق غرقاب کردن زمین در کرت های وسیع (basin) وچاه های تغذیه  (recharge well) ،می تواند بخشی از آب خارج شده از زیر زمین راجبران نماید.آب داخل مخازن به تدریج در خاک نفوذکرده و وارد لایه آبدار زیرزمینی می گردد سرعت نفوذ بستگی به اختلاف سطح آب روی زمین و سطح ایستایی  وخصوصیات فیزیکی خاک دارد. اما از آنجا که بتدریج منافذ خاک گرفته می شود سرعت نفوذ نسبت به زمان کاهش می یابد وممکن است به حدی برسد که آب به مدت طولانی در سطح زمین باقی مانده وتبخیر گردد.در این روش آب وارد چاه شده وبا ایجاد مخروط تغذیه به اطراف آن نفوذ می کند .باید توجه داشت که میزان تغذیه چاه برابر پمپاژ آن نیست زیرا هدایت هیدرولیکی در هنگام تغذیه به دلیل مسدود شدن منافذ کمتر از هدایت هیدرولیکی در هنگام پمپاژ است.پروژه های تغذیه مصنوعی دارای عملیات متنوع عمرانی (ابنیه _زهکشی_ حفاری چاه وعملیات خاکی و خاکریزی و… )می باشد که مستلزم طراحی مهندسی  وتجربه در اجرا می باشد  واستفاده از منابع ومصالح موجود ،موجب اقتصادی شدن این پروژه ها میگردد در پایان متذکر میشود که عمر پروژه مذکور بین ۱۵تا۲۰ سال تخمین زده شده است.

فهرست مطالب پروژه تغذیه چاه های آب رشته مهندسی عمران:

 • مقدمه
 • تعریف و ریشه لغوی
 • به دنبال رگه های حیات
 • هدفهای تغذیه مصنوعی
 • شرایط کلی استفاده از تغذیه مصنوعی
 • شرایط هیدرولوژیکی و منبع تغذیه
 • متدهای تغذیه مصنوعی
 • متد کانالی
 • اثربخشی
 • تغذیه عمقی
 • گودالی
 • چاهی
 • سدزیرزمینی
 • تغذیه سطحی
 • پیتینگ
 • کنتورفارو ، خطی ، نواری
 • گردشی و بستری
 • تورکینست
 • استخری ، حوضچه ای
 • دریاچه ای
 • راهها و روش های تغذیه مصنوعی
 • وجود اراضی مناسب تغذیه
 • منبع آب سطحی
 • منبع آب زیرزمینی
 • اراضی مناسب
 • جانمائی تغذیه
 • وجود دشت نیازمند به تغذیه
 • وجود آب مازاد و قابل تغذیه
 • راهها و روش های تغذیه مصنوعی
 • روش های تغذیه:طبیعی,مصنوعی,زهکشی
 • خسارتهای مورد انتظار و راه حل
 • ووردی های سیستم
 • خروجی های سیستم
 • معادله سیستم
 • بالا آمدگی سطح آب زیرزمینی
 • پایین افتادن سطح آب زیرزمینی
 • سیستم آبخوان
 • چاه نیمه عمیق
 • چاه عمیق
 • سفره های آب زیرزمینی
 • تشریح کلی پروژه
 • نحوه ی اجرای کار تغذیه مصنوعی
 • احداث اجزاء پروژه
 • حفر کانال
 • مشکلات اجرای پروژه
 • نواقص در طراحی پروژه
 • منابع
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پروژه تغذیه چاه های آب رشته مهندسی عمران:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 46
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *