پایان نامه گچبری دوره ساسانی و تأثیر آن در شکل گیری هنر اسلامی

عصر ساسانی که یکی از دوران های هنری تاریخ ایران به شمار می‌رود و بیش از ۱۴۰۰ سال از عمر آن گذشته ، از بهترین و شکوفا ترین اعصار هنری پیش از ظهور اسلام به شمار می‌آید . بررسی هنر ایران دوران ساسانی ما را با این حقیقت آشنا می‌سازد که هنرها در عین پیشرفت کار  ، مورد تأیید دوران های هم زمان خود نیز واقع می‌شده اند و با اندک تغییر و تبدیل در آثار آن دوران ها به خصوص دوران اسلامی‌تظاهر یافته اند.

از جمله هنرهای تزیینی و ارزشمندی که در زمان ساسانیان هم بیشتر مورد توجه قرار داشته است « هنر گچبری » می‌باشد ،‌ که در عصر اسلام و دوران هنرهای اسلامی‌الگوهای ارزنده ای از آثار گچبری ساسانیان به عنوان نمونه کار مورد توجه قرار می‌گیرد. پایان نامه گچبری دوره ساسانی و تأثیر آن در شکل گیری هنر اسلامی در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

گچبری دوره ساسانی

یکی  از شاخص های قومی‌و بومی‌هر ملیتی همانا اتکاء به دست آوردهائی است که در فرهنگ انسانی و اجتماعی از آن به عنوان هنر یاد می‌کنند که در حد اعلای خویش نمودار ارزنده ایست از احساسات و هیجانات درونی آن ملت ، که بنا بر خواست و نیات آنان در تداوم نسل های مختلف ، رشته های متفاوت و متنوع را شامل می‌گردد .

شایستگی تداوم هر هنری بستگی به آرمانهای حکومتی نیز دارد و حکومت ها در تعمیم دادن آن نقش مؤثری را ایفاء می‌نمایند و به همین علت ما در طی قرون متمادی در می‌یابیم که چگونه یک هنری پای می‌گیرد و استواری می‌پذیرد و سپس به اوج خود می‌رسد ، و دراین گسترش در پیرامون خود هنرهای دیگر را شاخ و برگ می‌بخشد و حتی در خارج از مرزهای فکری هر قومی‌رخنه نموده و در هنرهای بومی‌ملت های دیگر را شاخ و برگ می‌بخشد و حتی در خارج از مرزهای فکری هر قومی‌رخنه نموده و در هنرهای بومی‌ملت های دیگر تأثیرمی‌گذارد و آثاری بدیع و ارزنده را نیز بر جای می‌نهد که مورد بحث و بررسی صاحب نظران آثار هنری قرار می‌گیرد.

فرضیه یا سؤال های تحقیق

۱ ـ هنر گچبری در ایران پیش از ساسانی چگونه بود ؟

۲ ـ کاربرد گچ و نحوه استفاده از آن در دوره ساسانی به چه صورتی بود؟

۳ ـ موتیف های تزئینی در گچبری ساسانی به چند دسته تقسیم می‌شوند و چگونه بودند؟

۴ ـ گچبری دوره ساسانی شامل چه آثاری می‌شود ؟

۵ ـ تأثیر گچبری ساسانی بر شکل گیری هنر دوره اسلامی‌چگونه بود؟

روش تحقیق :

در این پژوهش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن که بررسی وضعیت گذشته به منظور استفاده در زمان حال است از طرح پژوهش توصیفی و از نظرهدف بنیادی      می‌باشد .

جامعه آماری / حجم نمونه :

جامعه آماری ، شامل کلیه کتابها مربوط به موضوع و پایان نامه ها و فصل نامه های موجود در میراث فرهنگی کشور و کتابخانه آن و همینطور کتابخانه آموزش عالی فرهنگیان شهید باهنر و کتابهای کتابخانه شخصی می‌باشد.

نمونه آماری :

شامل ۱۲ کتاب و ۲ مجله می‌باشد که به عنوان منبع تحقیق از آن ها استفاده شده است.

ابزار کرآوری اطلاعات :

گراز روش مشاهده و مصاحبه استفاده شده است. و همینطور مطالعه و مراجعه به کتابخانه‌های مختلف ، از کتاب ها و مقاله ها و فصل نامه و همینطور پایان نامه استفاده شد وهم چنین به سازمان اسناد و مدارک علمی‌مراجعه نموده و تحقیقی در این زمینه یافت نشد.

خلاصه نتایج :

در این تحقیق به جمع آوری اطلاعاتی در رابطه با گچبری پیش از دوره ساسانی و ساسانی و همینطور دوره اسلامی‌پرداخته شده است و همینطور بررسی تصاویر گچبری در دوره ساسانی و اسلامی‌با هدف چگونگی سیر تحول گچبری تا دوره ساسانی و چگونگی تأثیر آن در شکل گیری هنر اسلامی‌و آثار باقی مانده تا قرن پنجم هـ . ق.

محدودیتها :

از جمله محدودیهای موجود در جهت تدوین این پایان نامه ،‌ مطالعه کتابها در داخل کتابخانه به دلیل مرجع بودن کتابها و کمبود وقت و در دسترس نبودن کتابهای مورد نیاز در کتابخانه مرکز شهید باهنر و همینطور عدم همکاری بعضی از مسئولین کتابخانه ها در خصوص کپی گرفتن از کتابها .

پیشنهادات :

۱ ـ افزایش کتابهای موجود در کتابخانه ها و به خصوص کتابخانه مرکز در رابطه با رشته هنر .

۲ ـ ارائه دستگاهها و خدمات کپی رنگی و سیاه و سفید در کتابخانه ها .

گچبری
گچبری دوره ساسانی

مطالعه کتابها و استفاده نمودن بعضی از کتابهای مرجع درمنزل
پیش :

در شرایط حاضر که جایگاه واقعی هنر ایران را می‌خواهند بر اساس تعاریف بیگانه و دیدگاههای مختلف و سلیقه های  فردی و متأثر از آنها ،‌ تعیین کنند و بعد هم بر اصول همان دیدگاهها ،‌ رسم و و آداب آن را رقم بزنند ، در حالی که آن تفکر و پیام رسالت که در هنرهای ایرانی و اسلامی‌متجلی است و شرق و غرب را مفتون آن کرده است ،‌ به هیچ وجه ، ریشه در جوامع و سرزمینهای دیگر ندارد ، همانطور که عطر گلهای ایران و رنگ آنها را در بیشتر آثار می‌توان مشاهده کرد.

هنر شناسان و پژوهشگران در هنرهای ایرانی چنان مفتون مضامین و روشها و منشهای مفاخرما می‌باشند که هنر شناسی بزرگ همچون پروفسور پوپ « هنر ایرانی » را « هدیه دائم ملت ایران به تاریخ جهان » می‌خواند ، زیرا ایرانیان در همه ادوار تاریخ خود ، برای کمال و زیبایی ،‌ مقامی‌بلند و روحانی قائل بوده اند ، هرگز در هنرهای ایرانی ، لذت چشم یا تفریح ذهن ، مایه اصلی آن نبوده ، بلکه ادراک و مفاهیمی‌عمیق را در بر داشته و این چیزی است که برای همه قرنها ،‌ ذوق و فهم هنری و الا استادانه ای را به ارمغان داشته است.

فهرست مطالب پایان نامه گچبری دوره ساسانی و تأثیر آن در شکل گیری هنر اسلامی

 • چکیده ………………………………………………………………..
 • پیشگفتار……………………………………………………………..

فصل اول : طرح تحقیق…………………………………………..

 • ۱ ـ ۱ ـ مقدمه…………………………………………………………
 • ۱ ـ ۲ ـ بیان مسئله تحقیق……………………………………………..
 • ۱ ـ‌ ۳ ـ سؤالات تحقیق………………………………………………..
 • ۱ ـ ۴ ـ موضوع تحقیق……………………………………………….
 • ۱ ـ ۵ ـ اهداف تحقیق…………………………………………………
 • ۱ ـ ۶ ـ اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………….
 • ۱ ـ ۷ ـ تعریف واژه های تحقیق………………………………………

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………

 • الف ) پیشینه نظری تحقیق……………………………………………
 • ۲ ـ ۱ ـ نظر اجمالی به تاریخ ایران پیش از اسلام…………………….
 • ۲ ـ ۲ ـ پیشینه هنر گچبری در ایران پیش از ساسانی……………………….
 • ۲ ـ ۲ ـ الف ـ استفاده از گچ به عنوان عامل تزئین…………………….
 • ۲ ـ ۲ ـ ب ـ موتیف های گچبری و مبدأ آفرینش آنها…………………..
 • ۲ ـ ۲ ـ ج ـ روش های گچبری و کاربندی آنها به طور کلی…………..
 • ۲ ـ ۳ ـ هنر گچبری در دوران ساسانی……………………………….
 • ۲ ـ ۳ ـ الف ـ کاربرد گچ و نحوه استفاده از آنها……………………….
 • ۲ ـ ۳ ـ ب ـ طبقه بندی موتیف های تزئینی در گچبری ساسانی………..
 • ۲ ـ ۳ ـ ج ـ چند نمونه از آثار گچبری دوران ساسانی…………………
 • ـ تزئینات ملاط گچی………………………………………………….
 • ـ کاخ فیروز آباد………………………………………………………
 • ـ طاق کسری یا کاخ تیسفون………………………………………….
 • ـ آثار گچبری در کاخ چال ترخان ( ری )…………………………….
 • ـ آثار گچبری در کاخ کیش……………………………………………
 • آثار گچبری در کاخ ساسانی دامغان…………………………………..
 • آثار گچبری در کاخ نیشابور………………………………………….
 • آثار گچبری مکشوفه از قلعه یزدگرد………………………………….
 • آثار گچبری در طاق بستان……………………………………………
 • ۲ ـ ۴ ـ تأثیر گچبری ساسانی بر شکل گیری هنر دوره اسلامی‌………..
 • ۲ ـ ۵ تداوم و تأثیر هنر گچبری ساسانی در آثار دوران اولیه اسلام……
 • ۲ ـ ۵ ـ الف ـ معماری شامل آثار گچبری مساجد و محرابها……………
 • ۲ ـ ۵ ـ ب ـ سفال…………………………………………………….
 • ۲ ـ ۵ ـ ج ـ نساجی……………………………………………………
 • ۲ ـ ۵ ـ د ـ تذهیب…………………………………………………….
 • ۲ ـ ۵ ـ‌ ر ـ خوشنویسی……………………………………………….
 • ب ) پیشینه عملی تحقیق………………………………………………

فصل سوم : روش اجرای پژوهش……………………………….

 • ۳ ـ ۱ ـ روش تحقیق………………………………………………….
 • ۳ ـ ۲ ـ جامعه آماری…………………………………………………
 • ۳ ـ ۳ ـ گروه نمونه آماری…………………………………………….
 • ۳ ـ ۴ ـ روش نمونه گیری…………………………………………….
 • ۳ ـ ۵ ـ ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………
 • ۳ ـ ۶ ـ روش جمع آوری اطلاعات……………………………………
 • ۳ ـ ۷ ـ روش آماری………………………………………………….

فصل چهارم : بیان و تحلیل یافته‌های پژوهش………………….

 • ۴ ـ ۱ ـ مقدمه…………………………………………………………
 • ۴ ـ ۲ ـ ارائه و طبقه بندی داده ها…………………………………….
 • ۴ ـ ۳ ـ بررسی وضعیت پاسخ به سؤالات تحقیق………………………
 • ۴ ـ ۴ ـ تحلیل کلی نتایج تحقیق………………………………………..

فصل پنجم : نتایج پژوهش………………………………………..

 • ۵ ـ ۱ ـ خلاصه تحقیق………………………………………………..
 • ۵ ـ ۲ ـ محدودیت ها………………………………………………….
 • ۵ ـ ۳ ـ پیشنهادها……………………………………………………..
 • ۵ ـ ۴ ـ ضمائم………………………………………………………..
 • ۵ ـ ۵ ـ فهرست منابع…………………………………………………
 • فرم گواهی سرچ……………………………………………………..
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه گچبری دوره ساسانی و تأثیر آن در شکل گیری هنر اسلامی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 180
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *