پایان نامه پروتئین سازی (زیست شناسی)

بیماری آلکاپتونوریا نوعی بیماری ارثی است و بنا بر این علت آن را می توان به ژن ها نسبت داد.ادرار افراد مبتلا به این بیماری در مجاورت هوا سیاه می شود زیرا در آن ماده ای به نام هموجنتیسیک اسید وجود دارد.در ادرار افراد سالم این اسید وجود ندارد زیرا آنزیم مخصوصی آن را تجزیه می کند.در سال ۱۹۰۹ پزشکی به نام آرچیبلد گرو بیان داشت که در بیماران مبتلا به آلکاپتونوریا آنزیم تجزیه کننده ی هموجنتیسیک اسید وجود ندارد.گرو در واقع توانست بین یک نفض ژنی (بیماری آلکاپتونوریا) ویک نقض آنزیمی(آنزیم تجزیه کننده ی همو جنتیسیک اسید)رابطه بر قرار کند.به این ترتیب اندیشهایاولیه ی یکی از مهمترین نظریه های زیست شناسی شکل گرفت.اندیشه ای که بیان می دارد «هر ژن مسئول ساختن یک آنزیم است».    در سال ۱۹۴۰ دو محقق به نام های جورج بیدل و ادوارد تیتوم آزمایشی انجام دادند که منجر به ارایه ی نظریه ی یک ژن-یک آنزیم شد  این دو محقق برای بررسی عمل ژن از هاگ های قارچی به نام کپک نوروسپورا کراسا استفاده کردند. تا آن زمان بیدل و تیتوم بیش تر آزمایش ها روی صفات قابل مشاهده مانند ژن های رنگ چشم در مگس سرکه یا ژن های کنترل کننده ی رنگیزه ها در گیاهان انجام می گرفت. اما بیدل و تیتوم روی کرد جدیدی برای آزمایش خود اتخاذ کردند. آنان جهش هایی را بررسی کردند که مربوط به ژن های کنترل کننده ی واکنش های مهم متا بولیک از قبیل تولید ویتامین ها وآمینواسیدها بود. پایان نامه پروتئین سازی (زیست شناسی) در قالب فایل ورد آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

تشخیص هویت:

به جز دوقلو های همسان هیچ دو نفری در جهان یافت نمی شوند که محتوای ژنتیک یکسانی داشته باشند. به علت وجود جهش های تصادفی و نوترکیبی در تولید مثل جنسی توالی نوکلئوتیدی DNA همه ی افراد با هم متفاوت است. این تفاوت ها در بخشی از DNA به اوج خود می رسد به طوری که می توان گفت این بخش از DNA در هر فرد منحصر به فرد است. درست مثل اثر انگشت که منحصر به فرد است و از آن برای شناسایی افراد استفاده می شود؛ می توان از این بخش از DNA برای تشخیص هویت استفاده کرد.   در تشخیص هویت از روش RELP استفاده می شود. در این روش آنزیم های محدود کننده را روی DNA اثر می دهند. آنزیم های محدود کننده DNA را می برند و آن را قطعه قطعه می کنند. طول قطعات حاصل با هم متفاوت است.لاوه بر این طول این قطعات، از فردی به فرد دیگر نیزفرق می کند.بنابراین اگر آن هارابه وسیله الکتروفورز در ژل جدا می کنیم برای هر فرد الگویی از نوار های DNA ایجاد می شودکه نحصر به خود اوست و با دیگران متفاوت است. این روش را گاه «انگشت نگاری از DNA» می گویند.  مقایسه ی الگوی نوار های دو فرد متفاوت ارتباط خویشاوندی آن ها را نشان می دهد. چون اثر انگشت DNA از نمونه های DNA موجود در خون، مایع حاوی اسپرم، استخوان و مو تهیه می شود، بنابراین این روش در پزشکی قانونی کاربرد دارد. پزشکی قانونی بررسی علت جراحت یا مرگ را به خصوص زمانی که در شواهد جنایی تردید وجود داشته باشد، بر عهده دارد. اثر انگشت DNA در شناسایی ژن عامل بیماری های ژنی، مثل بیماری هانتینگتون و کم خونی داسی شکل نیز کاربرد دارد.

مدل سازی فرآیند مهندسی ژنتیک:

۱ــ مدلی برای یک تکه DNA 56 نوکلئوتیدی بسازید. برای ساختن هر توکلئوتید یک سوزن ته گرد را درون یک قطعه نی فرو کنید. در سر دیگر نی یک گیره ی کاغذ فرو کنید.

۲ــ برای ساختن DNA پلازمید باکتری نوکلئوتید های فوق را به صورت یک رشته DNA به صورت زیر در آورید:

آبی، قرمز، سبز، زرد، قرمز، قرمز، آبی، آبی، سبز، قرمز، آبی، آبی، سبز، زرد، قرمز، دو نوکلئوتید متوالی را با وارد کردن انتهای گیره ی کاغذ یک نوکلئوتید درون انتهای آزاد نوکلئوتید دیگر به هم وصل کنید.

۳ــ با استفاده از اولین رشته ی DNA و قوانین زوج شده باز ها رشته ی مکمل DNA پلازمید را بسازید.

تذکر:زرد مکمل آبی و قرمز مکمل سبز است.

۴ــ مدل پلازمید حلقوی را با وصل کردن دو انتهای هر رشته از DNA به هم کامل کنید. با طرح ساده ای توالی باز های پلازمید خود را نشان دهید. از حروف ابتدای هر رنگ(آ، ز، س، ق)به عنوان حروف اختصار نشان دهنده ی سوزن های ته گرد استفاده کنید. طرح شما بایستی مشابه شکل زیر باشد.

پروتئین سازی
پروتئین سازی

جمعیت های فرصت طلب وجمعیت های تعادلی:

رخدادهای غیر منتظره ، مانند آتش سوزیس ، خشک سالی، سیل و گردباد که هر چند گاه در طبیعت اتفاق می افتند باعث مرگ ومیر شدید و ناگهانی می شوند.این نوع کاهش جمعیت ، ارتباطی به تراکم آن و رقابت افراد با هم  ندارد. به عنوان مثال ، جمعیت حشرات و گیاهان یک ساله در بهار و تابستان که شرایط مساعد است با سرعت رشد می کند ؛ ولی با بروز بحران مثلاً فرا رسیدن سرما ، به طور قابل توجهی کاهش می یابد. چنین جمعیت هایی در محیط های متغیر و غیر قابل پیش بینی زندگی می کنند و اصطلاحاً جمعیت های فرصت طلب نامیده می شوند.جمعیت طبیعی برخی از گونه ها ، مانند اغلب مهره داران در طول زمان کوتاه تغییر چندانی نمی کند.شرایط محیط زیست این گونه نسبتاً پایدار است و حوادث ناگهانی در آن به ندرت رخ می دهد.این جمعیت ها را جمعیت های تعادلی می نامند.اندازه ی جمعیت های تعادلی معمولاً نزدیک به گنجایش محیط (k) است.رشد جمعیت ها پس از تساوی اندازه ی آن ها با گنجایش محیط متوقف می شود. جمعیت های فرصت طلب وجمعیت های تعادلی ، دو حد آستانه هستند و بسیاری از گونه ها وضعیتی بینابین این دودارند ، یعنی شرایط محیط برای آن ها نه کاملاً پایدار است و نه به شدت بحرانی ، پایداری یا ناپداری محیط را باید با توجه به گونه ی مورد بررسی سنجید ؛ مثلاً سرمای زمستان اغلب حشرات را از پای در می آورد ، در حالی که بسیاری از جانوران بزرگ تر این شرایط را تحمل می کنند.

الگوی رشد لجستیک:

الگوی نمایی رشد در توصیف جمعیت جاندارانی که بر سر غذا ، آب ، قلمرو و … به رقابت می پذردازند ، نانوان است. در جمعیت های واقعی ، آهنگ رشد جمعیت همواره کم تر از حالتی است که در آن منابع مختلف به آسانی در اختیار همه قرار م یگیرد.هر چه تراکم جانداران درمحیط بیشتر باشد ، رقابت شدیدتر و آهنگ رشد پائین تر خواهد بود.مثال مربوط به کشت خمر را به یاد آورید. فرض کنید محیط کشتی که مخمرها در آن نگهداری می شوند ، می تواند منابع غذایی لازم برای زندگی حداکثر ۲۰۰۰ مخمر را تامین کند. به عبارت دیگر ، وقتی که جمعیت مخمر در این محیط به حدود ۲۰۰۰ رسید ، رشد جمعیت متوقف می شود.در این حالت تعداد مخمرهایی که بر اثر تقسیم سلولی به وجود می آیند ، برابر تعداد سلول هایی است که می میرند.عدد ۲۰۰۰ را گنجایش محیط می نامند و آن را با K نشان می دهند.الگوی لجستیک رشد جمعیت نامیده می شود.بر اساس این الگو ، با شدت یافتن رقابت و نزدیک شدن اندازه ی جمعیت به گنجایش محیط ، آهنگ رشد کند می شود.

آهنگ رشد جمعیت:

هنگامی که تعداد افرادی که در جمعیت به دنیا می آیند از تعداد افرادی که می میرند بیش تر باشد ، می گویند جمعیت در حال رشد است. بنابراین ساده ترین الگوی رشد جمعیت وقتی به دست می آید که تفاوت میان آهنگ تولد و آهنگ مرگ را محاسبه کنیم.معمولاً آهنگ تولد ومرگ را برای جمعیت انسان به صورت تولد ، یا مرگ در هر یک هزار نفر در سال بیان می کنند.آهنگ رشد بر اندازه ی جمعیت موثر است.هنگامی که تغییرات اندازه ی یکجمعیت را به صورت نموداری که محور افقی آن نشان دهنده ی زمان و محورزز عمودی آن نشان دهنده ی تعداد افراد جمعیت است ، رسم کنید ؛ نمودار رشد جمعیت به دست می آید.

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه پروتئین سازی (زیست شناسی):
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 229
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *