پایان نامه کارآموزی کارآفرینی مدیریت

پایان نامه کارآموزی کارآفرینی در 5 فصل و حدود 184 صفحه فایل ورد تنظیم شده است این پژوهش جامع و قابل ویرایش و پرینت برای تمامی دانشجویان الخصوص دانشجویان رشته مدیریت در بحث کارافرینی قابل استفاده خواهد بود.

يکي از وظايف مديران در هر جامعه اي معرفي دستاوردها و تواندمنديها به همراه موانع و مسائل و مشکلاتي است که جامعه با آن روبروست . بدون شک ما در دوران سازندگي کشور مشکلات بي شماري در بستر مسائل اجتماعي , در حوزه هاي اقتصادي , فرهنگي و سياسي داريم که با توجه به تحولات جهاني پرداختن به آنها بجز در يک منظومه مجسم و هماهنگ به عنوان ( مديريت اقدام) امکان پذير نخواهد بود.

entrepreneurship
entrepreneurship

اگر تا ديروز قدرت سياسي , نظامي , اقتصادي به عنوان منابع اصلي قدرت به حساب مي آمدند , امروزه قدرت توسعه افکار , نظام سازي و توسعه تکنولوژي , منابع جديد قدرت را شکل مي دهند و شايد هراس عمومي نظام غرب بي دليل نباشد . چه اينکه روان و افکار مردم اين کشورها و ساير نقاط جهان در معرض پيامدهاي نوين قرار گرفته است که آنها را به فطرت زيباي الهي و حقيقت جوي انسان آشنا ساخته و زمينه را براي دگرگون شدن و تحول انگيزه و فکر فراهم ساخته است و اين دو کانونهائي رو به گسترش هستند . در حالي که تمدن مادي در مسير توسعه خويش هر آورد سودمندي ندارد بلکه در راستاي محو اين فطرت جوشان تمامي امکانات نرم افزاري و سخت افزاري خود را به کار گرفته است . حتي اصل کرامت اسنان که يکي از اصول موضوعه و پذيرفته شده جامعه ملل و زير بناي تشکيل سازمان ملل متحد را مي سازد مورد افکار قرار گرفته و موضوعاتي چون مسائل قومي و نژادي و قدرتمندي تکنولوژي يک جامعه زير بناي سيطره او بر ديگران اعم از جوامع مختلف را فراهم مي سازد . مثالهاي بارزي در اروپا و افريقا و خاروميانه نشان از اين مطلب دارد .

اصل حاکميت ملتها که از ديگر اصول پذيرفته شده تمدن مادي است ارموزه در گسترش وسيعي مخدوش گشته و حقوق اوليه مردم در نقاطي چون گرانادا , فلسطين , الجزاير , بوسني و هرزگوبين و حتي در رزوهاي اخير در روسيه پايمال مي شود .

در شرايط کنوني جهاني که نظامهاي اقتصادي جهان به ميزان گسترده اي در تنظيم امور اقتصادي کشورهاي مختلف اثر گذار هستند , اداره مستقل وابسته با اين شرايط در يک کشور جهان سومي اگر نگوئيم محال , حداقل بسيار دشوار است .

ما در جهاني زندگي مي کنيم که سياستهاي مالي پولي , مبادله و تجارت , توسعه و انتقال تکنولوژي انرژي و منابع معدني بوسيله کشورهاي صاحب سرمايه و قدرت اتخاذ مي شود لذا طراحي يک نظام اقتصادي که رد تصميمات مديران آن ناشي از اداره ديگران مي باشد با سختي بسيار همراه است . به رغم جوان بودن مديران ما و نداشتن تجربه هاي کافي زمينه هاي جديدي براي خلاقيت و نوآوري پيدا شده است . کارآفريني و نوآوري در صنايع ما هر چند به ميزان وسيعي نيست امام نشان از عزم راسخ بودن و مهيا بودن مديران وکارشناسان ما در ساخت و ترميم اقتصاد نوين در جمهوري اسلامي دارد .

به هر جهت بهترين جنس با مناسب ترين قيمت و کيفيت رمز گذاري در بازار پر مخاطره و پر رقابت امروز است . پس اگر مي خواهيد خوب بفروشيد و درمد کافي و لازن عايدتان گردد بايد اينگونه بسيازيد گونه اي که مورد نياز و مورد علاقه و تقاضاي هر چه بيشتر مشتري بوده و مطابق با ضوابط مندرج در مقررات نظامهاي کنترل کيفيت از قبيل ISO 9000  و ..و مي باشد دوران انتظار مشتري براي دريافت کالا بدون داشتن حق انتخاب سپري شده است و اکنون فروشندگان هستند که براي يافتن بازارهاي جديد جهاني و افزايش فروش به تلاش همه جانبه دست مي زنند .

در اين پهنه  پر تب و تاب بسياري از کارشناسان ( افزايش کيفيت ) را کليدي مي دانند که گشاينده دوره هاي جديد بر روي فروش کالا و خدمات است .

پيشرفت تکنولوژي , دسترسي به حجم بالاي توليد در زمان کوتاه را امکان پذير ساخته است اما توليد زياد به معني موفقيت نيست چرا که امروزه موفقيت هر واحد در گروه شناخت مشتريان و تبديل نياز و خواسته هاي آنها در قالب محصول يا خدمات است که اين خود مستلزم توجه برخورد اصولي با مقوله کيفيت است . از اين رو در شرايط فعلي شرکتها و بنگاههاي توليدي و خدماتي براي حفظ قدرت توليد يا افزايش آن ناگريز به بالا بردن کيفيت فراورده با خدمات خود هستند .

خوشبختانه درکشور ما پس از جنگ تحميلي و بويژه در شرايط نوين اقتصادي ارتقاء کيفيت مورد توجه بسياري از مديران و کارشناسان قرار گرفته است .

براي اينکه کيفيت توليدات داخلي در مقايسه با توليدات خارجي به حدي مناسب و قابل قبول برسد بايد دانست که علل پيشرفت آنها چيست و چه مواردي را آنها مورد توجه قرار مي دهند که ما از آنها غافل هستيم . به طور کلي قانون جهاني کيفيت از مواردي خاص تشکيل شده و آنها را در سريهاي مختلف طبقه بندي نموده و توضيح داده شده . از اين نوع سريها سري ISO 9000 از بهترين نوع خود بوده و مشخصات يک توليد خوب و کيفيت بالا و راههاي دستيابي به آن و چگونگي جلوگيري از ضايعات و هزينه هاي اضافه و دستيابي به ثروت و سود حداکثر در آن بيان شده است . در کشور ما ياران تعداد معدودي از کارخانجات و شرکتها و تعداد آنها از شماره انگشتان دست تجاوز نمي کند توانسته اند گواهينامه مخصوص ISO 9000 را که بيانگر توليد با کيفيت بالاست بدست آورند و بدين ترتيب مجوز صدور کالا به ملل و کشورهاي خارجي را اخذ نمايند.

پایان نامه کارآموزی کارآفرینی:

کارآفرینی
کارآفرینی

در تحقيق حاضر کوشش شده خوانندگان گرامي در جريان مندرجات کنترل کيفيت در سري هاي ISO 9000 قرار گيرند تا با شناخت از اين موارد اولا بتوانند کيفيت را بشناسند و ثانيا راههاي توليد با کيفيت را بيايند .

لذا در اين تحقيق ابتدا در مقدمه سعي شده ذهن خوانندگان گرامي به جهتي سوق داده شود که بتوانند به درک مفاهيم مربوطه به موضوعه نايل آيند .

سپس مسائله اصلي که مورد تحقيق است به صورت مدون بيان شده و پس از آن اهدافي که مورد نظر نگارنده در رابطه با موضوع مي باشد , جهت آگاهي خوانندگان به صورت شماره بندي شده آمده است .

در بيان فرضيه ها کوشش شده روابط بين متغييرهاي مستقل و غير مستقل بيان شود و در تعاريف و اصطلاحات مفاهيم و کلماتي که ممکن است از نظر ما و ديگران معاني گوناگوني داشته باشد , به صورت واضح و به همراه نگارش انگليسي آن اصطلاح گردآوري شده تا ذهن خواننده گرامي معناي خاص مورد نظر را دريافت نمايد.

تاکنون آنچه گفته شده در رابطه با فصل اول و بخشهاي مختلف مربوطه است و در فصل دوم در رابطه با پيشينه مطالعاتي و آنچه که لازمست در مورد روشهاي توسعه کيفيت و کنترل کيفيت و به طور کلي کيفيت مناسب گفته شود جمع آوري و ارائه شده است اين فصل بخش اصلي و مهم اين تحقيق از نظر دانستنيهاي لازم پيرامون خصيصه کيفيت مي باشد .

در فصل سوم روش اجراي تحقيق که به صورت کتابخانه اي مي باشد بيان شده و کتابهايي که در اين رابطه منتشر شده تعدادي را تحت عنوان جامعه آماري نام برده ايم و از ميان آن کتب نمونه هايي را براي تحقيق و بررسي انتخاب نموده و بررسي نموده ايم و ابزار اندازه گيري نيز در رابطه با موضوع تحقيق بيان شده است .

در فصل چهارم براي تجزيه و تحليل داده ها ابتدا داده ها توصيف شده و سپس تحليل لازم بعمل مي آيد . در فصل پنجم جمع بندي کلي و يک نتيجه گيري مناسب به عمل آمده و جواب فرضيه ها به صورتي مستند بيان خواهد شد . محدوديتها , پيشنهادات , منابع و مواخذ و احيانا ضمائم , بخشهاي ديگر اين فصل را تشکيل مي دهند .

اميد است اين پایان نامه زمينه اي فراهم آورد تا سازندگان داخلي و شرکتهاي توليدي در جهت توسعه کيفيت اقدام نموده وموجب پيشرفت اقتصاد کشور عزيزمان ايران گردند.

در ویدیو زیر بخشی از پایان نامه اصلی را نمایش میدهیم:

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه کارآموزی کارآفرینی مدیریت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 184
قالب: فایل ورد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *