پایان نامه کتاب آرایی رشته هنر

کتاب آرایی در ایران یک هنر قدیمی است که سابقه آن به دوران مانوی بر میگردد. ظهور اسلام باعث اهمیت کتابت و کتاب آرایی و ترئیین قرآن می شود. اهمیت قرآن کریم درروند کتاب سازی ایرانیان دلیل اوج هنر کتابت می شود.

این تحقیق با هدف بررسی عناصر گرافیکی  در این هنر تدوین شده است به همراه شاهنامه بایسنقری شاهکار کتاب سازی دوره تیموری مورد بررسی قرار گرفته است.پایان نامه کتاب آرایی رشته هنر در قالب فایل ورد به همراه فهرست و منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

طرح پروژهش کتاب آرایی:

ایران همواره در طول تاریخ مرکز زایش فرهنگ و مرکز ابداع خط، نوشتار و ابزارهای کتابت بوده است کتاب که از مهمترین شاخص های توسعه فرهنگی به شمار می رود و به عنوان مجاری انتقال پیام و اطلاعات و تفکر در هویت فرهنگی و تغییر و تحول آن موثر است. به همین علت طراحی که از عوامل مهم و تاثر گذار در افزایش جاذبه و معرفی کتاب می باشد.

از اهمیت خاصی بر خوردار است. اما در عصر حاضر به دلیل بی توجهی ناشرین و یا دلایل اقتصادی، کتاب آرایی تنها منحصر به طراحی جلد کتاب شده است و به صفحه آرایی داخل آن توجهی نمی شود. اوج هنر کتاب آرایی در ایران از دوره تیموری آغاز می شود و تا اواخر دوره صفوی ادامه می یابد کتاب های این دوران به دو گروه کلی نسخ قرآن و کتاب ادبی تقسیم می شود در اینجا سعی شده به عناصر بصری کتاب آرایی که شامل خوشنویسی، کادر صفحات و تزئیین و.. پرداخته شود.

تعریف مساله:

کتاب آرایی با همان مفهوم سنتی مجموعه ای است از شکل و محتوا و فناوری و بیان جزئی کتاب آرایی فهرستی است از فعالیتهای هنری چون نگارش خوشنویسی طراحی تزئینات رنگ صحفه آرایی و تصویرگری همراه با ساخت و جنس و نوع کاغذ و روشهای مربوط به جلد سازی.

نسخه های خطی یکی از مهم ترین میراث و گنجینه های فرهنگی و هنری هر کشور محسوب می شود. در این میان کتاب های مثل داستان های شاهنامه فردوسی به صورت دنباله وار پشت سر هم جمع آوری، کتاب، تصویر سارس و تجلید شده اند.

روند کتاب سازی  خوشنویسی و طراحی تزینات صحفه آرایی تا دوره اسلامی و شکل گیری شاهنامه بایسنقری از نظر می گذارانیم.

سوال اطلی تحقیق:

با توجه به رنگ آمیزی و تناسبات اجزاء گوناگون تصویری و تر کیب بندی در کتاب شاهنامه بایسنقری قابل استفاده در طراحی جلد و صحفه آرایی می باشد.

هدف اصلی:

به هنر صفحه آرایی و جلد سازی چیدمان عناصر تصویری کتاب شاهنامه بایسنقری نگاهی داشته و از منظر طراحی گرافیک مورد بررسی قرار دهیم.

هدف فرعی:

نحوه شکل  گیری و نحوه به وجود آمدن عناصر تصویری در دوره تیموری در کتاب شاهنامه بایسنقری

پایان نامه

نکته که باید برآن تاکید داشته آن  است که سبک و شیوه این دوره مستقل بوده و عاریه گرفته از جایی نیست و نشانگر خلاقیت بی نظیر هنر ایراتی است. طراحی و خوشنویسی در طی قرن ها تجربه و تکامل حاصل آمده و در دوره های بعدی ادامه یافته، تفکر در اجرای صفحات نسخه خطی شیوه و سبک طراحی گرافیک ایرانی محسوب می شود.

موسسات آموزشی در بخش آموزشی می توانند در مباحث درسی شناخت و استفاده آن در کارها تایید داشته باشند.

موسسات پژوهشی باید این نکته توجه و آن را گسترش دهند.

دستگاه های اجرایی مثل ناشران از این تجربه گرانبها پیشین در انتقال پیام در طراحی و صحفه آرایی کتاب خود استفاده موثر داشته باشند.

 

کتاب آرایی
کتاب آرایی

شیوه و روش تحقیق (توصیفی)

روش گردآوری اصلاعات به صورت کتابخانه ای بوده هر منبعی از کتاب یا مجالاتی که در مورد مضوع پایانامه من به کار می آمد مورد استفاده قرار گرفته است.به نظر و دیدگاهای که مرتبط با موضوع تحقیق مطرح شده در کتاب ها، مجله ها سلیت های اینترنتی و پایانامه ها مرتبط جستجو  می گردد. اصلاعات مورد نظر انتخاب می شود.

سابقه و پیشینه تحقیق:

کتاب نگاهی به هنر نقاشی ایران تجویدی

نقاشیها این کتاب از نظر رنگ آمیزی و تناسبات اجزاء کوناگون تصویر در نهایت استحکام و زیبایی رقم گردیده بررسی نقاشیهای این نسخه بخوبی تداوم سنت های پیشین مینیاتور ایرانی را در هنرستان هرات روشن می سازد

کتاب نقاشی ایرانی بازل گری

صرف نظر از درخشش رنگ از احاظ وضوح و نوع کوپوزیسیون و مشخص بون کناره شکل آدمها با وجود حالت خشکی ولی نه به این شدت در کتابهای قدیمی تر بایسنقری مشاهد می شود، که در آنها حساسیت مانند این دو کتاب کاملا از بین نرفته است.

 • فهرست مطالب  پایان نامه کتاب آرایی رشته هنر
 • فصل اول:
 • چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..۲٫
 • طرح سوال………………………………………………………………………………………………………………………….۶
 • استفاده کنندگان…………………………………………………………………………………………………………………۶
 • روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..۶
 • پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۶
 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
 • فصلدوم::
 • پیدایش خط وکتابت………………………………………………………………………………………………………………۱۱
 • آغاز و پیدایش کتاب در ایران………………………………………………………………………………………………….۱۴
 • تعریف کتاب…………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
 • قطع و اندازه کتاب…………………………………………………………………………………………………………………۱۸
 • قطع نسخه های ایرانی………………………………………………………………………………………………………….۱۹
 • کتابت و کتاب آرایی در دوران اسلامی……………………………………………………………………………………۲۲
 • تعریف صفحه آرایی………………………………………………………………………………………………………………۲۵
 • تاریخ صفحه آرایی پیش از صنعت چاپ………………………………………………………………………………….۲۵
 • تاریخ صفحه آرایی پس از صنعت چاپ……………………………………………………………………………………۲۷
 • گرید……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
 • نوع صفحات………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱
 • جنس و نوع نوشتار………………………………………………………………………………………………………………۳۱
 • ترکیب بندی………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
 • شماره صفحات…………………………………………………………………………………………………………………..۳۲
 • تاریخچه خط……………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
 • معانی خط……………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
 • ابزارهای خوشنویسی وکتابت………………………………………………………………………………………………….۴۰
 • تفاوت خوشنویسی وکتابت……………………………………………………………………………………………………..۴۰
 • همگامی خوشنویسی بانگارگری………………………………………………………………………………………………۴۳
 • فصل سوم:
 • نمادونشانه شناسی…………………………………………………………………………………………………………………۴۶
 • گرافیک در کتابت دوران اسلامی……………………………………………………………………………………………۴۸
 • تزئین نسخه های خطی………………………………………………………………………………………………………..۴۹
 • تذهیب………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
 • فصل چهارم:
 • مقدمه تاریخ عصر تیموری………………………………………………………………………………………………………۶۹
 • هنر در عصر تیموری………………………………………………………………………………………………………………۶۹
 • جایگاه هنرمندان و نحوه حمایت دربار در دوره تیموری و تاثیر آن بروند نگارگری…………………………۷۱
 • شاهنامه بایسنقری-چگونگی پدید آمدن این اثر………………………………………………………………………..۷۴
 • تاثیر گذاران برا این اثر……………………………………………………………………………………………………………۷۵
 • شناسنامه اثر………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹
 • نقوش تزئینی-کادر-رنگ-خط………………………………………………………………………………………………..۸۰
 • هنرصفحه آرایی،جلدآرایی و هنر جلد سازی در عصر تیموری……………………………………………………..۸۳
 • نگاهی بر شاهنامه بایسنقری از منظر طراحی گرافیک………………………………………………………..۹۰
 • نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………۹۷
 • تصاویر……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
 • منابع………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه کتاب آرایی رشته هنر:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 96
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *