پروژه اثرات شوری در کشاورزی

بطور كلي شوري در کشاورزی روي رويش دانه و رشد دانه‌رست تأثير مي‌كند همانگونه كه بر بعضي مراحل متابوليكي اثر مي‌گذارد. كوششهايي براي برطرف كردن اثرات مؤثر و قوي شوري روي رويش دانه و رشد دانه‌رست با استفاده از هورمونهاي گياهي و اخيراً با استفاده از ويتامين‌ها انجام گرفته است.مطالعاتي كه در مورد اثر مستقيم بعضي ويتامين‌ها روي رويش دانه صورت گرفته كاملاً اميدواركننده به نظر مي‌رسد. همچنين سطح 40 ميلي مولار Nacl شوري يك اثر تحريك‌كنندگي در رويش و رشد دانه‌رست در مقايسه با نمونه‌هاي كنترل دارد و اين اثر تحريك‌كنندگي در لوبيا شديدتر از باقلا مي‌باشد.بنابراين به نظر مي‌رسد كه ويتامين‌ها (اسيد اسكوربيك و پيريدوكسين) در خنثي كردن اثر منفي شوري روي رويش دانه و رشد دانه‌رست مؤثرتر از هورمونهايي چون اكسين و جيبرلين مي‌توانند عمل كنند و اين راه گشوده شده‌اي است كه نياز به بررسي و تحقيق بيشتر دارد.

تفسير نتايج حاصل از جوانه زني بذرهاي لوبيا سبز:

در مورد بذر لوبياي سبز مي توان گفت كه در محيطهاي شاهد كه در آن غلظت شوري صفر مي باشد، روند جوانه زني بهتر بوده است ولي در شوريهاي نسبتاً زياد و حتي كم شوري اين روند به شدت كاهش داشته است كه اين پديده با حساس بودن بذر لوبياي سبز كاملاً مطابقت دارد (6) اما نكته قابل توجه اين است كه هورمون توانسته اثرات منفي شوري را بطور مشخصي در اين گياه كه حساس به شوري مي باشد بطور چشمگيري كاهش دهد و ما شاهد افزايش ميزان درصد جوانه زني بذر لوبيا در غلظتهاي بالاي كينتين هستيم كه در بعضي موارد تا 50 درصد نيز باعث افزايش جوانه زني شده است، كه مي توان اينگونه پيشنهاد كرد كه هورمون تا حدودي توانسته است اثرات سمي يونها را كه باعث اختلال در فرآيندهاي حياتي گياه مي شود را تقليل دهد و با قعال كردن آنزيمهاي درگير در فرآيند جوانه زني، اين روند را بهبود بخشد كه اين امر تأئيد كننده پژوهشهاي قبلي است (100 -78) ولي هورمون فقط توانست در مرحله جوانه زني در بذرهاي لوبيا تأثير مثبت داشته باشد و در مراحل رويش بدليل حساسيت بالاي لوبيا نتوانست اثرات منفي شوري را كاهش دهد و دانه رستهاي لوبيا در شوريهاي پائين نيز رشد چنداني نداشته و در شوريهاي زيبا اصلاً رشد نكرده است كه اين امر دقيقاً تأئيد كننده پژوهشهاي قبلي است (54).

تفسير نتايج حاصل از ميزان يونهاي كلر، كلسيم و منيزيم در اندامهاي هوايي گياهان گندم:

طبق نتايج بدست آمده در شوري 80 ميلي مول نمك، افزايش غلظت هورمون محيط كشت باعث افزايش مقدار كلر در اندامهاي هوايي شده است كه نشانگر تأثير هورمون بر تحمل گياه نسبت به شوري از نظر جذب كلر است. كه اين نتيجه با پژوهش انجام شده توسط Elton مطابقت دارد .مسير عمده عبور كلر از پوست به استوانة مركزي ريشه مسير سيمپلاستي است (99) در بافتهاي سبز، نور موجب تسريع جذب كلر مي شود زيرا ATP حاصل از نور منبع انرژي براي جذب كلر محسوب مي‌شود (75).

در مورد ميزان كلسيم مي توان گفت كه در شوري 40 ميلي مول، افزايش غلظت هورمون باعث افزايش مقدار كلسيم در اندامهاي هوايي شده است كه اخيراً مشخص شده است كه كلسيم خارجي علائم تنش شوري را در تعدادي از گونه هاي گياهي بهبود مي بخشد (54) پس مي توان گفت كه هورمون توانسته است مكانيسم تحمل گياه به شوري را افزايش دهد چرا كه كلسيم نقش سرنوشت سازي را در فرآيندهاي متابوليكي را دارد و براي حفظ تماميت و پايداري ديواره سلول و حفظ پايداري غشاء پلاسمايي و تنظيم فعاليت آنزيمهاي ديواره سلول نياز است و با كاهش ميزان كلسيم و افزايش نسبت (54) پس مي توان گفت كه هورمون توانسته است مكانيسم تحمل گياه به شوري را افزايش دهد چرا كه كلسيم نقش سرنوشت سازي را در فرآيندهاي متابوليكي را دارد و براي حفظ تماميت و پايداري ديواره سلول و حفظ پايداري غشاء پلاسمايي و تنظيم فعاليت آنزيمهاي ديواره سلول نياز است و با كاهش ميزان كلسيم و افزايش نسبت سديم به كلسيم رشد گياه اسيب مي بيند.نتايج در مورد ميزان منيزيم در اندامهاي هوايي نشان مي دهد كه غلظت هاي كم هورمون سبب افزايش جذب منيزيم شده و اين رويداد هم در نمونه هاي شاهد و هم در نمونه هاي كشت شده در شرايط شور مشاهده مي شود. نكتة قابل توجه اين است كه در شوري 80 ميلي مول يك روند افزايش مقدار منيزيم تا غلظت 5/1 ميلي مول هورمون وجود دارد، لذا مي توان گفت كه در تمام شرايط، افزايش غلظت هورمون تا حدود 5/1 ميلي مول سبب افزايش جذب منيزيم شده است و لذا هورمون سبب افزايش تحمل گياه نسبت به شوري از نظر جذب منيزيم شده است. كه اين نتيجه نيز تأئيد كننده پژوهشهاي قبلي است .

تفسير نتايج حاصل از وزن تر و وزن خشك ساقه گياهان گندم:

بر طبق نتايج بدست آمده مشخص شد كه با افزايش غلظت شوري وزن تر و وزن خشك ساقه گياهان گندم كاهش پيدا كرد چرا كه در اين شرايط به دليل بالا رفتن فشار اسمزي محيط، جذب آب از محيط به سختي انجام شده، سرعت طويل شدن سلولها و تورژسانس كاهش يافته و ديواره سلولها سخت و ضخيم مي گردند و همچنين در شرايط شور رشد، توليد ماده زنده، سطح برگ، ارتفاع و بطور كلي سرعت فرآيندهاي متابوليسمي به شدت كاهش مي يابد كه اين خود باعث كاهش وزن خشك گياهان مزبور شده است كه مطابق با پژوهشهاي قبلي است (95).همچنين در گزارشات گواينتا و همكاران (61) آمده است كه كاهش جذب ازت در اثر كمبود آب نتيجه اي از كاهش وزن ماده خشك گياه مي باشد. بعضي از محققين كاهش جذب ازت در شرايط تنش شوري را به نقش باز دارنده يونهاي سديم و پتاسيم نسبت مي دهند (81) و ديگران رقابت يون كلر با نيترات در جذب توسط ريشه را عامل كاهش جذب ازت در شرايط شوري مي شناسند.

کشاورزی
کشاورزی

تفسير نتايج حاصل از جوانه زني بذر گندم در کشاورزی:

بررسي هاي انجام شده بار ديگر اين مطلب را تأئيد كرد كه افزايش مقدار شوري در جوانه زدن و رويش بذرها اثر منفي  در کشاورزی داشته و باعث تأخير در جوانه زني بذر شده و يا از رويش آن جلوگيري مي كند.اين مطلب در مورد بذر گياه گندم كه يك گياه نسبتاً مقاوم به شوري محسوب مي شود، قابل تعميم است هر چند كه مقادير شوريهاي بكار گرفته شده از جوانه زني بذرهاي گندم بطور معني داري جلوگيري نكرد ليكن باعث تأخير در جوانه زني بذزها شد و علاوه بر اين موجب كندي سرعت رويش نيز گرديد با توجه به نتيجة بدست آمده مي توانيم اين نظر را ارائه كرد كه اثرات سوء شوري بر جنين (گياهك) مؤثر واقع نيافتاده است. اين امر مي تواند نتيجه اي از عدم شوري در پوست بذر  در کشاورزی باشد به عبارت ديگر پوست بذرها، باعث كاهش پيشرفت شوري و نفوذ آن در بذر شده و در نتيجه رويان كمتر صدمه مي بيند.

اثرات هورمون سيتوكينين بكار رفته در اين پژوهش نيز از جهت غلظت هاي متفاوت هورمون قابل بررسي است كه در اين رابطه نقش پوستة بذر در زمينة نفوذ هورمون كينتين در کشاورزی  به درون بذر و تحت تأثير قرار دادن جنين قابل اهميت است.نتيجه اي كه از اثر توأم شوري و غلظت هاي مختلف هورمون كينتين بر بذرهاي گندم بدست آمد نشان داد كه شوري هاي كم(20 ميلي مول) اثر چنداني در كاهش درصد جوانه زني بذر گندم نداشت ولي شوري نسبتاً زياد(80 ميلي مول) تا حدودي درصد جوانه زني بذر را كاهش داد، كه البته در اين شوري نسبتاً زياد يعني 80 ميلي مول نمك، غلظت بالاي سيتوكينين يعني 5/1 ميلي مول باعث بهبود در جوانه زني بدر گندم گرديد كه اين امر تأئيد كننده پژوهشهاي قبلي است  همچنين بايد يادآور شد كه غلظت 1 ميلي مول هورمون نسبت به ساير تيمارهاي بكارگرفته شده تقريباً اثر منفي بر جوانه زني داشته است.اثرات مثبت هورمون كينتين بر جوانه زني را مي توان اين گونه بيان نمود كه هورمون باعث افزايش جذب آب شده كه اين پديده با اثرات هورمون مطابقت دارد بديهي است كه افزايش هورمون نياز به آب بذر را در مرحله جوانه زني و رويش تشديد نموده و از طرف ديگر به علت كمبود نسبي آب و يا كاهش پتانسيل آب تحت تأثير شوري، اثرات منفي شوري سريعتر و آشكارتر هويدا مي گردد (95).

اثر شوري و هورمون سيتوكنين بر طول دانه‌رستهاي گندم:

در کشاورزی همچنين اندازة متوسط گياهان حاصل از رويش بذرها (دانه‌رستها)اندازه‌گيري و ثبت گرديد. چنانكه در نمودار (2) ديده مي‌شود طول دانه‌رستهاي گندم در شرايط بدون قرار گرفتن در شوري (شاهد) و پس از قرارگرفتن در تراكم‌هاي مختلف از شوري و هورمون آورده شده است و با توجه به داده‌هاي آماري نمودارهاي آن رسم و نتايج ذكر گرديده است.آنچه در نگاه اول خود را مي‌نماياند، كاهش طولي است كه با ازدياد شوري در محيط مشاهده مي‌شود وقتي هورمون و غلظت بالايي از آن نيز نتوانسته طول گياهان روئيده شده در غلظت‌هاي 40 ميلي‌مول و 80 ميلي‌مول را بهبود ببخشد.

نكتة قابل توجة ديگر اين است كه در همة تيمارهاي اعمال شده بر دانه‌رست‌هاي گندم در کشاورزی، در نبود هورمون سيتوكنين، گياه رشد بهتري از خود نشان داده و نه تنها هورمون تأثيري بر طول گياه نداشته بلكه افزايش غلظت هورمون را از 5/0 ميلي‌مول به 1 و 5/1 ميلي‌مول باعث كاهش چشمگيري بر طول دانه‌رستهاي گندم شده استهمانگونه كه از نتايج داده‌هاي آماري از جدول شمارة 8 مشخص است بين طول گياه گندم و شوري‌هاي مختلف اختلاف معني‌داري وجود دارد بطوريكه بيشتر رشد گياه در محيط كنترل و در نبود هورمون صورت گرفته است و كمترين رشد نيز در غلظت شوري 80 ميلي‌مول و با هورمون 5/1 ميلي‌مول صورت گرفت.همچنين طبق جدول شمارة 8 و بر طبق خطاي 5% بين تيمار شمارة 8 كه در آن غلظت نمك 20 و غلظت هورمون 5/1 ميلي‌مول مي‌باشد با دو تيمار شمارة 12 و شمارة 16 با همان غلظت از هورمون ولي با شوري‌هاي به ترتيب 40 و 80 ميلي‌مول، كاهش معني‌داري مشاهده مي‌شود.نكتة قابل توجة ديگر اين است كه اختلاف معني‌داري نيز بين تيمارهاي 4 و 8 با دو تيمار 12 و 16 وجود دارد به اين ترتيب كه با افزايش غلظت شوري از صفر به 80 ميلي‌مول و در شرايطي كه غلظت هورمون 5/1 ميلي‌مول مي‌باشد كاهش مشخص از نظر طول دانه‌رست مشاهده مي‌شود كه اين خود مي‌تواند به دو دليل باشد، يكي اينكه خود شوري نوعي استرس براي گياه محسوب شده و همچنين غلظت نسبتاً زياد از هورمون شايد موجب اختلالاتي در رشد شده است.

عناوین دیگری از پروژه اثرات شوری در کشاورزی:

 • تفسير نتايج حاصل از وزن تر و وزن خشك ريشة گياهان گندمي
 • تفسير نتايج حاصل از طول ريشه گياهان گندم
 • بررسی اندازه گيري يونها
 •  روش تهيه محيط كشت
 • محيط كشت MS
 • مقدار نسبي آب (RWC)
 • نقش‌هاي متفاوت تنظيم كننده‌هاي رشد گياهي بر جوانه‌زني بذر
 •   اهميت اقتصادي و غذايي گندم و اختصاصات اكولوژيكي آن
 • اثرات متقابل شوري و هورمونهاي گياهي
 • اثرات متقابل شوري و محيط (دما- نور- رطوبت و…)در کشاورزی گندم
 •  عوامل محيطي كه بر روي جوانه‌زني بذر تأثير مي‌گذارند
 • اثر شوري و هورمون سيتوكنين بر ميزان يونهاي كلسيم و منيزيم و كلر در اندامهاي هوايي گياه گندم
 • اثر شوري و هورمون سيتوكنين بر وزن تر و وزن خشك ريشه در گياه گندم
 • اثر شوري و هورمون سيتوكينين بر طول ريشه‌هاي دانه‌رست گندم
 • اثر شوري و هورمون سيتوكنين بر جوانه‌زني بذرهاي گندم (رقم تجن)
 •  اثر شوري و هورمون سيتوكينين بر وزن تر و وزن خشك ساقه در گياه گندم
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پروژه اثرات شوری در کشاورزی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 96
قالب: فایل word
توضیحات: منبع دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *