پروژه اثرات شوری در کشاورزی

بطور کلی شوری در کشاورزی روی رویش دانه و رشد دانه‌رست تأثیر می‌کند همانگونه که بر بعضی مراحل متابولیکی اثر می‌گذارد. کوششهایی برای برطرف کردن اثرات مؤثر و قوی شوری روی رویش دانه و رشد دانه‌رست با استفاده از هورمونهای گیاهی و اخیراً با استفاده از ویتامین‌ها انجام گرفته است.مطالعاتی که در مورد اثر مستقیم بعضی ویتامین‌ها روی رویش دانه صورت گرفته کاملاً امیدوارکننده به نظر می‌رسد. همچنین سطح ۴۰ میلی مولار Nacl شوری یک اثر تحریک‌کنندگی در رویش و رشد دانه‌رست در مقایسه با نمونه‌های کنترل دارد و این اثر تحریک‌کنندگی در لوبیا شدیدتر از باقلا می‌باشد.بنابراین به نظر می‌رسد که ویتامین‌ها (اسید اسکوربیک و پیریدوکسین) در خنثی کردن اثر منفی شوری روی رویش دانه و رشد دانه‌رست مؤثرتر از هورمونهایی چون اکسین و جیبرلین می‌توانند عمل کنند و این راه گشوده شده‌ای است که نیاز به بررسی و تحقیق بیشتر دارد.

تفسیر نتایج حاصل از جوانه زنی بذرهای لوبیا سبز:

در مورد بذر لوبیای سبز می توان گفت که در محیطهای شاهد که در آن غلظت شوری صفر می باشد، روند جوانه زنی بهتر بوده است ولی در شوریهای نسبتاً زیاد و حتی کم شوری این روند به شدت کاهش داشته است که این پدیده با حساس بودن بذر لوبیای سبز کاملاً مطابقت دارد (۶) اما نکته قابل توجه این است که هورمون توانسته اثرات منفی شوری را بطور مشخصی در این گیاه که حساس به شوری می باشد بطور چشمگیری کاهش دهد و ما شاهد افزایش میزان درصد جوانه زنی بذر لوبیا در غلظتهای بالای کینتین هستیم که در بعضی موارد تا ۵۰ درصد نیز باعث افزایش جوانه زنی شده است، که می توان اینگونه پیشنهاد کرد که هورمون تا حدودی توانسته است اثرات سمی یونها را که باعث اختلال در فرآیندهای حیاتی گیاه می شود را تقلیل دهد و با قعال کردن آنزیمهای درگیر در فرآیند جوانه زنی، این روند را بهبود بخشد که این امر تأئید کننده پژوهشهای قبلی است (۱۰۰ -۷۸) ولی هورمون فقط توانست در مرحله جوانه زنی در بذرهای لوبیا تأثیر مثبت داشته باشد و در مراحل رویش بدلیل حساسیت بالای لوبیا نتوانست اثرات منفی شوری را کاهش دهد و دانه رستهای لوبیا در شوریهای پائین نیز رشد چندانی نداشته و در شوریهای زیبا اصلاً رشد نکرده است که این امر دقیقاً تأئید کننده پژوهشهای قبلی است (۵۴).

تفسیر نتایج حاصل از میزان یونهای کلر، کلسیم و منیزیم در اندامهای هوایی گیاهان گندم:

طبق نتایج بدست آمده در شوری ۸۰ میلی مول نمک، افزایش غلظت هورمون محیط کشت باعث افزایش مقدار کلر در اندامهای هوایی شده است که نشانگر تأثیر هورمون بر تحمل گیاه نسبت به شوری از نظر جذب کلر است. که این نتیجه با پژوهش انجام شده توسط Elton مطابقت دارد .مسیر عمده عبور کلر از پوست به استوانه مرکزی ریشه مسیر سیمپلاستی است (۹۹) در بافتهای سبز، نور موجب تسریع جذب کلر می شود زیرا ATP حاصل از نور منبع انرژی برای جذب کلر محسوب می‌شود (۷۵).

در مورد میزان کلسیم می توان گفت که در شوری ۴۰ میلی مول، افزایش غلظت هورمون باعث افزایش مقدار کلسیم در اندامهای هوایی شده است که اخیراً مشخص شده است که کلسیم خارجی علائم تنش شوری را در تعدادی از گونه های گیاهی بهبود می بخشد (۵۴) پس می توان گفت که هورمون توانسته است مکانیسم تحمل گیاه به شوری را افزایش دهد چرا که کلسیم نقش سرنوشت سازی را در فرآیندهای متابولیکی را دارد و برای حفظ تمامیت و پایداری دیواره سلول و حفظ پایداری غشاء پلاسمایی و تنظیم فعالیت آنزیمهای دیواره سلول نیاز است و با کاهش میزان کلسیم و افزایش نسبت (۵۴) پس می توان گفت که هورمون توانسته است مکانیسم تحمل گیاه به شوری را افزایش دهد چرا که کلسیم نقش سرنوشت سازی را در فرآیندهای متابولیکی را دارد و برای حفظ تمامیت و پایداری دیواره سلول و حفظ پایداری غشاء پلاسمایی و تنظیم فعالیت آنزیمهای دیواره سلول نیاز است و با کاهش میزان کلسیم و افزایش نسبت سدیم به کلسیم رشد گیاه اسیب می بیند.نتایج در مورد میزان منیزیم در اندامهای هوایی نشان می دهد که غلظت های کم هورمون سبب افزایش جذب منیزیم شده و این رویداد هم در نمونه های شاهد و هم در نمونه های کشت شده در شرایط شور مشاهده می شود. نکته قابل توجه این است که در شوری ۸۰ میلی مول یک روند افزایش مقدار منیزیم تا غلظت ۵/۱ میلی مول هورمون وجود دارد، لذا می توان گفت که در تمام شرایط، افزایش غلظت هورمون تا حدود ۵/۱ میلی مول سبب افزایش جذب منیزیم شده است و لذا هورمون سبب افزایش تحمل گیاه نسبت به شوری از نظر جذب منیزیم شده است. که این نتیجه نیز تأئید کننده پژوهشهای قبلی است .

تفسیر نتایج حاصل از وزن تر و وزن خشک ساقه گیاهان گندم:

بر طبق نتایج بدست آمده مشخص شد که با افزایش غلظت شوری وزن تر و وزن خشک ساقه گیاهان گندم کاهش پیدا کرد چرا که در این شرایط به دلیل بالا رفتن فشار اسمزی محیط، جذب آب از محیط به سختی انجام شده، سرعت طویل شدن سلولها و تورژسانس کاهش یافته و دیواره سلولها سخت و ضخیم می گردند و همچنین در شرایط شور رشد، تولید ماده زنده، سطح برگ، ارتفاع و بطور کلی سرعت فرآیندهای متابولیسمی به شدت کاهش می یابد که این خود باعث کاهش وزن خشک گیاهان مزبور شده است که مطابق با پژوهشهای قبلی است (۹۵).همچنین در گزارشات گواینتا و همکاران (۶۱) آمده است که کاهش جذب ازت در اثر کمبود آب نتیجه ای از کاهش وزن ماده خشک گیاه می باشد. بعضی از محققین کاهش جذب ازت در شرایط تنش شوری را به نقش باز دارنده یونهای سدیم و پتاسیم نسبت می دهند (۸۱) و دیگران رقابت یون کلر با نیترات در جذب توسط ریشه را عامل کاهش جذب ازت در شرایط شوری می شناسند.

کشاورزی
کشاورزی

تفسیر نتایج حاصل از جوانه زنی بذر گندم در کشاورزی:

بررسی های انجام شده بار دیگر این مطلب را تأئید کرد که افزایش مقدار شوری در جوانه زدن و رویش بذرها اثر منفی  در کشاورزی داشته و باعث تأخیر در جوانه زنی بذر شده و یا از رویش آن جلوگیری می کند.این مطلب در مورد بذر گیاه گندم که یک گیاه نسبتاً مقاوم به شوری محسوب می شود، قابل تعمیم است هر چند که مقادیر شوریهای بکار گرفته شده از جوانه زنی بذرهای گندم بطور معنی داری جلوگیری نکرد لیکن باعث تأخیر در جوانه زنی بذزها شد و علاوه بر این موجب کندی سرعت رویش نیز گردید با توجه به نتیجه بدست آمده می توانیم این نظر را ارائه کرد که اثرات سوء شوری بر جنین (گیاهک) مؤثر واقع نیافتاده است. این امر می تواند نتیجه ای از عدم شوری در پوست بذر  در کشاورزی باشد به عبارت دیگر پوست بذرها، باعث کاهش پیشرفت شوری و نفوذ آن در بذر شده و در نتیجه رویان کمتر صدمه می بیند.

اثرات هورمون سیتوکینین بکار رفته در این پژوهش نیز از جهت غلظت های متفاوت هورمون قابل بررسی است که در این رابطه نقش پوسته بذر در زمینه نفوذ هورمون کینتین در کشاورزی  به درون بذر و تحت تأثیر قرار دادن جنین قابل اهمیت است.نتیجه ای که از اثر توأم شوری و غلظت های مختلف هورمون کینتین بر بذرهای گندم بدست آمد نشان داد که شوری های کم(۲۰ میلی مول) اثر چندانی در کاهش درصد جوانه زنی بذر گندم نداشت ولی شوری نسبتاً زیاد(۸۰ میلی مول) تا حدودی درصد جوانه زنی بذر را کاهش داد، که البته در این شوری نسبتاً زیاد یعنی ۸۰ میلی مول نمک، غلظت بالای سیتوکینین یعنی ۵/۱ میلی مول باعث بهبود در جوانه زنی بدر گندم گردید که این امر تأئید کننده پژوهشهای قبلی است  همچنین باید یادآور شد که غلظت ۱ میلی مول هورمون نسبت به سایر تیمارهای بکارگرفته شده تقریباً اثر منفی بر جوانه زنی داشته است.اثرات مثبت هورمون کینتین بر جوانه زنی را می توان این گونه بیان نمود که هورمون باعث افزایش جذب آب شده که این پدیده با اثرات هورمون مطابقت دارد بدیهی است که افزایش هورمون نیاز به آب بذر را در مرحله جوانه زنی و رویش تشدید نموده و از طرف دیگر به علت کمبود نسبی آب و یا کاهش پتانسیل آب تحت تأثیر شوری، اثرات منفی شوری سریعتر و آشکارتر هویدا می گردد (۹۵).

اثر شوری و هورمون سیتوکنین بر طول دانه‌رستهای گندم:

در کشاورزی همچنین اندازه متوسط گیاهان حاصل از رویش بذرها (دانه‌رستها)اندازه‌گیری و ثبت گردید. چنانکه در نمودار (۲) دیده می‌شود طول دانه‌رستهای گندم در شرایط بدون قرار گرفتن در شوری (شاهد) و پس از قرارگرفتن در تراکم‌های مختلف از شوری و هورمون آورده شده است و با توجه به داده‌های آماری نمودارهای آن رسم و نتایج ذکر گردیده است.آنچه در نگاه اول خود را می‌نمایاند، کاهش طولی است که با ازدیاد شوری در محیط مشاهده می‌شود وقتی هورمون و غلظت بالایی از آن نیز نتوانسته طول گیاهان روئیده شده در غلظت‌های ۴۰ میلی‌مول و ۸۰ میلی‌مول را بهبود ببخشد.

نکته قابل توجه دیگر این است که در همه تیمارهای اعمال شده بر دانه‌رست‌های گندم در کشاورزی، در نبود هورمون سیتوکنین، گیاه رشد بهتری از خود نشان داده و نه تنها هورمون تأثیری بر طول گیاه نداشته بلکه افزایش غلظت هورمون را از ۵/۰ میلی‌مول به ۱ و ۵/۱ میلی‌مول باعث کاهش چشمگیری بر طول دانه‌رستهای گندم شده استهمانگونه که از نتایج داده‌های آماری از جدول شماره ۸ مشخص است بین طول گیاه گندم و شوری‌های مختلف اختلاف معنی‌داری وجود دارد بطوریکه بیشتر رشد گیاه در محیط کنترل و در نبود هورمون صورت گرفته است و کمترین رشد نیز در غلظت شوری ۸۰ میلی‌مول و با هورمون ۵/۱ میلی‌مول صورت گرفت.همچنین طبق جدول شماره ۸ و بر طبق خطای ۵% بین تیمار شماره ۸ که در آن غلظت نمک ۲۰ و غلظت هورمون ۵/۱ میلی‌مول می‌باشد با دو تیمار شماره ۱۲ و شماره ۱۶ با همان غلظت از هورمون ولی با شوری‌های به ترتیب ۴۰ و ۸۰ میلی‌مول، کاهش معنی‌داری مشاهده می‌شود.نکته قابل توجه دیگر این است که اختلاف معنی‌داری نیز بین تیمارهای ۴ و ۸ با دو تیمار ۱۲ و ۱۶ وجود دارد به این ترتیب که با افزایش غلظت شوری از صفر به ۸۰ میلی‌مول و در شرایطی که غلظت هورمون ۵/۱ میلی‌مول می‌باشد کاهش مشخص از نظر طول دانه‌رست مشاهده می‌شود که این خود می‌تواند به دو دلیل باشد، یکی اینکه خود شوری نوعی استرس برای گیاه محسوب شده و همچنین غلظت نسبتاً زیاد از هورمون شاید موجب اختلالاتی در رشد شده است.

عناوین دیگری از پروژه اثرات شوری در کشاورزی:

 • تفسیر نتایج حاصل از وزن تر و وزن خشک ریشه گیاهان گندمی
 • تفسیر نتایج حاصل از طول ریشه گیاهان گندم
 • بررسی اندازه گیری یونها
 •  روش تهیه محیط کشت
 • محیط کشت MS
 • مقدار نسبی آب (RWC)
 • نقش‌های متفاوت تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر جوانه‌زنی بذر
 •   اهمیت اقتصادی و غذایی گندم و اختصاصات اکولوژیکی آن
 • اثرات متقابل شوری و هورمونهای گیاهی
 • اثرات متقابل شوری و محیط (دما- نور- رطوبت و…)در کشاورزی گندم
 •  عوامل محیطی که بر روی جوانه‌زنی بذر تأثیر می‌گذارند
 • اثر شوری و هورمون سیتوکنین بر میزان یونهای کلسیم و منیزیم و کلر در اندامهای هوایی گیاه گندم
 • اثر شوری و هورمون سیتوکنین بر وزن تر و وزن خشک ریشه در گیاه گندم
 • اثر شوری و هورمون سیتوکینین بر طول ریشه‌های دانه‌رست گندم
 • اثر شوری و هورمون سیتوکنین بر جوانه‌زنی بذرهای گندم (رقم تجن)
 •  اثر شوری و هورمون سیتوکینین بر وزن تر و وزن خشک ساقه در گیاه گندم
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پروژه اثرات شوری در کشاورزی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
90,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 96
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *