پروژه برق رشته برق و الکترونیک

شناسایی ابتدایی در محل مشترک باید به نحوی انجام گیرد که بتوان اطلاعات لازم درباره تجهزات مشترک و مشکلاتی را که با ان درگیربوده است را به دست اورد . مهمترین مواردی را که باید در این مرحله به دست اورد عبارتند از : طبیعت مشکل به وجود امئه شامل قطعی ها٬ خرابی تجهیزات ٬ عدم عملکرد صحیح سیستم های کنترل فرایند و غیره که باید به نحو مطلوبی مشخص گردند .مشخصات تجهیزات حساس که در معرض مسایل و مشکلات کیفیت برق قرار گرفته اند . این اطلاعات شامل مشخصات فنی تجهیزات و یا حداقل دستوالعمل بهرهبرداری از تجهیزات خواهد بود .پروژه برق رشته برق و الکترونیک در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

 طیف هارمونیکی:

اگر وجود هارمونیک ها در شبکه قدرت  اثبات  شد ٬ قدم  بعدی  احتیاج  به استفاده از یک  دستگاه  اندازه گیری  دقیق و یا تحلیل گر هارمونیکی  خواهد داشت . چنین  وسیله ای  می تواند  اطلات  ویژه ای رادرخصوص سطوح هارمونیکی تهیه کند . برخی از آن ها تنها اعوجاج هارمونیکی کل (  THD)  را محاسبه می کنند ٬ در حالی که بقیه ( THD ) و طیف هارمونیکی را ارایه می دهند .طیف های هارمونیکی می تواند در دسته بندی انواع بارها بسیار مفید واقع شود . سه طیف هارمونیک اگر هارمونیک های  زوج قابل ملاحظه ای وجود داشته باشند٬ سیگنال جریان یا ولتاج نسبت به محور صفر متقارن نیست .

تحلیل شناسه ها:

شناسه ها نشان دهنده گرافیکی مشخصات پدیده های مربوط به کیفیت برق هستند . برای مثال ٬ برق دار کردن یک نوع بار خاص ممکن است اعوجاجات شبیه به هم را تولید کند . این موج اعوجاج یافته ٬ شناسه ان بار نامیده می شود . با مشاهده این شناسه در نتایج مونیتورینگ می توان به حضور ان بار خاص پی برد . اکثر پدیده های مربوط به کیفیت برق دارای شناسه هایی هستند که می توانند تشخیص و سپس تحلیل شوند . هر چقدر اطلاعات به دست امده از یک گراف بیشتر باشد ٬ امکان این که یک اعوجاج نتواند توسط شناسه خودش شناخته شود بیشتر خواهد شد . برای مثال گراف های مربوط به فلش / برامدگی که به طور همزمان ولتاژ و زمان را نشان می دهند ممکن است بسیلر سریع تر نسبت به نشان دادن فلش ولتاژ یا جریان به تنهایی به نتایج صحیح منجر شوند . شناسه ها حتما” نباید گرافیکی بوده و می توانند نوشتاری نیز باشند .اشنا شدن با شناسه های ویژه پارامترهای کیفیت برق در تفسیر هرچه سریع تر داده های گرافیکی مفید خواهد بود ٬ اما برخی مواقع ٬ این شناسه ها و منحنی های مربوط به ان ٬ به تنهایی کادبرد نخواهند داشت . دیگر پارامتر ها مانند ساعت وقوع نیز می تواند برای تفسیر داده ها ٬ کلیدی باشد .

تحلیل  اطللاعات  مربوط به ناپیوستگی ها:

مهمترین روش برای مشخص کردن  ناپیوستگی ها ۷ در ک چگونگی عملکرد شبکه قدرت است .  انحراف از پاسخ فرکانسی  نرمال (طبیعی  یا اجباری ) معمولل بر حضور  برخی عوامل  خارجی  دلالت  دارد   قهرست زیر  برای  تشخیص اینکه  ایا تاثیر  خارجی  است  یا نه قابل  استفاده  خواهد بود .

-ایا فرکانس  سیگنال  به طور  ناگهانی  تغییر می کند ؟

– ایا حل  برخورد  به نقطه صفر  سیگنال  پیوسته باقی میماند ؟

ایا تغییرات  دامنه  به طور  لحظه ای اتفاق می افتد  یا مدت زمانی طول می کشد ؟

تحقیق در  خصوص  تفسیر اطلاعات:

گر چه این بخش ٬ در انتهای  این استاندارد  امده است  ولی  دلیل بر کم اهمیت بودن  ان نیست . در واقع  این مرحله  ابتدا  روی  نکات  کلیدی  متمرکز  شده ٬انها را جمع اوری کرده  وکنار هم می چیند و سپس به یک راه  حل می رسد  یا حداقل  حدس خوبی  میزند . قدم انتایی در فرایند  تفسیر اطلاعات ٬یعنی بار بینی  مجدد راه حل (یا حدس )برای این است  که ایا راه حل  پیشنهادی ٬ راه حل واقعی این مسئله است یا خیر ؟ این کار میتواند در طی  مرحله “پس پردازش  انجام گیرد .روش نحقیقی دیگر ٬به کار گیری ابزارهای  شبیه ساری کامپیوتری   است .چنین برنامه هایی اجازه می دهند که استفاده کننده اعتبار راه حل پیشنهادی را ازمایش کند این کار به خصوص در زمانی که روش وخطاط هزینه بر  باشد کاربرددارد .

برق
برق

مونیتورینگ مجدد برای تحقیق:

هنگامی که راه حلی به کار گرفته شد مونیتورینگ مجدد میزان موفقییت راه حل را اشکار می کند ومیتواند به سوالات  زیر جو.اب  دهد :

-ایا تجهیزی که قبلا از مدار خارج میشد  اکنون به طور صحیح  کار می کند ؟

– ایا کاهش در مقدار   اعوجاج  به وجود امده است .

– اگر پاسخ  جواب های  موفق  نه باشد  تحقیقات  بیشتری  لازم خواهد بود  البته  این  بدان معنی نیست  که راه حل  ارئه شده  اشتباه بوده است .

مونیتورینگ مجدد برای  تعیین عکس العمل سیستم:

با تغییر قسمتی از سیستم  ٬ کل سیستم  تحت تاثیر قرار می گیرد  ممکن است که با  ارائه راه حل  برای  یک مشکل  و انجام ان ٬ مشکل  دیگری به سیستم اعمال شود  برای مثال اگر مشکل ایجاد  شرایط  گذرا توسط یک ماشین در سیستم باشد و راه حل ان عوض نموده   تغذییه  ورودی به ماشین انتخاب شود .در این حال کلیه  وسایل که ار محل او ل تغذیه می شدند  مشکلی  نخواهد داشت  ولی وسایلی  که از محل جدید  تغذیه میکردنند  ممکن است دچار مسئله شوند مونیتورینگ مجدد کمک میکند  تا تعیین شود ایا نیار به بررسی مجدد  و راه حل جدید وجود دارد یا خیر .در صورت اتصال خطوط جدید  بین پست ها ویا تغییر ارایش شبکه  این اندازه گیری ها در پست های  مربوطه صورت   گیرد .یاداوری دو :در صورت اتصال مصارف بزرگ به پست هایی  با سطوح ولتاز اشاره شد این اندازه گیری ها در محل پست  مربوطه انجام میشوددر پست های ۲۰و ۳۳ کیلو ولت  اندازه گیری  هارمونیک ها  در پست های مجاور  به مشترکین هارمونیک را انجام شود  اندازه گیری هار مونیک ها  به صورت الان  ودر  مقطع زمانی با بیشترین مقدار مصرف انجام  گیرد یاداوری سه :در صورت اتصال مشترکین بزرگ هارمونیک را اندازه گیری هارمونیک ها در پست مورد نظربرای اتصال مشترک جدید بایدانجام شود. یاداوری  چهار:در صورت شکایت مشترکین از نحوه عملکرد نامناسب تجهیزات به علت وجود هارمونیک ها اندازه گیریهارمونیکی هدر پست تغذیه ی مشترک صورت گیرد.بعد از نصب تجهیزات کاهش دهنده هارمونیک باید به منظور اثبات عملکرد مناسب تجهیزات اندازه گیری مجدد انجام گیرد  .

اندازه گیری فلیکرولتاژ :

در پست  -۴۰۰٬۲۳۰٬۱۳۲٬۶۳ کیلو ولت  در صورت  اتصال بارهای   فلیکر زا  به انها ٬ اندازه گیری  فلیکر ولتاژ  باید انجام شود .   یاداوری یک : در صورت بزرگ بودن  بارهای  فلیکرزاد  به منظور اندازه گیری  میزان اندازه گیری فیلیکر  به پست های مجار  نیز صورت گیرد .٬   یاد اوری دو :اندازه گیری فلیکر  در سطوح  ولتاژ اشاره شده  یک بار در سال  ودر شرایط بیشترین  مقدار مصرف  نجام شود .  شرایط و مدت زمان اندازه گیری  در استاندارد  شماره ۲۰۲-۶۵اورده شده  است . در پست های ۲۰و ۳۳ کیلو  ولت  اتصال مصارف  فلیکر زا  اندازه گیری فیلکر صورت گیرد .  با توجه به تعداد زیاد پست ها ی ۲۰و۳۳ کیلو ولت  و نیز فیدر های  خروجی ۴۰۰  ولت انها ٬  در صورت شکایت  مشترکین  اندازه یری فیلیکر انجام شود .

محاسبات واندازه گیری فلش ولتاژ:

محاسبات  فلش به کمک  شبیه سازی  کامپیوتری  سیستم انتقال  وبا در نظر گرفتن  امکانات رابط اتصال   کوتاه ناشی  صاعقه و یا حوادث دیگر  میسر می باشد .  با جمع اوری اطلاعات اماری  شامل تعداد وقوع  اتصال کوتاه  ونیز  مدت زمان عملکرد  رله ها ی  و تجهیزات  حفاظتی ٬ یک بانک  اطلاعاتی قوی  به منظور  استفاده در محاسبات فلش ولتاژ  با استفاده از  برنامه های  شبیه سازی  کامپیوتری  باید به دست اید یاد اوری یک :جمع اوری اطلعات اماری  شامل تعداد ونوع  خطا  ومدت استمرار  خطا در طول سال به صورت مستمر  بایذ انجام گیرد . این اطلاعات  را می توان از  ثبات  های  موجود  در پست ها  نیز  جمع اوری نمودبا داشتن بانک اطلاعاتی  مناسب  و در  صورت  در خواست  مشترکینی  که درای  تجهیزات  حساس  به فلش  ولتاژ ٬ می باشند  محاسبات فلش  ولتاز و دفعات از مدار  خارج شدن  این تجهیزات  که به پست های ۲۰ و۳۳ کیلو ولت  و فیدر های خروجی  ۴۰۰ ولت  ان ها  متصل هستند  باید محاسبه  شوند .

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پروژه برق رشته برق و الکترونیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 63
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *