پایان نامه نشانه ها در پانتومیم

از آغاز سده نوزدهم به اینسو فیلسوفان به گونه ای روزافزون دقت و توجه خود را بر زبان متمرکز کردند، تا آنجا که بسیاری از آیین های متافریک و شناخت شناسیک با ابزار فلسفه ی زبان دوباره به بیان آمدند گروپه زبان شناسی تاریخی و واژگان شناسی را با نقد به متافیزیک هگلی بهم آمیخت؛ در سه دهۀ گذشته، فلسفه تحلیلی یکی ازمبنای اصلی کارش را «زبان صوری» دانست، و زیر تأثیر ویتگنشتاین «زبان طبیعی» را هم به محدودۀ بحث های خود وارد کرد.امروز یکی از مهمترین شاخه های فلسفۀ تحلیلی «فلسفه ی زبان» است. مباحث نشانه شناسیک درگسترۀ زبان، در بیان خود ماهیت فلسفی دارد. سوسور با طرح مدلول همچون واقعیتی در ذهن موضعی فلسفی گرفت و پیرس با طرح «مورد تأویلی» نشانه شناسی را در دل فلسفۀ علم جای داد. پایان نامه نشانه ها در پانتومیم در قالب فایل ورد به همراه منبع آماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

زبان و نشانه:

امروز زبان شناسی به چشم ساختارگرایان «الگوی فرهنگ بشری» می آید. اسطوره های «اقوام  ابتدایی» قاره امریکا(لوی استورس)، غارهای روانکاوی(ژاکلاکان)، دیرینه شناسی«علوم انسانی»(میشل فوکو)، نشانه شناسی زندگی روزمره وسخن ادبی(رولان بارت)همگی استواربه الگویی زبان شناسیک تحلیل شده اند.(احمدی، ۱۳۷۵: ۱۱و۱۲).مونژن فردنیان دوسوسور(۱۹۱۳-۱۸۵۷)یکی از نخستین کسانی است که بر اهمیت نشانه شناسی تاکید کرد. وی اصطلاح soemiology را ساخته است، در بیان معنایی که منطقی های پیش آن را semiotics می خوانند. نشانه شناسی به نظر سوسور علم پژوهش نظام های دلالت معنایی است و زبان یکی ازاین نظام هاست. خود سوسور در درس هایی دربارۀ زبانشناسی همگانی نوشت: «زبان نظامی از نشانه هاست که عقاید را بیان می کند، و از این رو قابل قیاس با نظام نگارش، الفبای ناشنوایان، مناسک نمادین، اشکال(قواعد)رفتار مؤدبانه، علامت های نظامی و. . . است. زبان، اما، مهمترین این نظام هاست»(همان، ۱۳).

نخستین اصل نظریۀ زبانی سوسور به کیفیت بنیادین نشانه مربوط می شود. فردنیان دوسوسور بنیانگزار زبان شناسی نوین به شمار می رود؛ کسی که مطالعه نظام مند زبان و زبانها را تشخیص داد و امکان تحقق دستاوردهای زبان شناسی قرن بیستم رافراهم آورد.سوسور چهارسال در دانشگاه لایبزیک تحصیل کرد و در دسامبر۱۸۷۸، در بیست و یک سالگی، مقالِۀ «یادداشتهایی در باب نظام اولیۀ واکه ها در زبان های هندواروپایی»خود را منتشرساخت؛ مقاله ای که یکی از زبان شناسان آن ایام آن را«باشکوه ترین اثری که تا کنون درزمینه فقه اللغۀ تطبیقی نوشته شده است» نامید.او در پیشگفتار این مقاله چنین آورده است: «من به دنبال حدس وگمانه زنی دربارۀ مطالب پیچیده نظری نیستم بلکه به کندوکاو در موضوعی بسیار بنیادین می پردازم که بدون آن همه چیز بی ثبات، دلبخواه و ناپایدار است».(کالر، ۱۳۹۰: ۵و۱۲و۱۳).«زبان معمولی اجتماعی است که وجودش این امکان را برای فرد پدید می آورد تا استعداد زبانی خود را به کارگیرد».«گفتار، ازسوی دیگر، در وجه عملی زبان» است که به اعتقاد سوسور هم شامل «ترکیباتی است که گوینده ازطریق آنها رمزگان[=کد] زبان را برای بیان افکارشخص خود به کارمی برد» درعمل گفتار، سخنگوی زبان عناصری را از نظام زبانی برمی گزیند و به هم می پیوندد و به این صورتها به مثابه آواها ومعانی، تحقق آوایی ملموس وتجلی روانی[=ذهنی] می بخشد.کانون نظریه سوسور درباره زبان: زبان صورت است نه جوهر زبان نظامی از ارزشهایی است که در رابطه متقابل بایکدیگرند و منظور از تحلیل زبان، تشخیص این نظام ارزشهاست که وضعیتی از زبان را تشکیل می دهند. زبان، برخلاف عناصر آوایی مثبت و دلالت کنندۀ عمل گفتار، یا گفتار، نظامی از تقابلها یا افتراقهاست. به این ترتیب، زبان شناس در مطالعه زبان با روابط عینی هویت و افتراقها سرکاردارد.به اعتقاد سوسور، کل نظام زبانی را می توان در قالب نظریه ای از روابط همنشینی و جانشینی گنجاند و توضیح داد در چنین مفهومی تمامی واقعیات همزمانی اساساً همانند است.

زبان صرفاً نظامی از عناصری نیست که کلاً برحصب روابطشان نسبت به یکدیگر و در قالب آن نظام تعریف شود، بلکه، علاوه بر این، نظام زبان مبتنی برسطوح مختلف ساخت نیز هست؛ درهریک از این سطوح می توان عناصری را تشخیص داد که در تبایین با یکدیگرند و در ترکیب با سایر عناصر واحدهای سطح بالاتر از سطح خود را تشکیل می دهند؛ اصول ساخت هر سطح با اصول ساخت هرسطح دیگر اساساً یکسان است(همان، ۳۱و۳۲و۵۰و۵۲و۵۴).بنابه تعریف سوسور موضوع علم هم زبان شناسی برسی تمام تجلیات ارتباط زبانی انسانهاست؛ فرقی نمی کند که این زبان متعلق به ملل«متمدن» باشد یا «قبایل وحشی»، نوباشد یا چنان منسوخ که حتی دیگر به صورت زبان گفتاری نیز وجود نداشته باشد. ازنظرسوسور موضوع علم زبان شناسی بایستی دارای شرایط زیرباشد.

نشانه
نشانه

صورت زبانی وارتباط-زبان و گفتار:

سوسور زبان را به عنوان یک مجموعه و یک نظام ازگفتارکه نظامی متغّییر و قراردادی است، متمایز می کند.او زبان را نظامی نشانه ای می داند که وجه مشخصۀ آن ارتباط موجود بین معنی ولفظا است. زبان درمقام یک نظام نشانه ای نهادی اجتماعی است که با سایرنهادهای اجتماعی ازقبیل نهادهای قضایی، سیاسی و… تفاوت دارد زیرا درمقایسه بازبان، عملکرد و روند تغییرات دراین نهادها به گونه ای کاملأ متفاوت صورت می گیرد.نکته جدید درافکار سوسور این است که اوازیک سوزبان رایک نظام نشانه ای می داند و ازسوی دیگربه جای توجه خاص به زوایای فردی، ذهنی وروانشناختی زبان، جنبه اجتماعی آن را مدّ نظرقرارمی دهد.

نکات عمدۀ نظریۀ سوسور دربارۀ زبان به شرح زیر است:

 • زبان بخشی ازارتباط میان انسانها ست ودارای موضوعی محدوداست.
 • برخلاف گفتار، زبان را می توان جداگانه مورد مطالعه قرارداد.
 • زبان را می توان یک معاهده ویا قرارداد اجتماعی تلقی نمود که فرد آن را می پزیرد و زبان آموختن ازجهتی مرتبأ زیر این قرارداد را امضاءنمودن است.
 • زبان مجموعه ای از صورآوایی است که رابطۀ مستقیمی بین آنها وطرز تلفظشان وجود ندارد. (واج شناسی-فیزیولوژیکی).
 • گفتارونوشتارصورت متجلی این صورآوایی هستند.
 • زبان نظامی نشانه ای-نظیر سایرنظام های نشانه ای ازقبیل خط، زبان اشاره، علائم، نشانه های نظامی و… است.
 • زبان از همۀ این نظام ها مهمتر است

  فهرست مطالب پایان نامه نشانه ها در پانتومیم:

  ۱مقدمه ۱۱مقدمه ۱۱-۱٫ تعریف نشانه: ۴۱-۱-۱٫ زبان و نشانه: سوسور ۵صورت زبانی وارتباط-زبان و گفتار ۹۱-۲٫ نشانه شناسی از دیدگاه نظریه پردازان ۱۰۱-۲-۱ سوسور: ۱۰۱-۲-۲٫ پیرس: ۱۲۳-۲-۱٫ موریس: ۱۸۱-۲-۴٫ اکو: ۲۱۱-۳٫ کار کردهای گوناگون نشانه در جامعه ۲۲نشانه ها: ۲۳ب. رمزگان ها ۲۷مفهوم رنگ ها در راهنمائی رانندگی: ۳۰مفهوم شکل ها در علائم عبور ومرور ۳۱۱-۵  طبقه بندی نشانه در تئاتر ۳۱۲-۱: تعریف تئاتر ابزورد ۴۱تعریف تئاتر عبث: ۴۱۲-۱-۱ مهمترین نمایشنامه نویسان تئاتر پیشتاز ،تجدید گرا، عبث نما ۴۳۲-۲ ویژگی های تئاتر پیشتاز، تجربه گر و عبثی ۴۴۲-۲ ویژگی تئاتر ابزورد ۴۵۳-۱: بیوگرافی هارولد پینتر ۴۸بیوگرافی پینتر ۵۱شرایط سیاسی-اجتماعی و اقتصادی ۵۳۳-۱-۱٫کارنامه هارولد پینتر: ۵۶وجوه مشخصه پینتر ۵۸۳-۳٫ وجوه مشخصه آثار پینتر ۶۴ویژگی نمایشنامه های پینتر ۶۵۳-۲٫ جایگاه پینتر در تئاتر ابزورد ۶۵۳-۲٫ جایگاه پینتر در تئاتر در ابزورد ۶۷۳-۳٫ وجوه مشخصه آثار پینتر ۶۸تهدید و سکوت در آثار پینتر ۶۸هارولد پینتتر نویسنده برشهای نمایشی ۶۹استفاده پینتر از حشو در زبان نمایشی ۷۰استفاده پینتر از مکث و سکوت در ادبیات نمایشی ۷۰۳-۳٫ وجوه مشخصه پینتر ۷۱۳-۳٫ وجوه مشخصه ۷۲۴-۱: خلاصه نمایشنامه اتاق (پینتر): ۷۴۴-۲ تحلیل نمایشنامه اتاق ۷۴۴-۳ نشانه های موجود در نمایشنامه اتاق ۷۷۴-۴ خلاصه نمایشنامه جشن تولد: ۸۵۴-۵ تحلیل نمایشنامه جشن تولد ۸۵۴-۶      نشانه های موجود در نمایشنامه جشن تولد ۸۸نتیجه گیری ۹۶منابع پایان نامه ۹۹

   

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه نشانه ها در پانتومیم:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 102
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *