پایان نامه ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ

ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻋﺼﺮ ﺣﺒﺎﺑﻲ اﻣﺮوز ‪  post-dot-comﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦاﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻛﻤـﻲ ﻣﺤـﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی ﺑﺎﺷـﻴد ‫در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن از ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﻮاﻳﻲ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪی ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ را ﺑﺎﻻ و ﺑﺒﺮد اﻓﺸﺎ ﺳﺎزی ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣـﺎﻟﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺒـﺎرزه ﻛﻨـﺪ . پایان نامه ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

 تعریف امنیت:

مرحله بعدی چند مزیت به کاربر EASYDW اعطا می کند. کار را با انواع زیر آغاز خواهیم کرد که اجازه استفاده مدیریت اختصاری می دهد. همانگونه که در این کتاب پیش می رویم، در مورد سایر مزیت هایی که به کاربر داده می شود بحث خواهیم کرد.این مراحل را برای هر کاربر ایجاد شده تکرار خواهید کرد و البته این برتری ها، توسط کاربر تایید خواهند کرد.

 مراحل نهایی:

در واقع مرحله نهایی هم اکنون کامل نمی شود، بلکه بعد از بارگذاری داده ها کامل می شود. اگرچه در اینجا نباید اهمیت این مرحله را فراموش کنید، مرحله آنالیز جدول و شاخص ها. این آمارها را با استفاده از بسته DBMS_STATES جمع می شوند و توسط بهینه ساز مورد استفاده قرار می گیرند. بدون این آمارها، ویژگی هایی نظیر مدیریت خلاصه سازی برای فراهم نمودن دست یابی موثر را عمل نخواهد کرد.

اطلاعات تولید:

این کتاب شرح می دهد که چگونه از دامنه گسترده ای از محصولات اوراکل استفاده کنیم. برای استفاده از نرم افزاری که در این کتاب شرح داده شده است نیاز به محصولات زیر خواهید داشت.ویرایش ذکر شده در پایین، حداقل ویرایش نرم افزاری تولید شده ای است که در زمان نگارش، ویژگی های شرح داده شده را حمایت می کند. باید متذکر شد که از آخرین ویرایش محصول در دسترس استفاده می کنید.

ویرایش کاری پایگاه داده ی اوراکل ۱۰g، نسخه ۱٫۱٫۰٫۲

گزینه ها:

 • گزینه تقسیم بندی اوراکل
 • گزینه داده کاوی های اوراﻛﻞ
 • گزینه OLAP اوراکل
 • توضیح دقیق استفاده از ساختار مشاوره ای ابزار مدیرکاری اوراکل
 • مدیرکاری اوراکل، ویرایش ۱٫۰٫۲
 • کنترل پایگاه داده
 • کنترل شبکه
 • دسترسی نرم افزاری بر روی Client CD:
 • مدیر فضای کاری آنالیز برای انتخاب OLAP
 • سرور کاربردی اوراکل۱۰g ، ویرایش کاری
 • پرتال (قابل حمل و نقل)
 • سازنده مخزن اوراکل
 • جایگاه توسعه دهنده اوراﻛﻞ
 • Discoverer
 • Reports

خلاصه فصل آخر پایان نامه ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ:

در این فصل، دیدگاه های مختلفی را برای بهبود بخشیدن به قابلیت دسترسی به انبار داده را مورد بحث قرار دادیم. پایگاه داده ی اوراکل۱۰g  ویژگی هایی را نظیر RAC فراهم می سازد. که برای ایجاد یک عملکرد تحمل نقص در مواجه شدن با خطاهای سخت افزاری و نرم افزاری می باشد و اجازه سازمان دهی مجدد فیزیکی و منطقی اطلاعات بدون نیاز به اتلاف زمان را می دهد. نقش بازیابی از حوادث را در انبار داده مورد بحث قرار دادیم و همچنین گفتیم که چگونه انبار داده، متناسب با استراتژی بازیابی از حوادث مهم با استفاده از گارد داده می باشد. نهایتا اینکه، موضوع مدیریت طول عمر اطلاعات را بررسی کردیم تا اطمینان حاصل شود که انبار داده حتی هنگامی که اندازه داده ها بزرگ است، همچنان از نظر هزینه، موثر و بهینه می باشد.

اوراکل
اوراکل

مدیریت طول عمر اطلاعات اوراکل :

در طی این فصل، تکنولوژی پایگاه داده ی اوراﻛﻞ ۱۰g  که ساخت یک انبار با قابلیت دسترسی بالا را فراهم می سازد را شرح دادیم. به طور ایده آل، شما مایل به حفظ اغلب داده های آنلاین و در دسترس در همه زمان ها می باشید. اگرچه، با وجود قابلیت دسترسی به تکنولوژی، بدلیل بازدارندگی هزینه ها! اندازه مطلق داده های موجود در انبار داده می تواند هر راه حل با قابلیت دسترسی بالا را به خارج از ویندوز بیاندازد. در پاسخ به این معمای مهم که چه داده هایی مهم هستند و چه داده هایی مهم نیستند، باید گفت تنها داده های حیاتی و پایدار در کاربرد نیاز به حفاظت بالا و سیستم قابل دسترس دارند. همانگونه که داده ها قدیمی یا منسوخ می شوند، به دیسک های ارزان تر یا فشرده منتقل می شوند و یا در یک رسانه کندتر مانند نوار آرشیو می شوند.بنابراین اگر برای آنالیز طولانی مدت یا برای اهداف تنظیمی نیازمند آن هستید، هنوز در دسترس است. اگرچه برای قابل دسترس بودن و حفاظت آن، هزینه زیادی لازم نیست، البته به شرط آنکه کاربرد فعالی نداشته باشد. این مطلب به نام مدیریت طول عمر اطلاعات خوانده می شود و می تواند به عنوان یک فاکتور موفق مهم در متعادل سازی هزینه ها و قابلیت دسترسی اطلاعات در انبار رو به رشد داده محسوب شود.

جهت مدیریت موثر منابع، نیاز دارید که داده ها را به گروه های مختلفی طبقه بندی کنید، که این طبقه بندی بر اساس سن، فراوانی دسترسی، یا اهمیت در تجارت می باشد. مخصوصا سن داده ها رایج ترین عامل مهم برای این مطلب است که چگونه مکرر قابل دسترس است. برای مثال، اگر انبار داده برای ۵ سال داده را ذخیره سازد، تنها دو سال آخر داده ها ممکن است در عملکردهای روزانه تجارت مورد استفاده قرار گیرد. یک مکانیزم موثر برای قرارگیری داده ها در گروه های مختلف بر اساس سن، تقسیم بندی دامنه کاربرد می باشد. اگرچه که می توانید این طبقه بندی را بر اساس بعضی از کاربردهای خاص مقدار داده انجام دهید، نظیر برچسب مشتری، که می تواند به عنوان یک عامل کلیدی در تقسیم بندی همراه با فهرست تقسیم بندی بکار رود.بنابراین، ممکن است داده ها به انواع داده ی جاری فعال، کمتر فعال، تاریخی و داده های آرشیو شده تقسیم شوند. ممکن است که سیاست های مختلفی با توجه به نوع سطوح ذخیره سازی و حفاظت برای هر رده از داده ها بکار رود. بنابراین، هزینه ذخیره سازی داده ها می تواند بر اساس این مطلب کنترل شود که کدام گروه از داده ها بررسی می شوند.

مد حداکثر قابلیت دسترسی:

این مد یک توافق بین دو روش دیگر می باشد.شبیه مد حداکثر حفاظت، این روش نیز نیاز دارد به اینکه redo اوراکل حداقل به صورت یک جایگاه جانشین پیش از تبادل یا اجرا نوشته شود. اگرچه اگر redo نتواند روی جایگاه جانشین نوشته شود، پایگاه داده اصلی shut down نخواهد شد اما منجر به انجام روش حداکثر عملکردی، خواهد شد. یعنی ممکن است تاخیرهای موقتی وجود داشته باشد که جایگاه جانشین دارای همه redoی (انجام مجدد) نوع اصلی نمی باشد.این روش بر اساس این فرض عمل می کند که در صورت فقدان redo (انجام مجدد)، روی جایگاه جانشین نوشته خواهد شد که بعد از زمانی خواهد بود که پایگاه داده را به روش حداکثر قابلیت دسترسی بدست آورده باشد. همانطور که هیچ وقفه ای در redo وجود ندارد، این روش می تواند به ما این اطمینان را دهد که اگر پایگاه داده اصلی خراب باشد، هیچ فقدان داده ای وجود ندارد.اگر در حالت خطا، بعضی از این انجام مجددها هنوز در جایگاه جانشین نوشته نشده باشند، داده ها را فقط به عنوان یک روش با حداکثر عملکرد، از دست خواهید داد.

توجه داشته باشید که درک اختلاف بین کاربرد حمل مجدد(انتقال)و redo apply در ساختار روش حفاظتی(protection mode ) اوراﻛﻞ مهم است. در روش حداکثر حفاظت و روش حداکثر قابلیت دسترسی shipping redo همزمان با اجرای تراکنش می باشد. اگرچه، گاهی قبل از اینکه redo اجرا شود ممکن است هنوز این جانشین وجود داشته باشد.که این فقدان داده را حمایت نمی کند چون redo در جایگاه جانشین در دسترس است و می تواند در هر زمانی با همزمانی این جانشین با حالت اصلی بکار رود.به عبارت دیگر در مد حداکثر عملکردی، ممکن است shipping redo بعد از تولید واقعی redo روی حالت اصلی به تاخیر افتد. برای نشان دادن اختصاصی این مطلب بر روی بخش Performance Overview در شکل ۱۲-۶ کلیک کنید، که صفحه ای را خواهد آورد که در شکل ۱۳-۶ نشان داده می شود. در اینجا می توانید جزئیات را با توجه به داده های redoی ایجاد شده توسط حالت اصلی و پیشرفت خدمات انتقال redo ببینید و این redo اوراﻛﻞ بر اساس پایگاه داده ی جانشین عمل میکند. در تصویر موجود در گوشه، سمت راست بالا، مربع تیره، حجم داده هایی را نشان می دهد که هنوز به وسیله جانشین دریافت نشده اند و قسمت روشن یا مربع روشن، حجم داده هایی را نشان می دهد که هنوز به کار نرفته اند.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 292
قالب: فایل word